ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δωδώνης 71 , 453 32 Ιωάννινα

ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Διεύθυνση: Δωδώνης 71 , 453 32 Ιωάννινα 
Επικοινωνία: Τηλ.: (26510)28900 Fax: (26510) 78114 
E-mail: [email protected] 
Web: www.seadi.gr

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics