Ερμηνεία (2+1) επίμαχων σημείων της IDD στήριξε το ΕΕΑ

Τη διευκόλυνση της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στήριξε και διεκδίκησε το ΕΕΑ και με σχετική πρωτοβουλία που ανέλαβε,  οδήγησε στην έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος σχετικά με βασικά θέματα εφαρμογής του ν. 4583/2018 για την IDD.

Η κινητοποίηση ήλθε σε συνέχεια ενημέρωσης από την ΤτΕ ότι δεν έχει σχετική αρμοδιότητα οπότε και δημιουργήθηκε ανάγκη παρέμβασης προκειμένου οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές να διευκολυνθούν.

Στην εγκύκλιο της ΚΕΕΕ, αποσαφηνίζονται τα εξής:

  • Αιτήματα νέων εγγραφών μετά την 18η.1;2.18 με πιστοποιητικό Α που είχε εκδοθεί έως 18.12.2018. Βάσει της ερμηνείας, οι βεβαιώσεις επιτυχούς εξέτασης που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη του νέου νόμου εξακολουθούν να ισχύουν διότι ο νομοθέτης έκρινε αναγκαία τη διατήρηση σε ισχύ όλων των πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί (εν προκειμένης του Α) και για τη χρήση τους για εγγραφή στις νέες κατηγορίες (πρακτόρων – μεσιτών) μιας και δεν μπορούν να έχουν άλλη χρήση εκτός από την εγγραφή στα Επιμελητήρια. Όπως σημειώνεται, η αποδοχή του πιστοποιητικού Α για την εγγραφή στη συγκεκριμένη κατηγορία πρέπει να γίνεται αποδεκτή από τα Επιμελητήρια διότι στην αντίθετη περίπτωση θα σήμαινε την παρεμπόδιση της έναρξης νέων εργασιών για νέο επαγγελματία μιας και δεν υπάρχει δυνατότητα απόκτησης νέου πιστοποιητικού για ένα χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση του νέου νόμου έως και την έκδοση αποτελεσμάτων στις πρόσφατες εξετάσεις του Φεβρουαρίου.
  • Αιτήματα εγγραφής στην κατηγορία των ασφαλιστικών πρακτόρων, επαγγελματιών οι οποίοι ήταν εγγεγραμμένοι στην κατηγορία των μεσιτών ασφαλίσεων έως σήμερα (είτε έχουν ανάλογο πιστοποιητικό, είτε τους είχε αναγνωριστεί το κεκτημένο γνώσεων). Βάσει της ερμηνείας, τα Επιμελητήρια θα πρέπει να αποδέχονται την εγγραφή στην κατηγορία του ασφαλιστικού πράκτορα μελών ήδη εγγεγραμμένων στην κατηγορία μεσιτών ασφαλίσεων, χωρίς απαίτηση πιστοποιητικού γνώσεων, καθότι σε κάθε άλλη περίπτωση θα ετίθεντο σε αμφισβήτηση η αναγνώριση της δυνατότητας άσκησης επαγγέλματος που είχε αποδοθεί έως τώρα, όπως και η ισχύς των εκδοθέντων βεβαιώσεων περαίωσης σεμιναρίων επαναπιστοποίησης.
  • Αιτήματα εγγραφής στην κατηγορία των συντονιστών ασφαλιστικών πρακτόρων, επαγγελματιών οι οποίοι ήταν εγγεγραμμένοι στην κατηγορία των πρακτόρων ασφαλίσεων έως σήμερα (είτε έχουν ανάλογο πιστοποιητικό, είτε τους είχε αναγνωριστεί το κεκτημένο γνώσεων. Βάσει της ερμηνείας, σε περίπτωση κατά την οποία ασφαλιστικός πράκτορας αιτηθεί την εγγραφή του σαν συντονιστής ασφαλιστικών πρακτόρων, αναγνωρίζοντας την ισοτιμία των πιστοποιητικών γνώσεων τα οποία παραμένουν σε ισχύ και με δεδομένη την απαίτηση για επαναπιστοποίηση από το 2014, αν καλύπτονται οι προϋποθέσεις προϋπηρεσίας δεν απαιτείται εκ νέου προσκόμιση πιστοποιητικού γνώσεων.
© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics