Σε εφαρμογή το Πανευρωπαϊκό Ατομικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα (PEPP-Pan European Pension Product)

Εγκρίθηκε ο κανονισμός σχετικά με τη θέσπιση του πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (PEPP-Pan European Pension Product) στις 14 Ιουνίου 2019, βάσει του οποίου δημιουργείται ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν με κάποια κοινά χαρακτηριστικά για τις χώρες της Ε.Ε.

Ασφαλιστικές εταιρίες, τράπεζες, ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, επενδυτικές εταιρίες και διαχειριστές στοιχείων ενεργητικού θα μπορούν να προσφέρουν το συγκεκριμένο προϊόν. Μία πολύ ενδιαφέρουσα παράμετρος είναι ότι το PEPP θα μπορεί να μεταφερθεί και σε άλλο κράτος μέλος, εφόσον οι αποταμιευτές θα συνεχίσουν να συνεισφέρουν στην επένδυσή τους ακόμα και σε περίπτωση αλλαγής τόπου διαμονής.

Μετά την υιοθέτηση του Κανονισμού από το αρμόδιο Συμβούλιο Υπουργών, το κείμενο θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ισχύς του ενεργοποιείται σε 20 μέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης. Από την ίδια ημερομηνία αρχίζει και η περίοδος του 1 έτους εντός του οποίου η EIOPA θα διαμορφώσει τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό μέτρα επιπέδου ΙΙ (τεχνικά πρότυπα).

Με την παρέλευση 12 μηνών από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε ο Κανονισμός θα έχει εφαρμογή στα κράτη μέλη χωρίς την ανάγκη εφαρμοστικών εθνικών μέτρων.

Ακολουθεί ο κανονισμός:

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics