ΕΙΑΣ: Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης Στελεχών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

 EXECUTIVE DIPLOMA IN INSURANCE BUSINESS ADMINISTRATION

Με την Ακαδημαϊκή Αξιοπιστία του Πανεπιστημίου Πειραιώς & την Ασφαλιστική Τεχνογνωσία του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών

Η Ακαδημαϊκή συνεργασία μεταξύ του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, η οποία εκφράζεται στο Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης Στελεχών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, Executive Diploma in Insurance Business Administration, εμπεριέχει την πλέον σύγχρονη και πλουσιότερη εφικτή τεχνογνωσία Διοίκησης Επιχειρήσεων και,  ειδικότερα, Διοίκησης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, ικανή να εγγυηθεί τους πιο καινοτομικούς, συστηματικούς και αποτελεσματικούς τρόπους Διοίκησης των ασφαλιστικών εργασιών και ανάπτυξής τους περαιτέρω.
Η εν λόγω ακαδημαϊκή συνεργασία, η οποία μάλιστα ενισχύεται από την εξειδικευμένη τεχνογνωσία του Εργαστηρίου Στρατηγικής Διοίκησης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Πανεπιστημίου, κομίζει εξαιρετικά σύγχρονα «εφόδια» διοίκησης, στηριζόμενα στη διεθνή θεωρία και βιβλιογραφία Management  και  πρωτίστως,  στις αποδεδειγμένα επιτυχείς και αποτελεσματικές πρακτικές  Insurance Business Administration και Insurance Operations Management.

Οι θεματικές ενότητες του Προγράμματος Μετεκπαίδευσης, συνολικής διάρκειας εκατό (100) εκπαιδευτικών ωρώνσυμπεριλαμβανομένης ειδικής ενότητας ασύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, e-learning, έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στην προηγούμενη επιδίωξη και να την ικανοποιούν, ως εξής:

1. Εταιρική Διακυβέρνηση και Θεσμικό Πλαίσιο Οργάνωσης και Λειτουργίας της Σύγχρονης Ασφαλιστικής Επιχείρησης
2. Πηγές Ανάπτυξης Ασφαλιστικής Επιχειρηματικότητας
3. Σύγχρονη Οργάνωση και Διοίκηση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Ασφαλιστικών Εργασιών
4. Στελέχωση Ασφαλιστικών Εταιριών και Αναπτυξιακή Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
5. Διοίκηση Πωλήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων
6. Στρατηγική Διοίκηση και Ηγεσία
7. Επικοινωνία και Marketing Ασφαλιστικών Υπηρεσιών
8. Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων
9. Η Αναλογιστική Λειτουργία και οι Διαστάσεις της στην Ασφαλιστική Επιχείρηση
10. Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Νέες Τεχνολογίες Διοίκησης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

Σε ποιους απευθύνεται
Το Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης απευθύνεται σε:
α. Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιριών και Εταιριών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να διευρύνουν τους εργασιακούς τους «ορίζοντες» επί θεμάτων διοίκησης επιχειρήσεων και να εξειδικευθούν στη συστηματική διοίκηση ασφαλιστικών επιχειρήσεων, προς όφελος της απόδοσης της εργασίας τους και των προοπτικών εξέλιξής τους.
β. Νέα στελέχη Ασφαλιστικών Εταιριών και Εταιριών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να αποκομίσουν ολιστική τεχνογνωσία διοίκησης ασφαλιστικών επιχειρήσεων, προς τον σκοπό διαμόρφωσης άριστων συνθηκών εργασιακής ανάπτυξής τους.
γ. Στελέχη των Διευθύνσεων Προσωπικού, Οικονομικών Υπηρεσιών, Operations, Πωλήσεων, Marketing, Εκπαίδευσης και Εξυπηρέτησης Πελατών, που δια της αποδοτικής παρακολούθησης του Προγράμματος θα αντιλαμβάνονται πλήρως το συνολικό εργασιακό περιβάλλον της σύγχρονης ασφαλιστικής επιχείρησης, προς όφελος της εργασιακής τους ευελιξίας, της περαιτέρω προόδου τους και της ανάπτυξης της παραγωγικότητάς τους, υπέρ των εργοδοτικών τους οργανισμών.
δ. Στελέχη Νομικών Υπηρεσιών, Αναλογιστικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων Εσωτερικού Ελέγχου, Διευθύνσεων Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Τομέων Αντασφάλισης, που επιθυμούν να προσθέσουν στην εξειδίκευσή τους, στοιχεία ευρύτερης αντίληψης του ασφαλιστικού επιχειρείν.
ε. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που θεωρούν την ανώτερη και διαρκή μετεκπαίδευσή τους, ως ισχυρή «βάση» προόδου τους, ανάπτυξης των εργασιών τους και περαιτέρω καταξίωσης του επαγγελματικού τους κύρους.
στ. Στελέχη Τραπεζών, Bancassurance και άλλων Χρηματοοικονομικών Οργανισμών, που επιθυμούν να επεκτείνουν τους εργασιακούς τους «ορίζοντες» ή να εξειδικευθούν στη διοίκηση ασφαλιστικού περιβάλλοντος εργασίας.
ζ. Νέους και εμπειρότερους Επιστήμονες που σχεδιάζουν την εργασιακή «είσοδο» ή εξέλιξή τους στην ασφαλιστική αγορά και, ειδικότερα, στην αγορά των Ασφαλιστικών Εταιριών και των Εταιριών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης.

Σκοπός του Προγράμματος Μετεκπαίδευσης
Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη και συστηματική παρουσίαση της πλέον σύγχρονης, ανταγωνιστικής και εφαρμοσμένης τεχνογνωσίας Διοίκησης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, διεθνούς και ελληνικής, ικανής να εγγυηθεί νέες παραστάσεις και ικανότητα στρατηγικής σκέψης, προς την κατεύθυνση αποτελεσματικής αντιμετώπισης των πλέον απαιτητικών προκλήσεων που επηρεάζουν ή αναμένεται να επηρεάσουν τις ασφαλιστικές εταιρίες και πρωτίστως τα στελέχη τους, στη μελλοντική τους προοπτική.
Στο σύνολο των ενοτήτων του, το Πρόγραμμα επιδιώκει να εμφυσήσει στα συμμετέχοντα στελέχη άριστο πνεύμα διοίκησης και εμπράκτως να συμβάλει στην περαιτέρω ανέλιξη των σχετικών δεξιοτήτων, γνώσεων, αντιλήψεων και εμπειριών τους.

Τίτλοι Σπουδών και αναγνωρισιμότητα
Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα λάβουν Βεβαίωση ΜετεκπαίδευσηςExecutive Diploma in Insurance Business Administrationτου Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, ενώ θα εμφανίζονται εσαεί στις κατάλληλες ενότητες των ιστοσελίδων του Πανεπιστημίου και του Ινστιτούτου.
Επιστημονικοί Υπεύθυνοι και Εισηγητές
Επιστημονικός Υπεύθυνος και εκ των Εισηγητών του Προγράμματος Μετεκπαίδευσης είναι:
• O κος Γιάννης Πολλάλης, Οικονομολόγος, Καθηγητής Στρατηγικής Διοίκησης και Ηγεσίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Επισκέπτης Καθηγητής του Syracuse University της Νέας Υόρκης και του Cyprus International Institute of Management. Ο κος  Πολλάλης είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Στρατηγικής Ηγεσίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Πανεπιστημίου Πειραιώς, διαθέτων πλούσιο συγγραφικό και επιστημονικό έργο, αλλά και σημαντικές και αξιοπρόσεκτες παραστάσεις διοίκησης, οργάνωσης και ανάπτυξης πολυεθνικών οργανισμών και ελληνικών επιχειρησιακών ομίλων, κυρίως των τομέων παροχής υπηρεσιών και retail business.
Στο Πρόγραμμα διδάσκουν:
• Ο κος Αντώνης Ζαΐρης, Καθηγητής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και Σύμβουλος Επιχειρήσεων, είναι Διδάκτωρ Οικονομικής Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικού Εμπορίου.  Ο κος Ζαΐρης διαθέτει πλούσια και διεθνή ακαδημαϊκή εμπειρία,  ως Καθηγητής του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (State University of New York), του Bolton University, του Πανεπιστημίου της Τουλούζης (University of Toulouse) και της Ανώτατης Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ecole Superiere de Gestion) της Γαλλίας.
Επίσης, διαθέτει πολυσχιδή πολιτική, συμβουλευτική και επιχειρησιακή εμπειρία, ως Γενικός Διευθυντής του Τομέως Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών, ως Αναπληρωτής Εκπρόσωπος στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, αλλά και ως Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής σημαντικών πολυεθνικών επιχειρήσεων και οργανισμών. Ο κος Ζαΐρης έχει «πλούσια» αρθρογραφία σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και επιθεωρήσεις, ενώ εκδόσεις βιβλίων και επιστημονικών συγγραμμάτων του αφορούν στους κύριους τομείς του διδακτικού ενδιαφέροντός του.
• O κος Νίκος Φίλιππας, Οικονομολόγος, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής και Διοικητικής Τραπεζικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και διατελέσας Πρόεδρος του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ). Διετέλεσε Μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, διαθέτει πλούσιο συγγραφικό έργο σε θεματικούς τομείς της Χρηματοοικονομικής Επιστήμης και υψηλή εξειδίκευση στη Χρηματοοικονομική Διοικητική, με έμφαση και εφαρμογή στις Χρηματιστηριακές Επενδύσεις, στους Θεσμικούς Επενδυτές, στη Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική και στον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό. Είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κυρίως τραπεζικών και ασφαλιστικών οργανισμών, ενώ διαθέτει αξιοπρόσεκτες παραστάσεις ως εκ της συμμετοχής του σε παγκόσμια Φόρα χρηματοοικονομικού ενδιαφέροντος.
• Ο κος Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ανθρωπίνων Πόρων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου. Απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Διδάκτωρ του University of KENT της Μεγάλης Βρετανίας, ο κος Χυτήρης διαθέτει πλούσια ακαδημαϊκή εμπειρία και διεθνείς παραστάσεις στη συμβουλευτική των Επιχειρήσεων, την καινοτομία και τη σύγχρονη ανάπτυξη του ανθρωπίνου «κεφαλαίου» τους. Η αρθρογραφία του φιλοξενείται σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και επιθεωρήσεις, ενώ το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει αξιοπρόσεχτες μελέτες, έρευνες και επιστημονικές εκδόσεις επί θεμάτων management, Οργανωσιακής Συμπεριφοράς  και Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων.

Στο Πρόγραμμα διδάσκουν, επίσης, έμπειροι Industry Experts και Πανεπιστημιακοί Καθηγητές, οι οποίοι διακρίνονται για τη διδακτική αριστεία τους, το επιστημονικό και συγγραφικό τους έργο, αλλά και τη «ζωντανή» σχέση τους με τον σύγχρονο «κόσμο» των επιχειρήσεων, την πραγματικότητά του και τις απαιτήσεις του.

Διάρκεια, Ημερομηνίες και Εγκαταστάσεις Διεξαγωγής
Το Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης έχει συνολική διάρκεια εκατό (100) εκπαιδευτικών ωρώνεξήντα (60) σε περιβάλλον φυσικής τάξης και σαράντα (40) σε περιβάλλον ασύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, e-learning. Θα διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών  και, κατόπιν ανακοίνωσης, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 16.00-19.20, από την Τρίτη, 14 Μαΐου έως και την Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019. 

Δίδακτρα Προγράμματος
Εταιρίες – Μέλη ΕΙΑΣ
• εξατομικευμένες συμμετοχές: € 1.000
• πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): € 800 ανά συμμετοχή
Εταιρίες – μη Μέλη ΕΙΑΣ
• εξατομικευμένες συμμετοχές: € 1.200
• πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): € 1.000 ανά συμμετοχή
Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY
• εξατομικευμένες συμμετοχές: € 500

Εξέταστρα Πιστοποίησης: € 80

Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων, θα γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή, 10 Μαΐου 2019.

Διαβάστε περισσότερα – Αίτηση συμμετοχής

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics