Απαγόρευση προσφοράς εκπτώσεων ή ειδικών ευεργετημάτων με στόχο τη σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου

«Η προσφορά εκπτώσεων, ειδικών ευεργετημάτων, ωφελημάτων ή άλλων παροχών για την προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων με στόχο τη σύναψη ασφαλιστηρίων συμβολαίων αποτελεί ζήτημα που απασχολούσε πάντοτε και μέχρι και σήμερα, όσους εμπλέκονται και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης (ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές), το καταναλωτικό κοινό και την πολιτεία».

Όπως αναφέρει ο κ.  Περικλής Πολυχρονίδης Νομικός Σύμβουλος ΕΕΑΕ στο Newsletter της Ένωσης : «Το ανωτέρω ζήτημα ρυθμίστηκε και αυτό από το Ν.4583/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τον οποίον θεσπίσθηκε νέο πλαίσιο λειτουργίας της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4583/2018, που καθορίζει τις «Γενικές Αρχές» των κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας των διανομέων (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων, ορίζεται ότι «4. Οι διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων απαγορεύεται να χρησιμοποιούν μεθόδους αθέμιτου ανταγωνισμού, καθώς και αθέμιτες, παράνομες ή παραπλανητικές πράξεις και πρακτικές. Απαγορεύεται ιδίως να:……… δ) προσφέρουν εκπτώσεις ή ειδικά ευεργετήματα με στόχο τη σύναψη ασφαλιστήριου συμβολαίου,…..». Υπάρχει δηλαδή ρητή διάταξη, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται στους διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων (ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές) η παροχή εκπτώσεων
ή ειδικών ευεργετημάτων με στόχο τη σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
Παράλληλα όμως, στην αιτιολογική έκθεση του Ν.4583/2018 αναφέρεται ρητά ότι «Αξίζει να διευκρινισθεί, για λόγους ασφάλειας δικαίου, ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 περίπτωση 1 του παρόντος, ως και, σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 149 του ν. 4364/2016 περί ελεύθερης τιμολόγησης, δύνανται οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ως παραγωγοί, να προσφέρουν εκπτώσεις επί των ασφαλίστρων των ασφαλιστικών τους προϊόντων.» Γίνεται ήτοι ρητή αναφορά στις διατάξεις του επίσης ισχύοντος Ν.4364/2016, σύμφωνα με τον οποίον (άρθρα 148-149) η κατάρτιση των τιμολογίων που χρησιμοποιούν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά ζημιών ή ζωής, που λειτουργούν στην Ελλάδα, είτε με καθεστώς εγκατάστασης είτε με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, είναι ελεύθερη και γίνεται σύμφωνα με τις τεχνοοικονομικές ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

Γίνεται επίσης ρητή αναφορά στο άρθρο 4 παρ. 1 περ. 1 του Ν.4583/2018, με τη διάταξη του οποίου ορίζεται η έννοια της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων ως εξής : «Διανομή ασφαλιστικών προϊόντων»: «οι δραστηριότητες παροχής συμβουλής, πρότασης ή διενέργειας εργασιών προπαρασκευής για τη σύναψη συμβάσεων ασφάλισης, οι δραστηριότητες σύναψής τους ή οι δραστηριότητες παροχής βοήθειας κατά τη διαχείριση και την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, ιδίως σε περίπτωση που γεννηθεί αξίωση, περιλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών σχετικά με μία ή περισσότερες ασφαλιστικές συμβάσεις, βάσει κριτηρίων που επιλέγονται από τον πελάτη μέσω ενός ιστότοπου ή κάποιου άλλου μέσου και η παροχή καταλόγου κατάταξης ασφαλιστικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της σύγκρισης των τιμών και των προϊόντων, ή η παροχή έκπτωσης επί της τιμής ασφαλιστικής σύμβασης, όταν ο πελάτης είναι σε θέση να συνάψει άμεσα ή έμμεσα μία ασφαλιστική σύμβαση, χρησιμοποιώντας ιστότοπο ή άλλα μέσα.» Διαπιστώνεται λοιπόν ότι ενώ ο νομοθέτης θεσπίζει κατ’ αρχάς ρητή, γενική απαγορευτική διάταξη, όσον αφορά την προσφορά εκπτώσεων από τους διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων για τη σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ο ίδιος ο νομοθέτης αναιρεί την ως άνω απαγόρευση ως προς τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και δη αφενός επιτρέπει, με την ιδιότητά τους ως παραγωγοί ασφαλιστικών προϊόντων, να προβαίνουν σε εκπτώσεις επί των ασφαλίστρων των ασφαλιστικών τους προϊόντων, αφετέρου δε συμπεριλαμβάνει την παροχή έκπτωσης επί της τιμής ασφαλιστικής σύμβασης στην έννοια της «διανομής ασφαλιστικών προϊόντων».
Η ερμηνεία που δύναται να γίνει επί των ανωτέρω κανονιστικών διατάξεων όσον αφορά την απαγόρευση στους διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων (ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές) της παροχής εκπτώσεων ή ειδικών ευεργετημάτων με στόχο τη σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου και της ασάφειας, που αναμφίβολα προκύπτει, ιδίως όσον αφορά τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, είναι ότι η βούληση του νομοθέτη ήταν να επιτρέπεται, ειδικά οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις να προσφέρουν εκπτώσεις και ειδικά ευεργετήματα, ωφελήματα κλπ., ως παραγωγοί ασφαλιστικών προϊόντων, που διαμορφώνουν ελεύθερα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία την τιμολόγηση των προϊόντων τους, υπό τον όρο ότι ως διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων δεν χρησιμοποιούν μεθόδους αθέμιτου ανταγωνισμού, καθώς και αθέμιτες, παράνομες ή παραπλανητικές πράξεις και πρακτικές και συμμορφώνονται προς τις λοιπές απαγορεύσεις του άρθρου 27 παρ. 4 του Ν.4583/2018, ήτοι δεν διαφημίζουν εκπτώσεις, ωφελήματα ή και παροχές που δεν ανταποκρίνονται στα ισχύοντα τιμολόγια και όρους των ασφαλιστικών συμβολαίων, δεν διακρίνουν μεταξύ πελατών που έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις ασφάλισης κ.α.

© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics