ΕΙΑΣ: Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Ζωής & Αξιολόγησης Κινδύνων Ζωής

Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Ζωής & Αξιολόγησης Κινδύνων Ζωής

EIAS CERTIFIED SPECIALIST in LIFE INSURANCE

AND RISK UNDERWRITING

Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, από την Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου

έως και την Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2019, 16:00 – 19:20

Οι Ασφαλίσεις Ζωής αποτελούν την πεμπτουσία του Θεσμού της Ασφάλισης, ενώ οι ειδικές εφαρμογές τους εκτείνονται σε πλειάδα τομέων υψηλού ενδιαφέροντος. Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, αυτές οι εφαρμογές αφορούν στην ασφάλιση ειδικών επαγγελματικών ικανοτήτων, στην οικονομική αντιμετώπιση του προκύπτοντος κόστους κληρονομιών ή ακόμη στη μεταβίβαση (συν)ιδιοκτησιακών μεριδίων επιχειρήσεων (business Insurance και key man insurance). Το ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Ζωής και Αξιολόγησης Κινδύνων Ζωής, EIAS Certified Specialist in Life Insurance and Risk Underwriting, διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) εκπαιδευτικών ωρών, παρέχει πλήρη και σύγχρονη τεχνογνωσία επί του συνόλου των πλευρών του θέματος και των εφαρμογών τους, προς όφελος της προόδου του εκπαιδευτικού του κοινού, της απόδοσης της εργασίας του και των προοπτικών εξέλιξής του.

  • ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

α. Η Αγορά Ασφαλίσεων Ζωής κατά την Ελληνική και τη Διεθνή Εμπειρία

β. Νομοθετικό και Φορολογικό Πλαίσιο Ασφαλίσεων Ζωής

γ. Κίνδυνοι κατά τα Στάδια του Ανθρώπινου Κύκλου Ζωής

δ. Σχέδια Ασφαλίσεων Ζωής και Κύρια Ασφαλιστικά Προσαρτήματα

ε. Ειδικές Εφαρμογές Ασφαλίσεων Ζωής (σχεδιασμός μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων και αποπληρωμής φόρου κληρονομιών, Key Man Insurance, χρηματοδότηση σπουδών και επαγγελματικής ανάπτυξης, …)

στ. Πρωτόκολλα Διαδικασιών (αξιολόγηση και αποδοχή κινδύνου, πρωτόκολλα εκδόσεων και αποζημιώσεων, …)

ζ. Πλεονεκτήματα και Οφέλη Ασφαλίσεων Ζωής Υπέρ Των Πελατών

η. Κίνητρα Αγοράς Ασφαλίσεων Ζωής

  • ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ, ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ
  • Διοικητικά στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών και εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, ιδίως των Κλάδων Ζωής, Υγείας και Ομαδικών Ασφαλίσεων, που επιθυμούν να αποκτήσουν υψηλή τεχνογνωσία  Ασφαλίσεων Ζωής και Αξιολόγησης Κινδύνων Ζωής ή να εξειδικευθούν περαιτέρω σε αυτά τα θεματικά πεδία.
  •  Underwriters Ζωής και Υγείας και Στελέχη Αποζημιώσεων των Κλάδων Ζωής και Υγείας, που επιθυμούν να εμπλουτίσουν και να επικαιροποιήσουν περαιτέρω την τεχνογνωσία τους επί του θέματος, προς τον σκοπό ανάπτυξης της απόδοσης της εργασίας τους και των προοπτικών εξέλιξής τους.
  •  Στελέχη Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Marketing, Product Development και Αναλογιστικών Τμημάτων, που επιθυμούν να βελτιώσουν περαιτέρω τη λειτουργικότητά τους στις Ασφαλίσεις Ζωής και στην αξιολόγηση Κινδύνων Ζωής.
  •  Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που αναζητούν τρόπους αποτελεσματικής εισόδου τους στην αγορά των ασφαλίσεων ζωής και των εφαρμογών τους και, δι΄ αυτών, σε νέες αγορές δυνητικών πελατών υψηλού ενδιαφέροντος.

Στελέχη τραπεζών που διαχειρίζονται θέματα ασφαλιστικών προϊόντων και Bancassurance.

  • ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Παρέχεται έκπτωση προεγγραφής 30% επί των αρχικών διδάκτρων, έκπτωση 50% στα Μέλη της EIAS ALUMNI SOCIETY και ειδικές εκπτώσεις υπέρ των Μελών του Ινστιτούτου.

  • ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ο κος Γιάννης Βασαλάκης, Διευθυντής Underwriting Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας του Ομίλου INTERAMERICAN. Ο κος Βασαλάκης διαθέτει πολυετή εμπειρία επί θεμάτων αξιολόγησης ασφαλιστικών κινδύνων ζωής και υγείας, ενώ είναι ο δημιουργός του αυτοματοποιημένου παραμετρικού συστήματος αξιολόγησης και αποδοχής ασφαλιστικών κινδύνων ζωής και υγείας, γνωστού ως Genius Underwriting. Εξειδικευμένος εισηγητής του ΕΙΑΣ και του ΑΙΚ, έχει εκπονήσει αξιοπρόσεκτες μελέτες και έχει συγγράψει πρωτότυπα εγχειρίδια αξιολόγησης ασφαλιστικών κινδύνων, ειδικού ενδιαφέροντος ασφαλίσεων ζωής και υγείας.

Ο κος Παναγιώτης Σκαβάρας, Business Development Director της MedNet Greece. Ο κος Σκαβάρας είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών MBA in Finance του Βρετανικού Πανεπιστημίου HULL, καθώς και πτυχίου Β.Α. in Business Administration του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος DEREE. Έχει διατελέσει, επί σειρά ετών, ανώτερο Διευθυντικό Στέλεχος μεγάλων πολυεθνικών Ασφαλιστικών Εταιρειών, ως Διευθυντής Αποζημιώσεων Ζωής και Υγείας και Διευθυντής Λειτουργιών Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας. Είναι τακτικός Εκπαιδευτικός Εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, εξειδικευμένος επί θεμάτων Ασφαλίσεων Ζωής, Ασφαλίσεων Υγείας, Αξιολόγησης Ασφαλιστικών Κινδύνων Ζωής και Υγείας και Αποζημιωτικής Πολιτικής Ζωής και Υγείας.

Η κα Πένη Σαριδάκη, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με υψηλή εξειδίκευση επί θεμάτων Ασφαλιστικού Δικαίου, Νομική Σύμβουλος Ασφαλιστικών Εταιρειών, Τραπεζών και Φορέων Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, συγγραφεύς νομικών και ασφαλιστικών εγχειριδίων και μελετών, με πολυετή  εμπειρία επί του θέματος, τακτική συνεργάτης του Ε.Ι.Α.Σ. στις ενότητες Ασφαλιστικού Δικαίου του Εκπαιδευτικού του Προγράμματος.

Ο κος Γιάννης Χαβρουζάς, εμπειρότατο Οικονομικό Στέλεχος Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, διαθέτων πολυετή διευθυντική εμπειρία στους Τομείς Φορολογικής Διοίκησης, Λογιστηρίων, Οικονομικού Προγραμματισμού και Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, με υψηλή εξειδίκευση, συμβουλευτική και ελεγκτική εμπειρία επί φορολογικών θεμάτων, επιχειρήσεων και ιδιωτών, ιδίως ασφαλιστικών.

Ο κος Κώστας Παπαϊωάννου, Σύμβουλος Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων, με υψηλή εξειδίκευση στους τομείς Ειδικών Εφαρμογών Ασφαλίσεων Ζωής, Χρηματοοικονομικών Προϊόντων,  Υπηρεσιών και Financial Planning. Ο κος Παπαϊωάννου έχει σπουδές Οικονομικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, ενώ διαθέτει πολυετή και πολυσχιδή εργασιακή εμπειρία, ως διευθυντικό στέλεχος ασφαλιστικών επιχειρήσεων και τραπεζών της ελληνικής αγοράς, με εξειδίκευση στην εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού. Είναι τακτικός Εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών και άλλων εκπαιδευτικών φορέων, ενώ  άρθρα του φιλοξενούνται σε κλαδικά περιοδικά και ιστοτόπους ασφαλιστικού ενδιαφέροντος.

Δείτε παρακάτω την ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ,  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics