Οι επιτελικές αποφάσεις της 1ης Εθνικής Συνδιάσκεψης

του Γιάννη Βερμισσώ

Με τη συμφωνία ότι τα επιμελητήρια και τα σωματεία θα έχουν διακριτούς ρόλους και πώς η κάθε πλευρά θα κινείται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της με κοινή όμως συνισταμένη τη συνεργασία τους και την αλληλοστήριξη θέσεων της διαμεσολάβησης ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 1ης Εθνικής Συνδιάσκεψης.

Ανάμεσα στους στόχους της συνδιάσκεψης, του έργου της και της εφεξής  πραγματοποίησής της όπως προσδιορίστηκαν από τον Γενικό Γραμματέα του ΕΕΑ και πρόεδρο της Επιτροπής Διαμεσολάβησης κ. Δημήτριο Γαβαλάκη είναι η ισχυροποίηση της φωνής του κλάδου, η καταγραφή και o εντοπισμός των θεμάτων που ανακύπτουν και φυσικά η δυνατότερη πολιτική παρέμβαση προς όφελος της λειτουργίας του.

Τα επιμελητήρια θα δέχονται και θα στηρίζουν τις προτάσεις των σωματείων όπως αυτές διαμορφώνονται από τα μέλη τους.Αυτό σημαίνει ότι τα σωματεία είναι ένας ισχυρός πόλος ανάπτυξης των θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο.

Επίσης καταγράφηκε ως στόχος της Συνδιάσκεψης και της λειτουργίας της η ανάπτυξη ισχυρότερων δεσμών με τη Νομοθετική και Εκτελεστική εξουσία καθώς και η ανάδειξη των θεμάτων που προβληματίζουν τον κλάδο στην περιφέρεια. Επιτομή της Συνδιάσκεψης θεωρείται η αμεσότητα επικοινωνίας, η πληροφόρηση, η ανταλλαγή σκέψεων και οι ταχύτατες αποφάσεις σε επίπεδο πανελλαδικό.

Επιμελητήρια 

Τα επιμελητήρια όπως προσδιορίστηκε από τη Συνδιάσκεψη έχουν τον δικό τους ρόλο. Δίνοντας έμφαση σε αυτόν μπορούν να συντελέσουν στην ανάδειξη της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην κοινωνία, να εκπονούν μελέτες σχετικές με την διαμεσολάβηση, να επιδιώκουν την παροχή κινήτρων (όπως φοραπαλλαγές ασφαλίστρων) για την ενίσχυση της επαγγελματικής δραστηριότητας και την ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλισης. Επίσης ως θεσμικοί φορείς μπορούν να μελετούν και να προτείνουν διαδικασίες για την ενίσχυση της εισόδου νέων στο επάγγελμα, να διερευνούν τη δυνατότητα ένταξης των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών σε Ευρωπαϊκά προγράμματα αλλά και να σχεδιάζουν προγράμματα που θα στηρίζουν το επάγγελμα. Παράλληλα στις διεκδικήσεις των Επιμλεητηρίων παραμένουν θέματα που αφορούν το ασφαλιστικό το φορολογικό και γενικά το περιβάλλον, λετουργία του κλάδου στην ευρύτερη οικονομία.

Μείζον θέμα που παραμένει προς διερεύνηση και τα Επιμελητήρια μπορούν να παίξουν ρόλο είναι η υλοποίηση επαγγελματικού ταμείου Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Θέσεις Σωματείων και στήριξη 

Τα επιμελητήρια όπως αναφέρθηκε στη Συνδιάσκεψη θα είναι αρωγός σε διακδικήσεις των Σωματείων τα οποία πρέπει να λειτουργούν σύγχρονα και ισχυρά ανταποδοτικά προς τα μέλη τους. Ρόλος των Σωματείων που πρέπει να υποστηριχθεί και να εξελιχθεί είναι η μέριμνα για τη σωστή και πλήρη εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου (4583) – του οποίου επιβεβαιώθηκε η σημαντική του αξία τόσο για τα εμπορικά δικαιώματα όσο και για την επιβολή διαφάνειας. Να αντιμετωπίζουν τις αθέμιτες πρακτικές εφόσον τις εντοπίζουν. Να παραμέινουν στην πρώτη γραμμή για τα ανασφάλιστα οχήματα και να συντελούν στην καταπολέμηση του φαινομένου. Να μεριμνούν για τη διαφάνεια στις εμπορικές συμφωνίες, σχέση ασφαλίστρου με δικαίωμα συμβολαίου. Να βρίσκονται κοντά στις διαπραγματεύσεις για νέες συμβάσεις ασφαλιστικών εταιριών και να στηρίζουν όλες τις διαδικασίες εκπαίδευσης.

 

 

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics