Ανώριμη η επιχειρηματικότητα στην ψηφιακή τεχνολογία

Σκαλώνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή περίπου το 96% του συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεων, στην υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας παρά τη σημασία που έχει για την ανάπτυξή τους όπως γενικώς έχει διαπιστωθεί και υποστηρίζεται από κάθε αρμόδια πλευρά.

Το κόστος και η έλλειψη ρευστότητας, τα σημαντικότερα εμπόδια για την ενσωμάτωση της τεχνολογίας και την υιοθέτηση ψηφιακών λύσεων ενώ η περιορισμένη επενδυτική δραστηριότητα δυσχεραίνει τη σύγκλιση με την αναδυόμενη διεθνή τεχνολογική και παραγωγική πραγματικότητα, αναδεικνύοντας μεσοπρόθεσμα τον κίνδυνο της τεχνολογικής υστέρησης.

Την παραπάνω εικόνα αποτυπώνει η εξαμηνιαία έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, η οποία διερευνά την επενδυτική δραστηριότητα των μικρών επιχειρήσεων – με προσωπικό από 0 έως 49 άτομα – με έμφαση τις επενδύσεις, που συνδέονται με την τεχνολογική και ψηφιακή ωρίμανση. Η έρευνα διαπιστώνει ότι συνολικά, το 1ο εξάμηνο του έτους, το 14,9% των μικρών εταιρειών στην Ελλάδα αύξησαν την επενδυτική τους δραστηριότητα. Εντούτοις, παρά την αύξηση, η δραστηριότητα αυτή κινείται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα.

Ως προς το είδος της επένδυσης, από τις επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν επενδύσεις, το 37,2% πραγματοποίησε επενδύσεις για τεχνολογικό – ψηφιακό εξοπλισμό, το 37,2% για μηχανολογικό εξοπλισμό και το 25,6% για κτιριακές εγκαταστάσεις. Οι επιχειρήσεις, που πραγματοποίησαν τις περισσότερες επενδύσεις, ήταν οι μεγαλύτερες με βάση τον τζίρο (61,2%) και τον αριθμό εργαζομένων (63,8%).

Σύμφωνα με την έρευνα, οι 9 στις 10 επιχειρήσεις (88,5%) χρηματοδότησαν τις επενδύσεις τους με ίδια κεφάλαια, ενώ μόλις το 4,1% μέσω τραπεζικού δανεισμού. Μάλιστα, οι εταιρείες, που χρηματοδότησαν τις επενδύσεις τους μέσω τραπεζικού δανεισμού, είναι λιγότερες από εκείνες που βρήκαν χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ (4,1% και 5,4% αντίστοιχα).

Η μελέτη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία MARC ΑΕ σε πανελλαδικό δείγμα 806 πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (0-49 άτομα προσωπικό) στο διάστημα 15-23 Ιουλίου 2019.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics