Η νέα θέση της ιδιωτικής ασφάλισης

Η ενεργή συμμετοχή των συντελεστών της ιδιωτικής ασφάλισης σε εκδηλώσεις προβολής παραμένει υψηλή. Ο κλάδος και οι άνθρωποί  του προβάλλουν όσο περισσότερο μπορούν την δυναμική της ιδιωτικής ασφάλισης δείχνοντας τον δρόμο της «ασφάλειας» και το τι σημαίνει η παρουσία της σε επιχειρηματικότητα και νοικοκυριά.

Αυτό που είναι όμως σημαντικό είναι η προβολή αυτή να μπορέσει να ξεπεράσει το μικροκλίμα της αγοράς και να απευθυνθεί σε άλλες δομές κοινωνικές και οικονομικές. Και αυτό είναι το επιδιωκόμενο. Να κοινωνικοποιηθεί περαιτέρω το ασφαλιστικό προϊόν και να υποστηριχθεί.

Η ιδιωτική ασφάλιση είναι κάτι περισσότερο από αυτό που σήμερα έχει δημιουργήσει ως «εικόνα». Αρχικώς θα πρέπει οι ενασχολούμενοι με αυτήν να το προσδιορίσουν και στη συνέχεια να την εντάξουν σε ένα νέο περιβάλλον που θα είναι ίσως περισσότερο αντιληπτό από περισσότερο κόσμο.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics