ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα αξιολόγησης Κινδύνων & Αποζημιώσεων

ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα αξιολόγησης Κινδύνων & Αποζημιώσεων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ,

EIAS CERTIFIED SPECIALIST in UNDERWRITING & CLAIMS MANAGEMENT (P&C)

Πέμπτη 1, Τρίτη 6, Πέμπτη 8, Τρίτη 13, Πέμπτη 15 &

Τρίτη 20 Μαρτίου 2018, 17:00 – 20:20