Εγγραφή Στο Ειδικό Μητρώο

Εγγραφή Στο Ειδικό Μητρώο ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών πριν 4.4.2011

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ Ή ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΠΡΙΝ 4.4.2011


Το φυσικό πρόσωπο που ασκεί τη διοίκησή του ή σε περίπτωση συλλογικής διοίκησης το ή τα φυσικά πρόσωπα που είναι μέλη της διοίκησης και διαχειρίζονται τις δραστηριότητες διαμεσολάβησης (Ασφαλιστικών Συμβούλων- Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων- Ασφαλιστικών Πρακτόρων- Μεσιτών Ασφαλίσεων) να κατέχουν τα έγγραφα και τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο Π.Δ. 160/ 2006 (βλ. δικαιολογητικά εγγραφής ανά κατηγορία φυσικών προσώπων διαμεσολαβούντων).

Οι υπάλληλοι του νομικού προσώπου που συμμετέχουν άμεσα στην ασφαλιστική ή αντασφαλιστική διαμεσολάβηση να κατέχουν βεβαίωση επιτυχίας εξετάσεων από την Τεχνική Επιτροπή Εκπαίδευσης και Εξετάσεων Διαμεσολαβητών στην ύλη που καθορίζεται για την κατηγορία αυτή.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics