ΕΙΑΣ: Ταχύρυθμο εκπαιδευτικό σεμινάριο ασφαλίσεων μεταφορών

Τετάρτη 15 Μαΐου 2019, 16:00 – 20:00

Συνοπτική θεματολογία 

 • Ο ρόλος και η χρησιμότητα των Ασφαλίσεων Μεταφερομένων Εμπορευμάτων
 • Ο ρόλος των ασφαλίσεων μεταφορών στο εγχώριο και διεθνές εμπόριο
 • Θεμελιώδεις αρχές και έννοιες των Ασφαλίσεων Μεταφορών
 • Τραπεζικές και τελωνειακές διατυπώσεις μεταφοράς εμπορευμάτων
 • Έννοιες και ορολογία μεταφορών
 • Προϋποθέσεις σύναψης ασφαλιστικής σύμβασης
 • Κύριες κατηγορίες εμπορευμάτων και φορτίων (cargo)
 • Βασικές μορφές συσκευασίας φορτίων
 • Είδη και κατηγορίες Μεταφορών
 • Η κατάρτιση της σύμβασης
 • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο μεταφορών
 • Τύποι ασφαλιστηρίων συμβολαίων
 • Ασφαλιστικοί κίνδυνοι (ασφαλίσιμοι και μη ασφαλίσιμοι)
 • Βασικές και άλλες ρήτρες ασφάλισης
 • Εξαιρέσεις
 • Είδη και κατηγορίες Ασφαλιστικών Καλύψεων
 • Σχέση των ασφαλίσεων μεταφερομένων εμπορευμάτων με τα συμβόλαια Αστικής Ευθύνης μεταφορέων και διαμεταφορέων
 • Ζημίες
 • Πραγματογνωμοσύνη και Πραγματογνώμονες
 • Δικαιολογητικά Ζημιών και Κατηγορίες Ζημιών
 • Αποζημιωτική Διαδικασία και Πολιτική
 • Τύποι και Κανόνες Επανείσπραξης

Ακολουθεί η αναλυτική ενημέρωση για το πρόγραμμα και η αίτηση συμμετοχής: 

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics