Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Δημοσιοποίηση στοιχείων για τους φόρους που καταβάλλουν οι πολυεθνικές

Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάλεσαν τα κράτη μέλη της ΕΕ να συμφωνήσουν σε προτάσεις που απαιτούν τη δημοσιοποίηση των εκθέσεων ανά χώρα (CbC) για να αποκαλύψουν τους φόρους που καταβάλλουν οι πολυεθνικές.

Οι ευρωβουλευτές ψήφισαν με ψήφους 572 ψήφους υπέρ, 42 κατά και 21 αποχές. Οι ευρωβουλευτές δήλωσαν ότι η συμφωνία θα επιτρέψει την έναρξη συνομιλιών μεταξύ των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με στόχο την επίτευξη τελικού κειμένου σχετικά με τους προτεινόμενους κανόνες.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, οι πολυεθνικοί όμιλοι που βρίσκονται στην ΕΕ ή με επιχειρήσεις στην ΕΕ και έχουν συνολικά ενοποιημένα έσοδα ύψους EUR750 εκατ. (833,4 εκατ. USD) ή περισσότερα, υποχρεούνται στην υποβολή εκθέσεων ανά χώρα CbC. Η έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες για κάθε φορολογική δικαιοδοσία στην οποία δραστηριοποιείται ο όμιλος, η οποία καλύπτει το ποσό των εσόδων, τα κέρδη προ φόρων, τον φόρο εισοδήματος που καταβλήθηκε, τον αριθμό των εργαζομένων, το κεφάλαιο, τα κέρδη εις νέον και τα ενσώματα πάγια.

Σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές, η δημοσιοποίηση των πληροφοριών θα ενισχύσει τη διαφάνεια και θα αποθαρρύνει τις εταιρείες από τη μετατόπιση των κερδών σε δικαιοδοσίες με χαμηλότερους συντελεστές  φόρου.

Πηγή: Taxheaven
© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics