Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΕΙΑΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΕΙΑΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΕΙΑΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

 Δευτέρα 4 & Τρίτη 5 Δεκεμβρίου, 16:00 – 19:45