ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Ξενοδοχείων & λοιπών Τουριστικών Επιχειρήσεων

Τρίτη 27 & Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018, 16:00 – 19:20

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ &

ΛΟΙΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τρίτη 27 & Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018, 16:00 – 19:20


 

© INSURANCE EEA 2018. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics