ΕΙΑΣ: Σεμινάριο ANTI-MONEY LAUNDERING, AML- Πρόληψη & Αποτροπή Νομιμοποίησης Εσόδων από Έκνομες Δραστηριότητες

ANTI-MONEY LAUNDERING, AML Πρόληψη και Αποτροπή Νομιμοποίησης Εσόδων από Έκνομες Δραστηριότητες

 Δευτέρα και Τετάρτη, 3 και 5 Φεβρουαρίου 2020, 16:00 – 19:20

Το νέο Θεσμικό Πλαίσιο Οργάνωσης και Λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς μας, συμπεριλαμβανομένων τόσο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, όσο και των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, αποδίδει βαρύνουσα σημασία στις υποχρεώσεις έγκαιρης πρόληψης και αποτροπής οικονομικών εγκλημάτων,  που αδιαμφισβήτητα μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ίδια αυτή την αξιοπιστία του Θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης, αλλά και των κρίσιμων παραγόντων του, Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Διαμεσολαβητών.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις και οι Διαμεσολαβητές καλούν να μεριμνούν εγκαίρως και να λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα πρόληψης και αποτροπής τέλεσης οικονομικών εγκλημάτων, έτσι ώστε, δια των εφαρμοζόμενων διαδικασιών, να προστατεύουν το κύρος τους, την ευρυθμία της αγοράς, τη νομιμότητα των συναλλαγών εντός αυτής και την ισορροπία του χρηματοοικονομικού και του ευρύτερου οικονομικού συστήματος.

Το Εκπαιδευτικό ΣεμινάριοAntiMoney Laundering,AML,διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών,  επιδιώκει να προσφέρει πλήρεις γνώσεις του σύγχρονου Θεσμικού Πλαισίου Anti-Money Laundering και της κείμενης νομοθεσίας περί πρόληψης και αποτροπής ενεργειών οικονομικού εγκλήματος, ενώ ειδικότερα προτείνει συστηματικούς μηχανισμούς και συντεταγμένες μεθόδους πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και αποτροπής κακόβουλων ενεργειών «ξεπλύματος βρώμικου χρήματος», προς όφελος της υγιούς ισορροπίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, των εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και των εκπροσώπων τους, Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.

 • ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
 • Θεσμικό πλαίσιο πρόληψης και αποτροπής οικονομικών εγκλημάτων
 • Εθνικό νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιοAnti-Money Laundering
 • Οι κίνδυνοι «ξεπλύματος βρώμικου χρήματος» και νομιμοποίησης εσόδων από έκνομες δραστηριότητες
 • Αναγνώριση πρόδρομων φαινομένων και ενεργειών διάπραξης οικονομικού εγκλήματος
 • Ύποπτες συναλλαγές, αναγνώριση και εντοπισμός τους
 • Οικονομικό έγκλημα, ποινικές κυρώσεις και Δήμευση περιουσιακών στοιχείων
 • Εξειδίκευση στο Ασφαλιστικό και ευρύτερο Χρηματοπιστωτικό περιβάλλον
 • Ο θεσμικός ρόλος της Επιτροπής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
 • Γενικές υποχρεώσεις
 • Υποχρέωση Δέουσας Επιμέλειας
 • Μέτρα Συνήθους Δέουσας Επιμέλειας
 • Χρόνος εφαρμογής Δέουσας Επιμέλειας
 • Απλουστευμένη Δέουσα Επιμέλεια ως προς τον πελάτη
 • Αυξημένη Δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη
 • Συναλλαγές χωρίς φυσική παρουσία του πελάτη
 • Κίνδυνοι από νέα προϊόντα και τεχνολογίες
 • Ενδεικτική τυπολογία συναλλαγών που απαιτούν αυξημένη  δέουσα επιμέλεια
 • Πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα
 • Νομικά πρόσωπα
 • Εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας από τρίτα μέρη
 • Ύποπτες συναλλαγές
 • Υποχρεώσεις αναφοράς ύποπτων συναλλαγών από τα υπόχρεα πρόσωπα
 • Τήρηση Αρχείου
 • Ο ρόλος του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης
 • Εφαρμογή διαδικασιών και συστημάτων πρόληψης και αποτροπής οικονομικού εγκλήματος από τους σύγχρονους ασφαλιστικούς και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς
 • Ενημέρωση Εποπτικής Αρχής και Παροχή πληροφοριών προς  την Τράπεζα της Ελλάδος
 • ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

α. Στελέχη Ασφαλιστικών επιχειρήσεων και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που, ως εκ της θέσεως και του εργασιακού αντικειμένου τους επιμελούνται τομέων και συναλλαγών με πιθανότητα εμφάνισης κινδύνων οικονομικού εγκλήματος.

β. Ειδικότερα, Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών και Εσωτερικού Ελέγχου, Πωλήσεων, Ομαδικών Ασφαλίσεων, Marketing, Προμηθειών και Operations (ενδεικτικά, Underwriting, Πραγματογνωμοσύνης και Εκτίμησης Ζημιών, Αποζημιώσεων,….) μεταξύ άλλων.

γ. ΣτελέχηRisk Management, Νομικών Υπηρεσιών,Compliance καιD.P.O, που πρωτίστως καλούνται να εφαρμόζουν συστηματικές διαδικασίες πρόληψης, πρόδρομης διάγνωσης και αποτροπής κακόβουλων ενεργειών οικονομικού εγκλήματος.

δ.Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, που επιθυμούν να προστατεύουν το κύρος τους και την αξιοπιστία της εργασίας και των συναλλαγών τους, δια της εφαρμογής των κατάλληλων διαδικασιών κανονιστικής συμμόρφωσης επί του θέματος.

ε. Στελέχη τραπεζών και άλλων Χρηματοοικονομικών Οργανισμών που έχουν εύλογο εργασιακό ενδιαφέρον επί του θέματος.

 

 • ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Εισηγήτρια του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι η κα Κωνσταντίνα Λόντου, Δικηγόρος, Νομική Σύμβουλος, με εξαιρετική εμπειρία και τεχνογνωσία επί θεμάτων Ασφαλιστικού Δικαίου, Ασφαλιστικών Θεσμών και Οργάνωσης της ασφαλιστικής αγοράς, ως διατελέσασα επί σειρά ετών Γενική Διευθύντρια της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και εκπροσωπήσασα την Ελλάδα ως Εθνική Εμπειρογνώμων και Επόπτρια Ασφαλίσεων σε διεθνή και κοινοτικά όργανα και φόρα.

 

 • ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Παρέχεται έκπτωση προεγγραφής 30% επί των αρχικών διδάκτρων, έκπτωση 50% στα Μέλη της EIAS ALUMNI SOCIETY και ειδικές εκπτώσεις υπέρ των Μελών του Ινστιτούτου,ενώ το Σεμινάριο είναι εντεταγμένο στον Λ.Α.Ε.Κ. προς τον σκοπό επιστροφής των διδάκτρων του.

 

© INSURANCE EEA 2022. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics