2ος Ανοιχτός Διαγωνισμός Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Έργου ACTIVAGE – «Έξυπνη» διαβίωση για την 3η ηλικία

Το ACTIVAGE είναι ένα Ευρωπαϊκό έργο έρευνας και καινοτομίας που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα HORIZON2020, στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιούνται πιλοτικές δοκιμές μεγάλης κλίμακας για περιβάλλοντα έξυπνης διαβίωσης για άτομα τρίτης ηλικίας.

Ο σκοπός του ACTIVAGE είναι να αποτελέσει ένα ανατρεπτικό παράδειγμα του πώς το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things – IοT) θα εμπλουτίσει τη δημιουργία, την ανάπτυξη, την παράδοση, την αγορά και τη διατήρηση υπηρεσιών ενεργούς και υγιούς γήρανσης για τα άτομα τρίτης ηλικίας και τους φροντιστές τους.

Το ACTIVAGE έχει αναπτύξει το AIOTESένα περιβάλλον IoT για την Ενεργό και Υγιή Γήρανση (Active and Healthy Ageing-AHA) που ενσωματώνει τεχνολογίες κατά μήκος του πλήρους εύρους της αρχικής αρχιτεκτονικής IoT, παρέχοντας διαλειτουργικότητα σε όλες τις πλατφόρμες και υπηρεσίες IoT, εργαλεία για προγραμματιστές και συνεργάτες διευκολύνοντας την ενσωμάτωση του ACTIVAGE σε οποιαδήποτε υπάρχουσα υποδομή, δυνατότητες ανάλυσης δεδομένων και μια αγορά για την εμπορία και την πώληση συμβατών εφαρμογών και υπηρεσιών AHA παγκοσμίως.

Το ACTIVAGE έχει αναπτύξει υποδομές IoT και υπηρεσίες AHA και αυτήν την περίοδο ενσωματώνει τo AIOTES σε 9 τοποθεσίες ανάπτυξης (Deployment Sites) στην Ευρώπη, όπου σχεδόν 3.000 χρήστες λαμβάνουν σήμερα υπηρεσίες ενεργού γήρανσης από τοπικούς ή περιφερειακούς παρόχους, ενώ αναμένεται να φτάσουν έως και 7.000 τους επόμενους 6 μήνες.

Ακολουθώντας τον στόχο της επέκτασης των αποτελεσμάτων και των υπηρεσιών του ACTIVAGE σε όλη την αγορά, η κοινοπραξία του ACTIVAGE προκηρύσσει τον Δεύτερο Ανοιχτό Διαγωνισμό  του έργου για την υποβολή προτάσεων, με σκοπό  την ένταξη εξωτερικών συμμετοχών στο πρόγραμμα. Ο Δεύτερος Διαγωνισμός αυτός  απευθύνεται σε πόλεις και περιοχές (μέσω κοινοπραξιών νομικών προσώπων παροχής υπηρεσιών προς χρήστες τρίτης ηλικίας και τεχνικών εταίρων) της ΕΕ που επιθυμούν και δεσμεύονται να δημιουργήσουν IoT υπηρεσίες στο πλαίσιο του περιβάλλοντος AHA, σε τοπικό επίπεδο, αλλά και να συμβάλλουν στη διαδικασία αξιολόγησης και ανάπτυξης της βιωσιμότητας των προϊόντων και υπηρεσιών του ACTIVAGE μετά το τέλος του έργου.

Οι στόχοι του Δεύτερου Ανοιχτού Διαγωνισμού  είναι:

  • Η επέκταση του αποτυπώματος του ACTIVAGE από τις υπάρχουσες 9 Τοποθεσίες Ανάπτυξης σε 3 Νέες Τοποθεσίες Ανάπτυξης (New Deployment Sites – NDSs) στην ΕΕ (ο όρος Τοποθεσία Ανάπτυξης -Deployment Site-, είναι μια έννοια που χρησιμοποιείται στο ACTIVAGE για να περιγράψει πόλεις και περιοχές που ήδη παρέχουν υπηρεσίες βασισμένες στο Internet of Things, οι οποίες προσανατολίζονται στην προώθηση της ενεργούς και υγιούς γήρανσης ατόμων τρίτης ηλικίας.
  • Η ενίσχυση του οικοσυστήματος ACTIVAGE με ώριμες τοποθεσίες ανάπτυξης που παρέχουν υπηρεσίες βασισμένες σε IoT στους πολίτες τους, αναπαράγοντας υπηρεσίες του ACTIVAGE και επιδεικνύοντας τις δυνατότητες διαλειτουργικότητας του περιβάλλοντος AIOTES (ACTIVAGE IoT Ecosystem Suite). 
  • Η ενσωμάτωση των νέων τοποθεσιών ανάπτυξης στο λειτουργικό δυναμικό του  ACTIVAGE, συμβάλλοντας στην εφαρμογή αλλά και στην αξιολόγησή τους.  
  • Η ενσωμάτωση των νέων τοποθεσιών ανάπτυξης (NDSs) στη νέα γενιά της Ευρωπαϊκής Κοινότητας IoT για την Ενεργό και Υγιή Γήρανση και στην ενίσχυση της διάχυσης των αποτελεσμάτων του  ACTIVAGE παγκοσμίως.
  • Η συνεισφορά των νέων τοποθεσιών ανάπτυξης (NDSs), ως σημεία αναφοράς για τη μελλοντική ανάπτυξη του Οικοσυστήματος  Ενεργούς και Υγιούς Γήρανσης (ΑΗΑ).

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Πηγή: Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης 

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics