Εγγραφή Ατομικών Επιχειρήσεων

Δικαιολογητικά εγγραφής ατομικών επιχειρήσεων Διαμεσολαβούντων στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΩΝ

ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ


ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

σύμφωνα με το Ν.1569/85, όπως ισχύει και το Π.Δ.. 190/2006.

 

 1. ΑΙΤΗΣΗ
 2. ΜΙΑ (1) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ σε ψηφιακό μέσο. Δίνεται επίσης η δυνατότητα της απευθείας φωτογράφισης του ενδιαφερόμενου στα γκισέ του Ε.Ε.Α.
 3. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: Ότι είναι Έλληνας πολίτης ή Έλληνας το γένος, ή αλλοδαπός ο οποίος σύμφωνα με το δίκαιο της Ε.Ε.  δικαιούται να εγκατασταθεί στην Ελλάδα.
 4. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Γραμματικές γνώσεις: Απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή ισότιμης ή ισοδύναμης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

      Για τίτλους σπουδών αλλοδαπής απαιτείται μετάφρασή τους από το Υπ. Εξωτερικών καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από το Υπ. Παιδείας.

 1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ N. 1599/86 που πρέπει να συμπληρωθεί με το εξής κείμενο:

Α) «Δεν έχω καταδικαστεί σε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών για έγκλημα κατά της περιουσίας ή σχετιζόμενο με χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες και ειδικότερα για αισχροκέρδεια, απάτη, απιστία, δωροδοκία, δόλια χρεωκοπία, εκβίαση, κλοπή, λαθρεμπορία, πλαστογραφία, υπεξαίρεση και καθ’ υποτροπή έκδοση ακάλυπτων επιταγών.»

Ή

«Έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις: ……………»

Β) «Δεν τελώ σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

Επίσης, δεν τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, η εταιρεία με την επωνυμία ……………………..».

(Η επωνυμία της εταιρείας συμπληρώνεται σε περίπτωση που δηλώνεται μη πτώχευση νομικού προσώπου).

Γ) «Δεν έχω τεθεί  σε ολική ή μερική, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.»

Δ) «Έχω συνάψει ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1, 4 και 7 του Π.Δ. 190/ 2006.»

      ΚΑΙ

«Επίσης, δεν είμαι δημόσιος, δημοτικός, κοινοτικός υπάλληλος, υπάλληλος ΝΠΔΔ, ασφαλιστικός υπάλληλος ή Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής ή εκπρόσωπος ασφαλιστικής επιχείρησης.»

 1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: Υποχρεωτικά πιστοποιητικό επιπέδου Α και προαιρετικά το πιστοποιητικό επιπέδου Δ των εξετάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, επικυρωμένα από την τράπεζα της Ελλάδας ή δικηγόρο.
 2. ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΕΦΟΡΙΑΣ       ΚΑΔ. 66221002 ή 66221003
 1. ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ: Εκτός των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο σε ισχύ.

      Αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος άλλου Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης (Πλ. Κάνιγγος).

Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ:

 • ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
 • ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ: Έπειτα από εξουσιοδότηση του ενδιαφερομένου κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών παρουσία του αρμοδίου υπαλλήλου του Επιμελητηρίου ή έπειτα από προσκόμιση εξουσιοδότησης θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.

      


 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ

σύμφωνα με το Ν.1569/85, όπως ισχύει και το Π.Δ.. 190/2006.

 

 1. ΑΙΤΗΣΗ
 2. ΜΙΑ (1) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ σε ψηφιακό μέσο. Δίνεται επίσης η δυνατότητα της απευθείας φωτογράφισης του ενδιαφερόμενου στα γκισέ του Ε.Ε.Α.
 3. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: Ότι είναι Έλληνας πολίτης ή Έλληνας το γένος, ή αλλοδαπός ο οποίος σύμφωνα με το δίκαιο της Ε.Ε. δικαιούται να εγκατασταθεί στην Ελλάδα.
 4. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Γραμματικές γνώσεις: Απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή ισότιμης ή ισοδύναμης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Για τίτλους σπουδών αλλοδαπής απαιτείται μετάφρασή τους από το Υπ. Εξωτερικών καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από το Υπ. Παιδείας.
 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ N. 1599/86 που πρέπει να συμπληρωθεί με το εξής κείμενο:

Α)«Δεν έχω καταδικαστεί σε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών για έγκλημα κατά της περιουσίας ή σχετιζόμενο με χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες και ειδικότερα για αισχροκέρδεια, απάτη, απιστία, δωροδοκία, δόλια χρεωκοπία, εκβίαση, κλοπή, λαθρεμπορία, πλαστογραφία, υπεξαίρεση και καθ’ υποτροπή έκδοση ακάλυπτων επιταγών.»

Ή

«Έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις: …»

Β) «Δεν τελώ σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

Επίσης, δεν τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, η εταιρεία με την επωνυμία ……………………..».

(Η επωνυμία της εταιρείας συμπληρώνεται σε περίπτωση που δηλώνεται μη πτώχευση νομικού προσώπου).

Γ) «Δεν έχω τεθεί  σε ολική ή μερική, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.»

Δ) «Έχω συνάψει ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1, 4 και 7 του Π.Δ. 190/ 2006.»

        ΚΑΙ

«Επίσης, δεν είμαι δημόσιος, δημοτικός, κοινοτικός υπάλληλος, υπάλληλος ΝΠΔΔ, Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής ή εκπρόσωπος ασφαλιστικής επιχείρησης και δεν οφείλω σε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή σε ασφαλισμένο χρέη από ασφαλιστικές εργασίες τα οποία έχουν καταψηφιστεί σε βάρος μου με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.»

 1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: Υποχρεωτικά πιστοποιητικό επιπέδου Α και Β και προαιρετικά το πιστοποιητικό επιπέδου Δ των εξετάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, επικυρωμένα από την τράπεζα της Ελλάδας ή δικηγόρο.
 2. ΕΓΓΡΑΦΑ από τα οποία προκύπτει ότι:

Α.    Έχει εργαστεί επί τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη ως ασκών τη διεύθυνση σε επιχείρηση ασφαλιστικής πρακτορείας, ή μεσιτείας ή ως μεσίτης ασφαλίσεων ή ως συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων ή ασφαλιστικός σύμβουλος, υπάλληλος σε επιχειρήσεις ασφαλιστικής μεσιτείας ή πρακτορείας ή συντονισμού ασφαλιστικών συμβούλων ή ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή

Β.   Ασκεί τρία (3) τουλάχιστον έτη τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην περ. Α, εφόσον έχει ειδική εκπαίδευση καθορισμένη με πράξη της τεχνικής επιτροπής τουλάχιστον ενός (1) έτους σε ασφαλιστικά θέματα, ή

Γ.   Έχει εργαστεί δύο έτη με οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες ιδιότητες, εφόσον έχει πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής ή

Δ. Έχει εργαστεί επί ένα χρόνο ως ανεξάρτητος επαγγελματίας, αν έχει μεταπτυχιακή εκπαίδευση τουλάχιστον ενός (1) χρόνου σε ασφαλιστικά θέματα ή

Ε.   Έχει διατελέσει για δύο χρόνια ως νόμιμος αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος ή διαχειριστής εταιρείας που είναι νόμιμος αντιπρόσωπος αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης στην Ελλάδα ή γενικός διευθυντής ασφαλιστικής επιχείρησης.

 1. ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΕΦΟΡΙΑΣ  KAΔ 66221001
 2. ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ: Εκτός των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο σε ισχύ.

Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ:

 • ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
 • ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ: Έπειτα από εξουσιοδότηση του ενδιαφερομένου κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών παρουσία του αρμοδίου υπαλλήλου του Επιμελητηρίου ή έπειτα από προσκόμιση εξουσιοδότησης θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.

   


 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

σύμφωνα με το Ν.1569/85, όπως ισχύει και το Π.Δ.. 190/2006.

 

 1. ΑΙΤΗΣΗ
 2. ΜΙΑ (1) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ σε ψηφιακό μέσο. Δίνεται επίσης η δυνατότητα της απευθείας φωτογράφισης του ενδιαφερόμενου στα γκισέ του Ε.Ε.Α.
 3. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: Ότι είναι Έλληνας πολίτης ή Έλληνας το γένος, ή αλλοδαπός ο οποίος σύμφωνα με το δίκαιο της Ε.Ε.  δικαιούται να εγκατασταθεί στην Ελλάδα.
 4. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Γραμματικές γνώσεις: Απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή ισότιμης ή ισοδύναμης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

      Για τίτλους σπουδών αλλοδαπής απαιτείται μετάφρασή τους από το Υπ. Εξωτερικών καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από το Υπ. Παιδείας.

 1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ N. 1599/86 που πρέπει να συμπληρωθεί με το εξής κείμενο:

A) «Δεν έχω καταδικαστεί σε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών για έγκλημα κατά της περιουσίας ή σχετιζόμενο με χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες και ειδικότερα για αισχροκέρδεια, απάτη, απιστία, δωροδοκία, δόλια χρεωκοπία, εκβίαση, κλοπή, λαθρεμπορία, πλαστογραφία, υπεξαίρεση και καθ’ υποτροπή έκδοση ακάλυπτων επιταγών.»

Ή

«Έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις: …..»

Β) «Δεν τελώ σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

Επίσης, δεν τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, η εταιρεία με την επωνυμία ……………………..».

(Η επωνυμία της εταιρείας συμπληρώνεται σε περίπτωση που δηλώνεται μη πτώχευση νομικού προσώπου).

Γ) «Δεν έχω τεθεί  σε ολική ή μερική, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.»

Δ) «Έχω συνάψει ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1, 4 και 7 του Π.Δ. 190/ 2006.»

      ΚΑΙ

«Επίσης, δεν είμαι δημόσιος, δημοτικός, κοινοτικός υπάλληλος, υπάλληλος ΝΠΔΔ, ασφαλιστικός υπάλληλος ή Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής ή εκπρόσωπος ασφαλιστικής επιχείρησης.»

 1. ΈΓΓΡΑΦΑ από τα οποία προκύπτει ότι:
  1. Έχει εργαστεί επί τρία (3) τουλάχιστον έτη ως ασκών τη διεύθυνση σε επιχείρηση ασφαλιστικής πρακτορείας ή μεσιτείας ή ως μεσίτης ασφαλίσεων ή ως συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων ή ασφαλιστικός σύμβουλος, υπάλληλος σε επιχειρήσεις ασφαλιστικής μεσιτείας ή πρακτορείας ή συντονισμού ασφαλιστικών συμβούλων ή ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή
  2. Έχει εργαστεί επί δύο έτη με οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες ιδιότητες, εφόσον έχει πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής ή
  3. Έχει εργαστεί επί ένα έτος ως ανεξάρτητος επαγγελματίας, αν έχει μεταπτυχιακή εκπαίδευση τουλάχιστον ενός έτους σε ασφαλιστικά θέματα ή
  4. Έχει διατελέσει επί δύο έτη ως νόμιμος αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος ή διαχειριστής εταιρείας που είναι νόμιμη αντιπρόσωπος αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης στην Ελλάδα ή γενικός διευθυντής ασφαλιστικής επιχείρησης.  
 2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: Υποχρεωτικά πιστοποιητικό επιπέδου Α και προαιρετικά το πιστοποιητικό επιπέδου Δ των εξετάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, επικυρωμένα από την τράπεζα της Ελλάδας ή δικηγόρο.
 3. ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΕΦΟΡΙΑΣ     ΚΑΔ. 66221008
 4. ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ: Εκτός των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο σε ισχύ.

      Αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος άλλου Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης (Πλ. Κάνιγγος).

Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ:

 • ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
 • ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ: Έπειτα από εξουσιοδότηση του ενδιαφερομένου κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών παρουσία του αρμοδίου υπαλλήλου του Επιμελητηρίου ή έπειτα από προσκόμιση εξουσιοδότησης θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.

   


 
ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

σύμφωνα με το Ν.1569/85, όπως ισχύει και το Π.Δ.. 190/2006.

 

 1. ΑΙΤΗΣΗ
 2. ΜΙΑ (1) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ σε ψηφιακό μέσο. Δίνεται επίσης η δυνατότητα της απευθείας φωτογράφισης του ενδιαφερόμενου στα γκισέ του Ε.Ε.Α.
 3. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: Ότι είναι Έλληνας πολίτης ή Έλληνας το γένος, ή αλλοδαπός ο οποίος σύμφωνα με το δίκαιο της Ε.Ε. δικαιούται να εγκατασταθεί στην Ελλάδα.
 4. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Γραμματικές γνώσεις: Απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή ισότιμης ή ισοδύναμης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Για τίτλους σπουδών αλλοδαπής απαιτείται μετάφρασή τους από το Υπ. Εξωτερικών καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από το Υπ. Παιδείας.
 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ N. 1599/86 που πρέπει να συμπληρωθεί με το εξής κείμενο:

Α) «Δεν έχω καταδικαστεί σε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών για έγκλημα κατά της περιουσίας ή σχετιζόμενο με χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες και ειδικότερα για αισχροκέρδεια, απάτη, απιστία, δωροδοκία, δόλια χρεωκοπία, εκβίαση, κλοπή, λαθρεμπορία, πλαστογραφία, υπεξαίρεση και καθ’ υποτροπή έκδοση ακάλυπτων επιταγών.»

Ή

  «Έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις: …..…»

Β) «Δεν τελώ σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

Επίσης, δεν τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, η εταιρεία με την επωνυμία ……………………..».

(Η επωνυμία της εταιρείας συμπληρώνεται σε περίπτωση που δηλώνεται μη πτώχευση νομικού προσώπου).

Γ) «Δεν έχω τεθεί  σε ολική ή μερική, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.»

Δ) «Έχω συνάψει ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1, 4 και 7 του Π.Δ. 190/ 2006.»

        ΚΑΙ

«Επίσης, δεν είμαι δημόσιος, δημοτικός, κοινοτικός υπάλληλος, υπάλληλος ΝΠΔΔ, Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής ή εκπρόσωπος ασφαλιστικής επιχείρησης και δεν οφείλω σε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή σε ασφαλισμένο χρέη από ασφαλιστικές εργασίες τα οποία έχουν καταψηφιστεί σε βάρος μου με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.»

 1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: Υποχρεωτικά πιστοποιητικό επιπέδου Α και Γ και προαιρετικά το πιστοποιητικό επιπέδου Δ των εξετάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, επικυρωμένα από την τράπεζα της Ελλάδας ή δικηγόρο.
 2. ΕΓΓΡΑΦΑ από τα οποία προκύπτει ότι:

Α.    Έχει εργαστεί επί τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη ως ασκών τη διεύθυνση σε επιχείρηση ασφαλιστικής πρακτορείας, ή μεσιτείας ή ως μεσίτης ασφαλίσεων ή ως συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων ή ασφαλιστικός σύμβουλος, υπάλληλος σε επιχειρήσεις ασφαλιστικής μεσιτείας ή πρακτορείας ή συντονισμού ασφαλιστικών συμβούλων ή ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή

Β.     Ασκεί τρία (3) τουλάχιστον έτη τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην περ. Α, εφόσον έχει ειδική εκπαίδευση καθορισμένη με πράξη της τεχνικής επιτροπής τουλάχιστον ενός (1) έτους σε ασφαλιστικά θέματα, ή

Γ.     Έχει εργαστεί δύο έτη με οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες ιδιότητες, εφόσον έχει πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής ή

Δ.     Έχει εργαστεί επί ένα χρόνο ως ανεξάρτητος επαγγελματίας, αν έχει μεταπτυχιακή εκπαίδευση τουλάχιστον ενός (1) χρόνου σε ασφαλιστικά θέματα ή

Ε.     Έχει διατελέσει για δύο χρόνια νόμιμος αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος ή διαχειριστής εταιρείας που είναι νόμιμος αντιπρόσωπος αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης στην Ελλάδα ή γενικός διευθυντής ασφαλιστικής επιχείρησης.

 1. ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΕΦΟΡΙΑΣ      KAΔ.66221005
 2. ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ: Εκτός των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο σε ισχύ.

 

Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ:

 • ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
 • ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ: Έπειτα από εξουσιοδότηση του ενδιαφερομένου κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών παρουσία του αρμοδίου υπαλλήλου του Επιμελητηρίου ή έπειτα από προσκόμιση εξουσιοδότησης θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics