Ευρω-πρόγραμμα «EU4Health» για την περίοδο 2021-2027. Προετοιμασία συστημάτων υγείας σε απειλές κατά της υγείας και πανδημίες.

 

Το ΕΚ ενέκρινε το πρόγραμμα «EU4Health» για την περίοδο 2021-2027, με στόχο να προετοιμαστούν τα συστήματα υγείας της ΕΕ για μελλοντικές απειλές κατά της υγείας και πανδημίες. Η εξέλιξη αυτή σαφώς και θα πρέπει να αξιολογηθεί και από τον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης καθώς δημιουργεί δεδομένα, θέτει στόχους, και έρχεται να συμβάλλει σε ένα τομέα όπ[ου η ιδιωτική ασφάλιση έχει παρουσία και διαρκώς εξελίσσεται. 

Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 5,1 δισ ευρώ (20% για πρόληψη ασθενειών και προώθηση υγείας), θα συντελέσει στην καλύτερη συνολική προετοιμασία της ΕΕ για διαχείρηση διασυνοριακών απειλών ενώ θα ενισχυθεί η διαθεσιμότητα όικονομικά προσιτών φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού. 
Το νέο πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» θα συμβάλει σε τομείς στους οποίους η ΕΕ μπορεί σαφώς να προσφέρει προστιθέμενη αξία, συμπληρώνοντας τις πολιτικές των κρατών μελών. Στους κύριους στόχους του συγκαταλέγεται η ενίσχυση των συστημάτων υγείας, με την καλύτερη συνεργασία και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των χωρών. Άλλος στόχος του είναι να ενισχύσει τη διαθεσιμότητα και τον οικονομικά προσιτό χαρακτήρα φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού και να διευκολύνει την πρόσβαση στα αγαθά αυτά.

  Αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας

  Το πρόγραμμα θα προετοιμάσει καλύτερα τα συστήματα υγείας, ώστε να βελτιωθεί η ανθεκτικότητά τους απέναντι σε σοβαρές διασυνοριακές απειλές. Με αυτόν τον τρόπο, η ΕΕ θα μπορέσει να αντιμετωπίσει όχι μόνο πιθανές μελλοντικές πανδημίες, αλλά και πιο μακροπρόθεσμες προκλήσεις, όπως η γήρανση του πληθυσμού και οι ανισότητες σε θέματα υγείας.

 Το πρόγραμμα θα στηρίξει επίσης δράσεις σχετικά με την ηλεκτρονική υγεία και τη δημιουργία του ευρωπαϊκού «χώρου δεδομένων για την υγεία». Θα στηριχθούν επίσης η πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε σεξουαλική και αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη, η βελτίωση της ψυχικής υγείας και η επιτάχυνση των προσπαθειών για την καταπολέμηση του καρκίνου.

  Στη σύνοδο της ολομέλειας την Τρίτη, οι ευρωβουλευτές τόνισαν τον καίριο ρόλο που θα διαδραματίσει το νέο πρόγραμμα στην καταπολέμηση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας, τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών ομάδων. Εξέφρασαν επίσης την ικανοποίησή τους για τη δημιουργία, σε επίπεδο ΕΕ, ενός αποθέματος βασικών ιατρικών εφοδίων και εξοπλισμού, το οποίο συμπληρώνει το έργο που επιτελείται στο πλαίσιο του rescEU, και ενός αποθέματος ιατρικού και βοηθητικού προσωπικού που θα κινητοποιείται σε περίπτωση κρίσης στον τομέα της υγείας. Παρακολουθήστε μαγνητοσκοπημένη τη συζήτηση εδώ.

Επόμενα βήματα

 

Μετά την επίσημη έγκρισή του από το Συμβούλιο, ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ την επομένη της ημέρας δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Σχετικές πληροφορίες

Τον Μάιο του 2020, η Επιτροπή κατέθεσε πρόταση για τη σύσταση ενός νέου, αυτόνομου προγράμματος με τίτλο «Η ΕΕ για την υγεία», για την περίοδο 2021-2027, ως τμήμα της απάντησης στην κρίση του κορονοϊού. Σκοπός του προγράμματος είναι να συμβάλει στην καλύτερη προετοιμασία της ΕΕ όσον αφορά τη διαχείριση σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας και να βελτιώσει την ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε συμβιβαστική συμφωνία στις 14 Δεκεμβρίου 2020.

Σύνδεσμοι

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngΚείμενο που εγκρίθηκε (09.03.2021)

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngΑποσπάσματα από τη συζήτηση και δηλώσεις του εισηγητή (9.03.2021)

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngΠαρακολουθήστε μαγνητοσκοπημένη τη συζήτηση (09.03.2021)

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngΔελτίο Τύπου μετά την τριμερή συμφωνία (14.12.2020, στα αγγλικά)

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngΦάκελος διαδικασίας

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngΙστοσελίδα του εισηγητή Cristian-Silviu Bușoi (ΕΛΚ, Ρουμανία)

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngΥπηρεσία Έρευνας του ΕΚ – «EU4Health programme 2021-2027» (Μάρτιος 2021, στα αγγλικά)

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngΥπηρεσία Έρευνας του ΕΚ – «EU4Health programme» (Φεβρουάριος 2021, στα αγγλικά)

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngΚέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (EU4Health)

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngΤο πρόγραμμα «EU4Health» θα δημιουργήσει απόθεμα προμηθειών για την υγεία, όπως βασικά φάρμακα και ιατρικές συσκευές ©AFP/ChristopheSIMON

 

© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics