ΕΙΑΣ: Σεμινάριο Υπηρεσιών ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ Ασφ. Αστικής Ευθύνης αυτοκινήτου

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Υπηρεσιών Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης και Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών θα πραγματοποιήσει το ΕΙΑΣ , σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης Δευτέρα και Τετάρτη, 21 και 23 Μαρτίου 2022, 16.00 – 19.20

Το σεμινάριο περιγράφει ειδικούς τομείς ενδιαφέροντος της αγοράς Ασφαλίσεων Αυτοκινήτου, τα πρωτόκολλα διαδικασιών που διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία τους, αναφέρεται λεπτομερώς σε ειδικούς κινδύνους και αναλύει διεξοδικά και εμπεριστατωμένα τις υπηρεσίες του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης, οι οποίες είναι απαραίτητες σε πλείστους όσους τύπους Ασφάλισης Αυτοκινήτου καθώς και, εξαιρετικά αναγκαίες και χρήσιμες στους οδηγούς και ιδιοκτήτες αυτοκινήτων.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο αναπτύσσει ενδελεχώς τα ακόλουθα θέματα:

α. Το περιβάλλον της αγοράς Διεθνούς Ασφάλισης Αυτοκινήτου

 • Τομείς ενδιαφέροντος
 • Ειδικοί κίνδυνοι και οργάνωση ασφάλισής τους

β. Ο ρόλος του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης και οι Υπηρεσίες του

 • Οργανωτικό Πλαίσιο Λειτουργίας του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης
 • Αναλυτική Παρουσίαση των Υπηρεσιών του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης
 • Οι απολήπτες των Υπηρεσιών του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης
 • Οφέλη εκ των Υπηρεσιών του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης

γ. Διακανονισμός Διασυνοριακών Τροχαίων Ατυχημάτων

 • Το Σύστημα Διεθνούς Ασφάλισης Αυτοκινήτων

(Σκοπός και Λειτουργία Συστήματος «Πρασίνων Καρτών», Ενοποιημένη Συμφωνία, Προστασία Επισκεπτών, 4η Οδηγία,  Σκοπός της Οδηγίας, Αντιπρόσωποι  Ζημιών, Οργανισμός Αποζημίωσης, Κέντρο  Πληροφοριών).

 • Το Ελληνικό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης (Σκοπός και Λειτουργία, Σχέσεις μεταξύ του Ελληνικού Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης και των μελών του, Έκδοση Πράσινης Κάρτας, Αντασφαλιστική κάλυψη).
 • Οργάνωση του Τμήματος Διεθνών Ζημιών (Διορισμός ανταποκριτών, αντιπροσώπων ζημιών, Διακανονισμός Απαιτήσεων).
 • Ασφαλιστική Οργάνωση (απαιτήσεις κατοίκων εξωτερικού, από ζημία προκληθείσα από ελληνικό όχημα στο εξωτερικό, απαιτήσεις κατοίκων εξωτερικού από ζημία προκληθείσα από ελληνικό όχημα στην Ελλάδα).
 • Διακανονιστική Οργάνωση (ανταποκριτής και αντιπρόσωπος ζημιών αλλοδαπού ασφαλιστή, ταυτόχρονος χειρισμός ζημιών με το σύστημα διεθνούς ασφάλισης και 4ης Οδηγίας).

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο εμπεριέχει εφαρμοσμένα WORKSHOPS και Παραδείγματα διακανονισμού διασυνοριακών ζημιών, καθώς και scenarios ατυχημάτων.

Επίσης, πέραν της θεωρητικής προσέγγισης του θέματος, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο των Υπηρεσιών του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης και Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου.

 Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Διοικητικά Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιριών και Εταιριών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να εμπλουτίσουν ή να εξειδικεύσουν την τεχνογνωσία τους επί του θέματος των Ειδικών Ασφαλίσεων Αυτοκινήτου και των Υπηρεσιών του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης.
 • Ειδικότερα, διοικητικά στελέχη του Τομέως Ασφαλίσεων Αυτοκινήτου, Motor Underwriters, στελέχη αποζημιώσεων (claims managers, adjusters and handlers) και στελέχη Εκδόσεων Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων που επιθυμούν να μεγιστοποιήσουν την ασφαλιστική τεχνογνωσία τους επί του θέματος του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου.
 • Πραγματογνώμονες, Εκτιμητές Ζημιών, καθώς και Στελέχη Νομικών Υπηρεσιών και Αναλογιστικών Διευθύνσεων που έχουν εύλογο ενδιαφέρον επί του θεματικού αντικειμένου του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου.
 • Στελέχη Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Marketing, Product Development και Εξυπηρέτησης Πελατών που τα εργασιακά αντικείμενά τους συμπεριλαμβάνουν τομείς Motor Insurance.
 • Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν την Motor Business τεχνογνωσία τους, προκειμένου να αναπτύξουν περαιτέρω τις εργασίες και τις πωλήσεις τους στις Ασφαλίσεις Αυτοκινήτου.
 • Στελέχη Τραπεζών που χειρίζονται θέματα ασφαλιστικού ενδιαφέροντος και Bancassurance.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έχεις τους εξής κύριους στόχους:

 • Να γνωρίσει λεπτομερώς στο εκπαιδευτικό κοινό ειδικούς τομείς της αγοράς Ασφαλίσεων Αυτοκινήτου, επιμέρους περιοχές της, τη δυναμική της και τις προοπτικές της.
 • Να εξοικειώσει το εκπαιδευτικό κοινό με ειδικούς κινδύνους που εντάσσονται στην αγορά Ασφαλίσεων Αυτοκινήτου.
 • Να περιγράψει, κατά τρόπο κατανοητό και πλήρη τον ρόλο και τις υπηρεσίες του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης, αλλά και τις πρακτικές εφαρμογές τους σε μεγάλες περιοχές των Ασφαλίσεων Αυτοκινήτου.
 • Να διευκολύνει τους εκπαιδευόμενους και ενασχολούμενους με τις Ασφαλίσεις Αυτοκινήτου, σε τρόπο που να αντιμετωπίζουν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά όλες τις προκύπτουσες περιπτώσεις των πελατών τους.

 Εκπαιδευτικές Σημειώσεις

Οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα λάβουν πλήρες σετ ηλεκτρονικών σημειώσεων και παρουσιάσεων, στο προσωπικό ή εργασιακό τους e-mail.

 Εισηγήτριες Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγήτριες του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι:

 • H κα Φωτεινή Αβραμούδα, Στέλεχος του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης, με εξειδίκευση σε θέματα Διακανονισμού Ζημιών και Δικαστικών Διαφορών.
 • H κα Αγγελική Αγγελοπούλου, Στέλεχος του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης, με εξειδίκευση σε θέματα Διακανονισμού Ζημιών και διαχείρισης της 4ης Κοινοτικής Οδηγίας Αυτοκινήτων.

ΚΟΣΤΟΣ

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €100
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70 ανά συμμετοχή

Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €130
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών):€100 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €50

 Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022.

Το ανωτέρω Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, στις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις του Ε.Ι.Α.Σ. (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος).

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Το σεμινάριο είναι εντάξιμο στην επιδότηση ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ (0,06%), ενώ, ειδικά για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικές δαπάνες φοροεκπίπτουν.

Τώρα και σε περιβάλλον webinar

Η διαδικτυακή παρακολούθηση του σεμιναρίου προϋποθέτει: γραμμή ADSL με ταχύτητα ανώτερη των 2 Mbps, μέσω Η/Υ ή άλλης φορητής συσκευής. Σύγχρονο Η/Υ με μοντέρνο Internet browser (τελευταίες εκδόσεις Mozilla, Chrome, Edge, Safari) με εγκατεστημένο τον Flash Player. Προτείνεται να συνδεθείτε από δίκτυο που δεν έχει περιορισμούς στην πρόσβαση ιστοσελίδων όπως συνήθως γίνεται σε εταιρικά περιβάλλοντα.

 

 

 

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics