Η μεγάλη παγίδα στη ρύθμιση του ΟΑΕΕ

Του Γιώργου Φλωρά*

Προσοχή στην νέα ρύθμιση του ΟΑΕΕ, σοβαρότατες ποινικές ευθύνες για όσους δεν ανταποκριθούν στην νέα ρύθμιση, κακούργημα για όσους οφείλουν άνω των 75.000€.

Σύμφωνα με τους όρους της νέας ρύθμισης για τους οφειλέτες του ΟΑΕΕ, ο ασφαλισμένος που επιθυμεί να ρυθμίσει τις οφειλές του πρέπει να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνονται: «η αδυναμία εξόφλησης της συνολικής οφειλής και η δυνατότητα του οφειλέτη να ανταποκριθεί στην τμηματική καταβολή καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης».

Ο όρος αυτός είναι μια μεγάλη παγίδα εμπλοκής σε σοβαρές ποινικές ευθύνες. Όπως είναι γνωστό με βάση τα ισχύοντα, οι οφειλές στον ΟΑΕΕ δεν είναι ποινικό αδίκημα όταν είναι κάτω από 20.000€ (χωρίς τις προσαυξήσεις).

Όμως με την υπογραφή της υπεύθυνης δήλωσης ο ασφαλισμένος που δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί διαπράττει αμέσως ποινικό αδίκημα. Ποινικό αδίκημα που στις περιπτώσεις οφειλών άνω των 75.000€ είναι κακούργημα.

Εάν ο οφειλέτης δεν ανταποκριθεί θα κατηγορηθεί από τον ΟΑΕΕ για ψευδή δήλωση.

Ο Νόμος ορίζει ότι:

Σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.6 του Ν1599/1986: Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.

Εάν ο υπαίτιος των πράξεων αυτών σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, εάν το όφελος ή η βλάβη υπερβαίνουν το ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) δραχμών.

Σε περίπτωση ανάκλησης της υπεύθυνης δήλωσής του εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 227 του Ποινικού Κώδικα. Αρμόδιο για την εκδίκαση της ανωτέρω κακουργηματικής πράξεως είναι το Τριμελές Εφετείο.

Δηλαδή, όσοι χρωστάνε ως 75.000€ και αδυνατούν να ικανοποιήσουν την ρύθμιση θα διωχθούν για ψευδή δήλωση με ελάχιστη ποινή φυλάκισης τους 3 μήνες (πλέον της ποινής για μη εξόφληση των εισφορών τους). Όσοι οφείλουν άνω των 75.000€ και βρεθούν στην θέση αυτή θα έχουν κάθειρξη ως 10 έτη!!!

Θα πει κάποιος: αν δεν είσαι σίγουρος ότι θα ανταποκριθείς μην κάνεις ρύθμιση. Θα του απαντήσω: είναι δυνατόν αν είσαι σίγουρος από τώρα για το τι θα συμβεί στα επόμενα 4 χρόνια;

Είναι απίστευτη η νέα πρακτική του ΟΑΕΕ που θα οδηγήσει τους περισσότερους οφειλέτες να μην ρυθμίσουν τις εισφορές τους. Πρέπει άμεσα να αποσυρθεί από τις προϋποθέσεις ώστε να μπορέσουν όλοι να προσέλθουν για ρύθμιση χωρίς το άγχος των επιπλέον ποινικών διώξεων.

*μέλος του ΔΣ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών

© INSURANCE EEA 2023. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics