ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Ζωής & Αξιολόγησης Κινδύνων Ζωής

ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Ζωής & Αξιολόγησης Κινδύνων Ζωής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ 

&  AΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΖΩΗΣ
E.I.A.S. CERTIFIED SPECIALIST in LIFE INSURANCE 
AND LIFE UNDERWRITING
     Δευτέρα 9, Πέμπτη 12, Δευτέρα 16, Πέμπτη 19 & 
Τρίτη 24 Ιουλίου, 16:00 – 19:20  

Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες & η αίτηση συμμετοχής.