Εξάμηνη η προθεσμία επιβολής επιπλέον κυρώσεων για τα ανασφάλιστα

Η Απόφαση της κα. Παπανάτσιου προβλέπει ότι αυξάνεται από δίμηνο σε εξάμηνο το χρονικό διάστημα εντός του οποίου η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) αποστέλλει στις αστυνομικές Αρχές - σε περίπτωση μη εμφάνισης και μη συμμόρφωσης...

Με νέα Απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών, Αικ. Παπανάτσιου, τροποποιείται προηγούμενη Απόφαση για τις διαδικασίες εντοπισμού ανασφάλιστων οχημάτων την οποία είχε εκδόσει το 2016 ο τότε αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης. 

Η Απόφαση της κα. Παπανάτσιου προβλέπει ότι αυξάνεται από δίμηνο σε εξάμηνο το χρονικό διάστημα εντός του οποίου η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) αποστέλλει στις αστυνομικές Αρχές – σε περίπτωση μη εμφάνισης και μη συμμόρφωσης του ιδιοκτήτη του οχήματος με τα οριζόμενα – τα στοιχεία των κατόχων των ανασφάλιστων οχημάτων για την σε βάρος τους επιβολή των κυρώσεων και ποινών που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 και του άρθρου 12 του π.δ. 237/1986.

Στην ίδια απόφαση προβλέπεται επίσης ότι οι επιστολές που θα αποστέλλει η Δ.ΗΛΕ.Δ. στους ιδιοκτήτες των τυχόν ανασφάλιστων οχημάτων, με τις οποίες θα τους ειδοποιεί ότι σε συγκεκριμένη ημερομηνία (ημερομηνία διασταύρωσης) εντοπίσθηκε το όχημά τους ανασφάλιστο και για τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν κατά περίπτωση, θα παρέχονται μέσω ειδικής εφαρμογής στο διαδικτυακό τόπο www.aade.gr στην επιλογή «Πολίτες/Οχήματα/Ανασφάλιστα Οχήματα». Η είσοδος στην πιο πάνω ηλεκτρονική διεύθυνση είναι υποχρεωτική για τους μη πιστοποιημένους χρήστες του συστήματος TAXISnet.
 
Η Απόφαση έχει ως εξής: 
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ. 1129/ΦΕΚ Β 2679/6.7.2018
Τροποποίηση της ΠΟΛ 1033/28.1.2016 (ΦΕΚ Β' 720) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1046/20.03.2018 (ΦΕΚ Β' 986) απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, σχετικά με τον εντοπισμό ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και την επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, όπως ισχύει.
 
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  Έχοντας υπόψη:
 
   1) Τις διατάξεις του π.δ. 237/1986 (Α' 110), όπως ισχύει, και ειδικότερα όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο εικοστό έκτο του ν. 4141/2013 (ΦΕΚ 81 Α'/5.4.2013).
 
   2) Την ΠΟΛ 1163/3.7.2013 (ΦΕΚ Β' 1675) «Όροι και διαδικασία είσπραξης επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου», όπως ισχύει.
 
   3) Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016 (ΦΕΚ Β' 3696) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».
 
   4) Την ανάγκη τροποποίησης της ΠΟΛ 1033/28.1.2016 (ΦΕΚ Β' 720) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Εντοπισμός ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1078/3.6.2017 (ΦΕΚ Β' 1922/1.6.2017), την ΠΟΛ 1090/23.6.2017 (ΦΕΚ Β' 2199/28.6.2017), καθώς και την ΠΟΛ 1046/20.3.2018 (ΦΕΚ Β' 986/20.3.2018) απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, προκειμένου να αντιμετωπισθούν θέματα που ανέκυψαν κατά την υλοποίηση της προβλεπόμενης διαδικασίας.
 
   5) Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
 
   1. Τροποποιούμε την απόφαση Αν. Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1033/2016 ως ακολούθως:
 
   α. Στο άρθρο 2 της απόφασης Αν. Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1033/2016 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
 
   «Οι ως άνω απαραίτητες πληροφορίες παρέχονται μέσω ειδικής εφαρμογής στο διαδικτυακό τόπο www.aade.gr στην επιλογή «Πολίτες/Οχήματα/Ανασφάλιστα Οχήματα». Η είσοδος στην πιο πάνω ηλεκτρονική διεύθυνση είναι υποχρεωτική για τους μη πιστοποιημένους χρήστες του συστήματος TAXISnet».
 
   β. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρο 6 της απόφασης Αν. Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1033/2016, αντικαθίσταται η λέξη «διμήνου», με τη λέξη «εξαμήνου».
 
   Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics