Λοιποί Νόμοι, Π.Δ. και Υ.Α.

Π.Δ. 148/1984 (Φ.Ε.Κ. Α' 47) "Καθορισμός του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις"

 

Π.Δ. 64/1999 (Φ.Ε.Κ. Α’ 74) “Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 148/1984 “περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις”

Ν.Δ. 551/1970 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 114) “Περί Ιδιωτικής Ασφαλίσεως Πλοίων και Αεροσκαφών”

Υ.Α. Κ3-8010/8.8.2007 (Φ.Ε.Κ. Β’ 1600) “Καθορισμός των απαιτούμενων προϋποθέσεων-εξετάσεων που αποδεικνύουν την εμπειρία, τις ικανότητες και τις γενικές εμπορικές & επαγγελματικές γνώσεις των διαμεσολαβητών στην Ασφάλιση”

ΠΔ/ΤΕ 2647 7.11.2011 “Εκπαίδευση και πιστοποίηση γνώσεων των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών”

Π.Δ. 237/1986 (Φ.Ε.Κ. Α’ 110) «Κωδικοποίηση διατάξεων του Ν. 489/1976 (Φ.Ε.Κ. Α’ 331) “Περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης”, όπως ισχύει τροποποιημένο”

Ν. 3557/2007 (Φ.Ε.Κ. Α’ 100) “Τροποποίηση του π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110/Α΄) με το οποίο κωδικοποιήθηκε ο ν. 489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» (ΦΕΚ 331/Α΄) και άλλες διατάξεις.”

ΕΠΑΘ 3/5/26.1.2011 Διαδικασία διακανονισμού και καταβολής στους δικαιούχους αποζημίωσης από σύμβαση ιδιωτικής ασφάλισης για την κάλυψη της αστικής ευθύνης από τη χρήση αυτοκινήτων και συναφείς οργανωτικές υποχρεώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Ν. ΓπΝ’/1911 “Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης”

Ν. 3651/2008 (Φ.Ε.Κ. Α’ 44) “Οδική βοήθεια οχημάτων”

Ν. 3867/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 128) “Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.”

Απόφαση ΕΠ.Ε.Ι.Α. υπ΄αριθμ. 3/133/18.11.2008 “Ρύθμιση θεμάτων ασφαλίσεων κατά ζημιών”

Υ.Α. Κ3-4382/7-6-2001 (Φ.Ε.Κ. Β’ 847) “Κωδικοποίηση και συμπλήρωση της Απόφασης Κ3-3974/11-10-1999 (ΦΕΚ 8334/18-10-1999, τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) “Ρύθμιση θεμάτων ασφαλίσεων ζωής (τεχνικά αποθέματα – μαθηματικά αποθέματα – πίνακες ζωής και νοσηρότητας, ανικανότητας – τεχνικά επιτόκια – τιμολόγηση – βιβλίο τεχνικών σημειωμάτων και όρων – βεβαίωση αναλογιστού -ειδικό αρχείο στις Unit Linked Life Insurances)”, όπως ισχύει”.

Υ.Α. Κ3-9124/30-11-2001 (Φ.Ε.Κ Β’ 1616) “Αναπροσαρμογή των ανωτάτων εγγυημένων τεχνικών επιτοκίων για τις μακροπρόθεσμες εγγυημένες ασφαλίσεις ζωής”.

Υ.Α. Ζ1-629/2005 (Φ.Ε.Κ. Β’ 720) “Εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές -Προσαρμογή του ν. 2251/1994 για την “Προστασία των καταναλωτών” (Φ.Ε.Κ. Α’ 191) προς τις διατάξεις της οδηγίας 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2002 “σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και την τροποποίηση των οδηγιών 90/619/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 97/7/ΕΚ και 98/27/ΕΚ” (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L. 271 της 9.10.2002, σ.0016-0024).

© INSURANCE EEA 2022. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics