Η κατάργηση – αλλαγή  των προγραμμάτων Υγείας

Του Γιάννη Βερμισσώ

Η πρακτική της αλλαγής – αντικατάστασης – κάποιων παλαιών προγραμμάτων Υγείας  με νέα προγράμματα που συχνά αποτελεί επιλογή και μέθοδο την οποία ακολουθούν οι ασφαλιστικές εταιρείες σε συνδυασμό με ό,τι την περιβάλλει (διαμόρφωση δεικτών ζημιάς κ.α), αποτελεί στοιχείο προς εξέταση από τους αρμοδίους στο νέο εποπτικό περιβάλλον.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι συζητήσεις γύρω από τη διαδικασία αυτή που διευκόλυνε την αντικατάσταση των προγραμμάτων Υγείας έχουν ανοίξει δεδομένου ότι ως πρακτική που μπορεί να αιτιολογηθεί συνοδεύτηκε από άλλα θέματα που αφορούν τις αυξήσεις των ασφαλίστρων, το δικαίωμα συμβολαίου, την καθοδήγηση των δικτύων και τελικά τη διαμόρφωση οικονομικών δεικτών οι οποίοι δεν αποτυπώνουν τη συνολική εικόνα ενός χαρτοφυλακίου.

Παράγοντας με τον οποίο μίλησε το insurance-eea τονίζει σχετικά με τον δείκτη ζημιών, ότι όταν διαμορφώνεται με προγράμματα που είναι επιβαρυμένα ανέρχεται σε υψηλά επίπεδα, κάτι που δε θα συνέβαινε εάν για την κατάρτισή του – του δείκτη – συμμετείχε το σύνολο των προγραμμάτων της κάθε εταιρείας. Στη βάση αυτή έχουν γίνει και συζητήσεις προς και από τις εποπτικές αρχές προκειμένου να εξαχθεί ένα ασφαλές συμπέρασμα – πιθανόν και απόφαση- .

Στο ίδιο επίπεδο προβληματισμού έχει τεθεί και το συναφές με τα προγράμματα Υγείας που αλλάζουν, δικαίωμα συμβολαίου που όταν γίνεται αύξηση ασφαλίστρου γίνεται επί του «δικαιώματος» επί του οποίου τα δίκτυα δεν λαμβάνουν προμήθεια, επίσης στοιχείο προς εξέταση. Τα θέματα αυτά αποτελούν ένα γενικότερο πλαίσιο συζητήσεων για το οποίο εξετάζονται τα δεδομένα των άλλων χωρών και το τι ισχύει. Η ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική στη διαδικασία κατάρτισης, προώθησης, πώλησης ασφαλιστικών συμβολαίων δίνει βηματισμό τον οποίο και σταδιακώς ακολουθούν-προσαρμόζονται όλες οι εθνικές ασφαλιστικές αγορές όπως έγινε με την IDD και όλες τις προηγούμενες σχετικές οδηγίες που εφαρμόστηκαν στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα.

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics