ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων & Εγκαταστάσεων

Σημαντική εκπαίδευση για τα φωτοβολταϊκά συστήματα & τις εγκαταστάσεις

Τρίτη και Τετάρτη, 19 και 20 Μαρτίου 2019, 15:00 – 19:50

Περιγραφή και Θεματολογία: Οι εναλλακτικές και, κυρίως, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν «αιχμή» των νέων ενεργειακών τεχνολογιών και διαρκώς ενισχύουν τη συγκριτική θέση τους στη διεθνή και την ελληνική αγορά ενέργειας, ενώ αυξάνουν ολοένα και πιο πολύ το μερίδιό τους στην παραγωγή και την εμπορία της. Μάλιστα, μετά τις συμφωνίες του Κιότο και των Παρισίων, περί προστασίας του περιβάλλοντος από ρυπογόνους παράγοντες οι εν λόγω πηγές ενέργειας έχουν γνωρίσει περαιτέρω ώθηση και σημαντικά κεφάλαια, εγχώρια και διεθνή, επενδύονται πλέον σε αυτές, στην εγκατάσταση και την ανάπτυξή τους.

Στις περισσότερο προηγμένες χώρες και οικονομίες του κόσμου μας, αυτές οι πηγές ενέργειας ισχυροποιούνται πολύ και τυγχάνουν ευρύτατης αποδοχής, αφού οι κοινωνίες ευαισθητοποιούνται υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος και, επομένως, τις ενθαρρύνουν και πιέζουν, καλώς εννοούμενα, τις κυβερνήσεις τους προς την κατεύθυνση ενίσχυσής τους, εγκατάστασης και ανάπτυξής τους.

Οι εν λόγω τάσεις, λιγότερο ή περισσότερο, χαρακτηρίζουν πλέον και τη χώρα μας, που κινείται και αυτή προς τις κατευθύνσεις ενθάρρυνσης και  εγκατάστασης τέτοιων νέων ενεργειακών τεχνολογιών.

Η πλέον γνωστή από αυτές τις νέες τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας, είναι αυτή των φωτοβολταϊκών συστημάτων, που τα τελευταία αρκετά χρόνια βλέπουμε να εγκαθίστανται σχεδόν παντού και να ευρίσκονται στο ενδιαφέρον επένδυσης τόσο του δημόσιου τομέα, όσο και των ιδιωτών.

Πραγματικά, τα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι απολύτως συμβατά με την ενεργειακή πολιτική της χώρας μας, η εγκατάσταση τους διέπεται από σχετική ευκολία, η απόδοσή τους ενισχύεται από τις κλιματολογικές μας συνθήκες και την ηλιοφάνεια της Ελλάδος, ενώ η σχέση μεταξύ του κόστους επένδυσης και του προκύπτοντος οφέλους, είναι πολύ ενδιαφέρουσα και επικερδής.

Η ασφάλιση φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων παρουσιάζει, επομένως, ορατές και μεγάλες αναπτυξιακές προοπτικές, αφού οι δυνατότητες πολλαπλασιασμού τέτοιων ασφαλίσεων ευθυγραμμίζονται με τον συνεχιζόμενο πολλαπλασιασμό των φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων που παρατηρούμε διαρκώς στη χώρα μας.

Το Εκπαιδευτικό μας Σεμινάριο, διάρκειας δώδεκα (12) εκπαιδευτικών ωρών έχει σχεδιαστεί, ώστε να προσφέρει πλήρη και συγκροτημένη γνώση της αγοράς των φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων, ενώ αναλύει ενδελεχώς τις βάσεις και τα χαρακτηριστικά της ασφάλισής τους, με έμφαση στο γενικό και το ειδικό περιεχόμενο των ασφαλιστικών καλύψεων και των ωφελειών που απορρέουν υπέρ των πελατών, νομικών προσώπων και ιδιωτών.

Ταυτοχρόνως, το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο παρέχει στους συμμετέχοντες τεκμηριωμένη και εμπεριστατωμένη επιχειρηματολογία υπέρ της ασφάλισης φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων, ώστε να συμβάλει αποτελεσματικά στην περαιτέρω ανάπτυξη αυτού του κλάδου ασφαλιστικής δραστηριότητας και στην ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των πωλήσεων τέτοιων ασφαλιστικών προϊόντων.

Δείτε παρακάτω την αναλυτική ενημέρωση για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα & την αίτηση συμμετοχής

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics