Αυξάνονται οι καταθέσεις, τα αμοιβαία, οι μετοχές των ασφαλιστικών εταιρειών και δείχνουν άνοδο του κλάδου

Η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ αυξήθηκε σε 19.086 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2020, έναντι 18.419 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. 

Οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 188 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 1.421 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2020. Oι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού παρουσίασαν αύξηση κατά 70 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 119 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού αυξήθηκε σε 7,4% το β΄ τρίμηνο του 2020, έναντι 6,7% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε σε 12.153 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2020, έναντι 11.756 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, γεγονός που οφείλεται τόσο στην αύξηση των τιμών τους όσο και σε καθαρές αγορές τίτλων εξωτερικού, που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από καθαρές πωλήσεις τίτλων εσωτερικού. Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 63,7%, έναντι 63,8% κατά το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε σε 2.679 εκατ. ευρώ, έναντι 2.573 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού παρέμεινε αμετάβλητο στο 14,0%. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται στην αύξηση των αποτιμήσεων των μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπούς τίτλους μεταβλητής απόδοσης πλην μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε σε 599 εκατ. ευρώ, έναντι 563 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού παρέμεινε αμετάβλητο στο 3,1%.

Από την πλευρά του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 238 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 3.114 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2020. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 461 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 14.381 εκατ. ευρώ, λόγω της αύξησης των ασφαλιστικών τεχνικών προβλέψεων ζωής κατά 484 εκατ. ευρώ. Οι τεχνικές προβλέψεις ζημιών μειώθηκαν κατά 23 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 3.066 εκατ. ευρώ. Το 72,1% του συνόλου των τεχνικών προβλέψεων αντιστοιχεί σε τεχνικές προβλέψεις ζωής εκτός συντάξεων.

Διάγραμμα 1

Aσφαλιστικές Τεχνικές Προβλέψεις Β΄ τρίμηνο 2020

Διάγραμμα 2

Σύνολο Ενεργητικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Β’ τρίμηνο 2020

Τα πλήρη στατιστικά στοιχεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων δημοσιεύονται εδώ.

Σημείωση: Το επόμενο Δελτίο Τύπου για τα «Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων» με στοιχεία του γ’ τριμήνου του 2020 θα δημοσιευτεί την 1η ​Δεκεμβρίου 2020, σύμφωνα με το Ημερολόγιο δημοσίευσης, όπως αναρτάται στον ιστοχώρο της Τράπεζας της Ελλάδος.

[1] Στοιχεία προς την Τράπεζα της Ελλάδος υποβάλλουν οι εποπτευόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 94/16.5.2016 με θέμα «Ενιαία υποβολή εθνικών αναφορών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων προς την Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ για εποπτικούς και στατιστικούς σκοπούς».

[2] Οι καθαρές ροές προκύπτουν από τη μεταβολή των υπολοίπων διορθωμένη για το μέρος της μεταβολής που οφείλεται σε διαφορές αποτίμησης και προσαρμογές από αναταξινομήσεις.

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics