ΕΙΑΣ: Σεμινάριο Ασφαλίσεων Μεταφορών, Προϊόντων & Εμπορευμάτων

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο Ασφαλίσεων Μεταφορών, Προϊόντων & Εμπορευμάτων

Τρίτη &Πέμπτη

15 & 17 Ιανουαρίου 2019

16:00-19:20

Συνοπτική Θεματολογία: 

 • Η Διεθνής και η εγχώρια Αγορά, ευκαιρίες και προοπτικές
 • Γενικές Αρχές Ασφαλίσεων Μεταφορών και Αντικείμενο Ασφάλισης
 • Κύριες Κατηγορίες Εμπορευμάτων
 • Συσκευασία εμπορευμάτων
 • Μέσα μεταφοράς προϊόντων
 • Διεθνείς Όροι Αγοράς & Πώλησης Εμπορευμάτων
 • Παράγοντες Αξιολόγησης Κινδύνου
 • Στοιχεία Καθορισμού Ασφαλίστρου
 • Έκδοση Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου
 • Τύποι Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων
 • Κυριότερες Ρήτρες και Λοιπές Ρήτρες
 • Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι
 • Αναφορά στη συνθήκη CMR
 • Ζημίες και Αποζημιωτική Πολιτική
 • Ενέργειες, Δικαιολογητικά, Τύποι Φορτωτικών
 • Πραγματογνωμοσύνες και Υπολογισμός αποζημίωσης
 • Θαλάσσιες Μεταφορές και Ναυλοσύμφωνα
 • Φορτωτικές, Αβαρία
 • Οφέλη υπέρ των πελατών και επιχειρηματολογία Πωλήσεων
Δείτε παρακάτω την αναλυτική περιγραφή του σεμιναρίου καθώς και την αίτηση συμμετοχής:

 

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics