Ηλεκτρονικά η ίδρυση επιχειρήσεων

Ηλεκτρονικά η ίδρυση επιχειρήσεων

«Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις»


Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ) | One Stop Shops (OSS)

 

Ο νόμος διαρθρώνεται σε τρία μέρη εκ των οποίων το Μέρος Πρώτο αφορά στις διατάξεις για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης των επιχειρήσεων, το Μέρος Δεύτερο σε ειδικότερες ρυθμίσεις που θα συμβάλλουν στην άρση των κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και το Μέρος Τρίτο απαρτίζεται από λοιπές διατάξεις που αφορούν κυρίως σε τροποποιήσεις – νομοτεχνικές βελτιώσεις ισχυόντων νόμων.

Με το συκεκριμένο νομοσχέδιο παρουσιάζεται για πρώτη φορά η δυνατότητα δημιουργίας επιχείρησης εξ αποστάσεως. Ο υπόχρεος, συμπληρώνοντας μια σειρά πεδίων, θα λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο την έγκριση σύστασης της επιχείρησής του χωρίς την παρεμβολή φυσικού προσώπου.

Όλα τα έγγραφα που αποτελούν προϋπόθεση για την νομική υπόσταση μιας εταιρίας (εγκεκριμένο καταστατικό και ανακοίνωση σύστασης) θα αποδίδονται ηλεκτρονικά στον ενδιαφερόμενο, με βάση την πλήρως ηλεκτρονικοποιημένη διαδικασία υποβολής αίτησης και ελέγχου.

Μείωση χρόνου σύστασης μίας επιχείρησης
Με το παρόν σχέδιο νόμου ο χρόνος σύστασης  περιορίζεται μόνο στον αναγκαίο  χρόνο που απαιτείται από τον υπόχρεο για την συμπλήρωση των σχετικών πεδίων στο Π/Σ της e- YΜΣ.

Μείωση οικονομικού κόστους σύστασης
Το ενιαίο γραμμάτιο κόστους σύστασης επιχείρησης ορίζεται στο 30% του ποσού που ισχύει για την σύσταση ενώπιον της φυσικής ΥΜΣ, ενώ καταργείται και το παράβολο προελέγχου επωνυμίας.
Επίσης παρέχεται η δυνατότητα «δωρεάν σύστασης» για το πρώτο έτος εφαρμογής. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται προϋποθέσεις προσέλκυσης περισσότερων δυνητικών υπόχρεων στην νέα ηλεκτρονική υπηρεσία.  

Παρεμβάσεις & απλοποιήσεις στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης
Καταργείται η φορολογική ενημερότητα των ιδρυτών στο στάδιο της σύστασης. Κρίθηκε ότι το δημόσιο συμφέρον (προστασία των συναλλασσομένων) δεν δικαιολογεί το διοικητικό βάρος που συνεπάγεται η διαδικασία χορήγησης αυτού του εγγράφου. Ειδικότερα η απαίτηση αυτή περιγράφεται ως διακριτό βήμα από την έκθεση Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας για το 2016. Αυτή η αλλαγή αναμένεται να μειώσει τη διαδικασία σύστασης κατά μία ημέρα.

Με το παρόν σχέδιο νόμου προβλέπεται επίσης η απόδοση κλειδαρίθμου TAXISNET την στιγμή της σύστασης. Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι δε θα χρειάζεται να απευθύνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., μετά τη διεκπεραίωση της διαδικασίας στην ΥΜΣ. Το ίδιο ισχύει και για την εγγραφή σε ασφαλιστικό φορέα.

Ειδικότερα στο νομοσχέδιο προβλεπεται:

Με τις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου καθιερώνονται διαδικασίες σύστασης εμπορικών επιχειρήσεων με τη μορφή της μίας στάσης για προσωπικές και κεφαλαιουχικές εμπορικές εταιρείες και πιο συγκεκριμένα για τις ομόρρυθμες εταιρείες, ετερόρρυθμες εταιρείες (κάθε μορφής), τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ανώνυμες εταιρείες.

Εισάγεται για πρώτη φορά η δυνατότητα κατ’ εξαίρεση σύστασης ανωνύμου εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένη ευθύνης χωρίς συμβολαιογραφικό έγγραφο, υπό την προϋπόθεση ότι το συστατικό έγγραφο θα ακολουθεί αυστηρά και χωρίς καμία παρέκκλιση το πρότυπο κείμενο το οποίο προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Η σύσταση με συμβολαιογραφικό έγγραφο δεν καταργείται, αλλά διατηρείται ως επιλογή τόσο για τις αε και επε, όπου ήδη υπήρχε ως γενική υποχρέωση, όσο και για τις λοιπές νομικές μορφές όταν ειδικές διατάξεις νόμου το απαιτούν (πχ σύσταση εταιρείας με εισφορά ακινήτου).

Επίσης εισάγεται για πρώτη φορά η εναλλακτική της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) με τη χρήση της οποίας θα είναι δυνατή η σύσταση εταιρείας χωρίς την παρέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα. Προκειμένου να είναι πρακτικά εφικτή η λειτουργία της e-ΥΜΣ, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η χρησιμοποίηση του πρότυπου καταστατικού της προηγούμενης παραγράφου.

Παράλλλα θεσπίζεται το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας, το οποίο περιλαμβάνει μόνο το τέλος καταχώρισης Γ.Ε.ΜΗ., το τέλος προελέγχου, έγκρισης και δέσμευσης επωνυμίας & διακριτικού τίτλου και το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας. Σημειώνουμε ειδικά για το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας ότι καταβάλλεται υποχρεωτικά από τους συμβαλλομένους στην Υπηρεσία Μιας Στάσης, άπαξ, κατά το στάδιο της σύστασης και αποδίδεται ανταποδοτικά σε αυτήν ,αντίθετα από τα τέλη καταχώρισης ΓΕΜΗ και ελέγχου επωνυμίας τα οποία αποδίδονται στις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ όπως ο νόμος ορίζει. Σημειωτέον ότι στο Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας δεν συμπεριλαμβάνονται
•    η αμοιβή του συμβολαιογράφου για τη σύνταξη του καταστατικού, αν η σύσταση γίνει μέσω ΥΜΣ-συμβολαιογράφου
•    τυχόν αμοιβή του δικηγόρου, αν και όπου απαιτείται, ούτε
•    το τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού που η νομοθεσία επιβάλλει σήμερα στις συστάσεις ανωνύμων εταιρειών.

Το ύψος του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας, η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης του στους τελικούς δικαιούχους, τα παραστατικά της απόδοσης σε αυτούς, η διενέργεια ελέγχου, ο τρόπος και η διαδικασία επιστροφής του αν απαιτηθεί και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια προβλέπεται και ρυθμίζεται από κοινή υπουργική απόφαση.

Ειδική πρόβλεψη γίνεται για την περίπτωση που η σύσταση της εταιρείας γίνει μέσω της e-ΥΜΣ, οπότε το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης ορίζεται στο 30% του προβλεπομένου για την ΥΜΣ και αποδίδεται απευθείας στον κρατικό προϋπολογισμό.

Για τη σύσταση μιας Εταιρείας, οι ενδιαφερόμενοι ιδρυτές είτε προσερχόμενοι οι ίδιοι είτε εξουσιοδοτώντας νόμιμα κάποιο πρόσωπο (ένα εξ αυτών ή τρίτο) προβαίνουν (με έγχαρτο ή ηλεκτρονικό τρόπο) στις παρακάτω ενέργειες:

α) Υποβάλλουν νομίμως υπογεγραμμένη αίτηση – εξουσιοδότηση προς την Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη διενέργεια όλων των απαραίτητων ενεργειών για τη σύσταση της Εταιρείας και όλα τα απαραίτητα για το σκοπό αυτό στοιχεία ή/και έγγραφα.
β) Καταθέτουν νομίμως υπογεγραμμένα εταιρική σύμβαση/καταστατικό της Εταιρείας.
γ) Καταβάλλουν το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας και, αν απαιτείται, το τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Σχετικά με την διαδικασία εγγραφής της νεοσυσταθείσας εταιρείας στο φορολογικό μητρώο και της απόδοσης σε αυτήν ΑΦΜ και κλειδαρίθμου πρόσβασης στο TAXIS προκειμένου μια Εταιρεία να εγγραφεί στο φορολογικό Μητρώο, πρέπει να έχει συσταθεί, με άλλα λόγια η εταιρεία πρέπει να έχει εγγραφεί στο ΓΕΜΗ, κάτι που αποδεικνύεται με τη χορήγηση αριθμού ΓΕΜΗ στην εταιρεία και Κωδικού Αριθμού Καταχώρισης για τη σύσταση.

Για την εγγραφή της Εταιρείας στο φορολογικό Μητρώο και την απόδοση Α.Φ.Μ., η ΥΜΣ διαβιβάζει αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο TAXIS τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Τους ανωτέρω αναφερόμενους Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. και Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης της Εταιρείας

β) Τα στοιχεία προσδιορισμού της έδρας (αναγράφεται στο καταστατικό υποχρεωτικά, σε επίπεδο νομού) καθώς και της διεύθυνσης της κύριας και των λοιπών εγκαταστάσεων (εάν υφίστανται τέτοιες κατά τη σύσταση). Σε μια βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη λειτουργία των ΥΜΣ, και κατόπιν των σχετικών αλλαγών που έχουν επέλθει στη φορολογική νομοθεσία, τα στοιχεία αυτά δηλώνονται  από τους ιδρυτές ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α’) χωρίς να απαιτείται μισθωτήριο συμβόλαιο ή άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει ιδιοκτησία ή νόμιμη παραχώρηση του χώρου στην Εταιρεία.
 

γ) Τα στοιχεία που υποβλήθηκαν σε αυτή για την εγγραφή της Εταιρείας στο φορολογικό Μητρώο και την απόδοση ΑΦΜ, περιλαμβανομένων και όλων των εκ του νόμου απαιτούμενων εξουσιοδοτήσεων. Ειδικά αναφέρουμε ότι τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στην ΥΜΣ (και τα οποία κατά κύριο λόγο αφορούν στη συμπλήρωση των εντύπων Μ1, Μ7 κλπ) διαβιβάζονται στο TAXIS ως πεδία και όχι ως απλά σκαναρισμένα έγγραφα.

Με την ολοκλήρωση της διαβίβασης των ανωτέρω στο TAXIS, και εφόσον τα στοιχεία και τα έγγραφα αυτά είναι πλήρη και σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, γίνεται αυτοματοποιημένα η εγγραφή της εταιρείας στο φορολογικό Μητρώο και χορηγείται ηλεκτρονικά ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) της Εταιρείας. Η πληροφορία αυτή μεταδίδεται αυτόματα στην ΥΜΣ και περιλαμβάνεται στην τελική ανακοίνωση σύστασης της Εταιρείας που εκδίδεται με την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών.

Μετά την εγγραφή της εταιρείας και την απόδοση σε αυτή Α.Φ.Μ., η ΥΜΣ θέτει στη διάθεση της Εταιρείας πρόσβαση στο κατάλληλο πληροφοριακό υποσύστημα του TAXIS προκειμένου να καταχωριστούν σε αυτό ο Α.Φ.Μ., ο Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. και όλα τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να της χορηγηθεί κλειδάριθμος TAXIS. Η πρόσβαση αυτή γίνεται από την Εταιρεία, χωρίς μεσολάβηση της ΥΜΣ, για λόγους εξασφάλισης του απορρήτου. Το TAXIS επιστρέφει προσωρινό κλειδάριθμο, ο οποίος γνωστοποιείται αποκλειστικά στην Εταιρεία και όχι στην ΥΜΣ και, όπως είναι αυτονόητο, δεν περιλαμβάνεται στην τελική ανακοίνωση σύστασης της Εταιρείας.

Στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ), η σύσταση εταιρείας η οποία υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά, με τη χρήση εξειδικευμένης ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γενικού Εμπορικού Μητρώου. Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης αφορά μόνο στις περιπτώσεις των προσωπικών εταιρειών και των ΙΚΕ, καθώς και των αε και επε οι οποίες χρησιμοποιούν το πρότυπο καταστατικό που προβλέπεται στο άρθρο 9 του παρόντος σχεδίου νόμου και επομένως απαλλάσσονται από την υποχρέωση κατάρτισης συμβολαιογραφικού εγγράφου.

 


Για περισσότερες πληροφορίες δείτε:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ