Μεγαλύτερη προστασία με αλλαγή Οδηγιών για -ασφαλιστικα-επενδυτικά προϊόντα- Ενισχύεται η αξία της συμβουλής με διατήρηση της προμήθειας

Νέα μέτρα-πλαίσιο ισχύουν για τις λιανικές επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά- ασφαλιστικά προϊόντα καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισήγαγε καινούργια δεδομένα αναθεωρώντας βασικές κανονιστικές αποφάσεις που ισχύουν όπως: οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID II), η οδηγία για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (IDD), η οδηγία για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (UCITS ), η οδηγία για τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (AIFMD ) και η solvency II.

ΑΛΩΒΗΤΕΣ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισημαίνεται πώς θα θεσπιστούν αυστηρότερες διασφαλίσεις και διαφάνεια όταν επιτρέπονται κίνητρα-προμήθειες, ενώ αντίθετα δεν ισχύουν (οι προμήθειες) όταν δεν υπάρχει συμβουλή παρά μόνο εκτέλεση εντολής πελάτη. Επίσης στα μέτρα αναφέρεται η περίπτωση τυχόν συγκρούσεων συμφερόντων στη διανομή επενδυτικών προϊόντων με την απαγόρευση των κινήτρων-προμηθειών για τις πωλήσεις που περιορίζονται στην εκτέλεση εντολής του πελάτη (δηλαδή όταν δεν παρέχονται συμβουλές) και διασφάλιση ότι οι χρηματοοικονομικές συμβουλές ευθυγραμμίζονται με τα βέλτιστα συμφέροντα των μικροεπενδυτών.

Μιλώντας σχετικά ο Valdis Dombrovskis, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος: “…ο λόγος που ανεβάζουμε σήμερα τον πήχη όσον αφορά την παροχή εξειδικευμένων, αμερόληπτων και απλών συμβουλών για επενδυτικά προϊόντα, είναι διότι οι άνθρωποι θα έχουν την καλύτερη απόδοση των χρημάτων τους. Η μεγαλύτερη εμπιστοσύνη θα ενθαρρύνει τους ανθρώπους να επενδύσουν περισσότερο στις κεφαλαιαγορές της Ευρώπης· θα ενισχύσει την προστασία των καταναλωτών και τη δίκαιη μεταχείρισή τους. Θα βοηθήσει επίσης να διατηρηθεί ανταγωνιστικός ο κλάδος των επενδύσεων λιανικής της Ευρώπης. Αυτός είναι ένας βασικός στόχος της Ένωσης Κεφαλαιαγορών”.

Η Mairead McGuinnessΕπίτροπος για τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες, τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα και την Ένωση Κεφαλαιαγορών είπε πως “αυτή είναι η πιο φιλόδοξη νομοθετική πρόταση από την έναρξη του δημοσιονομικού κανονισμού της ΕΕ. Στόχος είναι να διασφαλίσει ότι το χρηματοοικονομικό πλαίσιο λειτουργεί προς το συμφέρον των μικροεπενδυτών. Αυτή η πρωτοβουλία εξετάζει όλα τα στάδια της επενδυτικής διαδικασίας και σε όλους τους τομείς των κεφαλαιαγορών της ΕΕ και προτείνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την υποστήριξη των πολιτών της ΕΕ στις επενδυτικές τους αποφάσεις. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε τους ευρωπαίους πολίτες να κάνουν τα χρήματά τους να λειτουργούν για αυτούς διοχετεύοντας μέρος των αποταμιεύσεών τους σε επενδύσεις. Οι Ευρωπαίοι είναι καλοί αποταμιευτές, αλλά λιγότερο πιθανό να επενδύσουν και αυτή η στρατηγική λιανικής στοχεύει να ξεκλειδώσει το επενδυτικό δυναμικό της αποταμίευσης”.

ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ 

  • Βελτίωση του τρόπου με τον οποίο παρέχονται πληροφορίες στους ιδιώτες επενδυτές σχετικά με επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, με τρόπους πιο ουσιαστικούς και τυποποιημένους, προσαρμόζοντας τους κανόνες γνωστοποίησης στην ψηφιακή εποχή και τις αυξανόμενες προτιμήσεις των επενδυτών για βιωσιμότητα·
  • Αύξηση της διαφάνειας και της συγκρισιμότητας του κόστους απαιτώντας τη χρήση τυπικής παρουσίασης και ορολογίας για το κόστος. Αυτό θα διασφαλίσει ότι τα επενδυτικά προϊόντα προσφέρουν πραγματική αξία για τα χρήματα στους ιδιώτες επενδυτές.
  • Διασφάλιση ότι όλοι οι ιδιώτες πελάτες λαμβάνουν τουλάχιστον ετησίως μια σαφή εικόνα της επενδυτικής απόδοσης του χαρτοφυλακίου τους.
  • Αντιμετώπιση πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων στη διανομή επενδυτικών προϊόντων με την απαγόρευση κινήτρων για πωλήσεις «μόνο για εκτέλεση» (δηλαδή όπου δεν παρέχονται συμβουλές) και διασφαλίζοντας ότι οι χρηματοοικονομικές συμβουλές ευθυγραμμίζονται με τα καλύτερα συμφέροντα των ιδιωτών επενδυτών. Θα είναι επίσης αυστηρότερες διασφαλίσεις και διαφάνεια εισάγονται όπου επιτρέπονται κίνητρα·
  • Προστασία των επενδυτών από το παραπλανητικό μάρκετινγκ διασφαλίζοντας ότι οι χρηματοοικονομικοί διαμεσολαβητές (δηλαδή οι σύμβουλοι) είναι πλήρως υπεύθυνοι για τη χρήση (και την κακή χρήση) της επικοινωνίας μάρκετινγκ τους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που γίνονται μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή μέσω διασημοτήτων ή άλλων τρίτων που αμείβουν ή παρέχουν κίνητρα .
  • Υψηλά πρότυπα επαγγελματικών προσόντων για χρηματοοικονομικούς συμβούλους.
  • Ενδυνάμωση των καταναλωτών να λαμβάνουν καλύτερες οικονομικές αποφάσεις, ενθαρρύνοντας τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν εθνικά μέτρα που μπορούν να υποστηρίξουν τον οικονομικό αλφαβητισμό των πολιτών, ανεξάρτητα από την ηλικία τους και το κοινωνικό και μορφωτικό τους υπόβαθρο.
  • Μειώστε τον διοικητικό φόρτο και βελτιώστε την προσβασιμότητα προϊόντων και υπηρεσιών για εξελιγμένους ιδιώτες επενδυτές, καθιστώντας τα κριτήρια επιλεξιμότητας για να γίνει επαγγελματίας επενδυτής πιο αναλογικά.
    Ενίσχυση της εποπτικής συνεργασίας για να διευκολύνει τις αρμόδιες εθνικές αρχές και τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές να διασφαλίσουν ότι οι κανόνες εφαρμόζονται σωστά και αποτελεσματικά με συνεκτικό τρόπο σε ολόκληρη την ΕΕ και να καταπολεμούν από κοινού την απάτη και τις κακοτεχνίες.
© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics