Αυξάνουν τα έσοδα οι επενδύσεις στην τεχνολογία

Εμφανές αντίκρισμα στα οικονομικά αποτελέσματα έχουν οι επενδύσεις στην τεχνολογία και οι επιχειρήσεις που την τοποθετούν στη στόχευσή τους δείχνουν να κερδίζουν έδαφος έναντι των άλλων.

Σε παγκόσμια κλίμακα οι εταιρείες στέκονται θετικά και αποτελεσματικά απέναντι στην τεχνολογία πετυχαίνουν διπλάσιο ρυθμό αύξησης των εσόδων τους από εκείνες που δεν χειρίζονται εντατικά την καινοτομία.  Όμως,  δυστυχώς, οι επιχειρήσεις που χειρίζονται σωστά και με επάρκεια το θέμα της καινοτομίας αντιπροσωπεύουν μόνο ένα  ποσοστό της τάξης του 12%.

Αυτό το 12% των εταιρειών πέτυχε, κατά μέσο όρο, την περίοδο 2013-2018, σύμφωνα με έρευνα της Accenture, μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης εσόδων 5,9% έναντι 2,9% των εταιρειών, που χειρίζονται πιο “αποσπασματικά” μόνο την καινοτομία και δεν την έχουν εντάξει σε μια συνολική στρατηγική.

Την παραπάνω εικόνα αποτυπώνει η έρευνα “Governing Innovation: The Recipe for Portfolio Growth”, που στηρίχθηκε σε δείγμα 1.100 επιχειρήσεων και είχε ως στόχο να προσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες εφαρμόζουν καινοτόμες στρατηγικές στο επιχειρηματικό τους μοντέλο.

Να σημειωθεί ότι η Accenture ορίζει ότι μια επιχείρηση κάνει εντατική χρήση της καινοτομίας, όταν υιοθετεί τουλάχιστον έξι από 12 συγκεκριμένες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης. “Η καινοτομία οφείλει να βρίσκεται στον πυρήνα κάθε νέας επιχειρηματικής απόφασης. Ωστόσο, πολλές εταιρείες δεν διαθέτουν την πειθαρχία, που απαιτείται για να μετατρέψουν τις επενδύσεις στην καινοτομία σε ανάπτυξη”, αναφέρει η σχετική μελέτη της Accenture. (Τα στοιχεία ελήφθησαν από την ηλεκτρονική ενημέρωση του ΣΕΠΕ)

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics