Νέες ανταποδοτικές υπηρεσίες Ε.Ε.Α. προς τις επιχειρήσεις – μέλη

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών στηρίζει ενεργά τις επιχειρήσεις – μέλη του και παρέχει σειρά Ανταποδοτικών Υπηρεσιών προς αυτές με σκοπό την ανάπτυξή τους στη σύγχρονη εποχή. Πρωταρχικός στόχος του Ε.Ε.Α. είναι η τοποθέτηση των επιχειρήσεων μελών του στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ενισχύοντας τη δυναμική τους ως προς τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανταγωνιστικότητά τους στις αγορές, την καινοτομία, την εξωστρέφεια και την αυτοβελτίωσή τους.

Μεταξύ των Ανταποδοτικών Υπηρεσιών:

Δημιουργία διαδικτυακού εργαλείου (πλατφόρμας) εύρεσης επενδυτικών προγραμμάτων για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων σχετικά με τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα.

Δημιουργία διαδικτυακού εργαλείου (πλατφόρμας) εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που ενσωματώνει σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους, εξασφαλίζοντας την υποστήριξη της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας της κάθε επιχείρησης.

 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Τι είναι ψηφιακή υπογραφή;

 • Η ψηφιακή υπογραφή εξασφαλίζει την εγκυρότητα ενός ηλεκτρονικού εγγράφου, δηλαδή  προστατεύει την αυθεντικότητα και την ακεραιότητά του.
  Επίσης, σε συνδυασμό με τη χρονοσήμανση εξασφαλίζει επιπλέον τη μη αποποίηση ευθύνης του υπογράφοντα.
 • Η ψηφιακή υπογραφή επιτρέπει στον παραλήπτη ενός εγγράφου να επαληθεύσει την ταυτότητα του υπογράφοντος (αυθεντικοποίηση) και να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενό του δεν έχει παραποιηθεί (ακεραιότητα).
  Οποιαδήποτε αλλαγή στο ηλεκτρονικό έγγραφο μετά την υπογραφή, την ακυρώνει, προστατεύοντάς το από αλλοίωση ή και πλαστογραφία.

Πλεονεκτήματα της ψηφιακής υπογραφής νέας γενιάς;

 • Ειδική διαδικτυακή εφαρμογή της ΚΕΕ για τη διαχείριση έκδοσης των ψηφιακών υπογραφών, καθώς επίσης και την πληρωμή αυτών.
 • Ο κάτοχος ψηφιακής υπογραφής νέας γενιάς μπορεί να υπογράψει ηλεκτρονικά ένα ψηφιακό έγγραφο από οποιονδήποτε Η/Υ, που πρέπει να έχει μόνο διαδικτυακή πρόσβαση, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση κάποιου ειδικού λογισμικού.
 • Για το One Time Password (κωδικός μιας χρήσης), ο κάτοχος δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει κάποιο usb stick, αλλά το σύστημα αποστέλλει αυτόματα στο κινητό του τηλέφωνο, τον απαραίτητο κωδικό.
 • Το κόστος απόκτησης της άυλης ψηφιακής υπογραφής είναι φθηνότερο κατά 30% περίπου από την κλασική ψηφιακή υπογραφή.
 • Ευκολία απόκτησης της ψηφιακής υπογραφής με μια μόνο επίσκεψη στο Επιμελητήριο.

Πως γίνεται η απόκτηση ψηφιακής υπογραφής νέας γενιάς (ΨΥ);

Βήμα 1 – ηλεκτρονική υποβολή αίτησης

Μέσα από τον ιστότοπο της ΚΕΕ και στο banner «Υποβολή αίτησης για την απόκτηση ψηφιακής υπογραφής νέας γενιάς» ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση. Κατόπιν μέσα από τη διαδικτυακή πύλη «ΕΡΜΗΣ» προχωρά στην ηλεκτρονική εγγραφή απόκτησης πιστοποίησης ψηφιακής υπογραφής.

Βήμα 2 – έλεγχος ταμιακής ενημερότητας 

 • Γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος αν ο αιτών είναι μέλος του Επιμελητηρίου και ταμιακά ενήμερος.
 • Το σύστημα αποστέλλει (αυτόματα) μήνυμα στον ενδιαφερόμενο με την ταυτότητα πληρωμής (Ηλεκτρονικός Κωδικός Πληρωμής) του κόστους απόκτησης της ΨΥ.
 • Το σύστημα ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο ότι με επόμενο μήνυμα θα κληθεί στο Επιμελητήριο για την ταυτοποίηση και ενεργοποίηση της ΨΥ.

Σημείωση: Αν υπάρχουν ταμιακές εκκρεμότητες, το σύστημα αποστέλλει (αυτόματα) σχετική ενημέρωση προς διεκπεραίωση.

Βήμα 3 – ηλεκτρονική πληρωμή του κόστους απόκτησης ΨΥ

Με την ενημέρωση των πληρωμών από το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ, το σύστημα αποστέλλει αυτόματα στον ενδιαφερόμενο μήνυμα να προσέλθει στο Επιμελητήριο για την ταυτοποίηση και ενεργοποίηση της ΨΥ.

Βήμα 4 – ταυτοποίηση & ενεργοποίηση

Με την επίσκεψη του ενδιαφερόμενου στο Επιμελητήριο, ο αρμόδιος υπάλληλος τον ταυτοποιεί με την ταυτότητά του (μέσα από το site «ΕΡΜΗΣ»), πρωτοκολλεί την αίτηση, σαρώνει και αποθηκεύει στην εφαρμογή, την υπογεγραμμένη αίτηση – υπεύθυνη δήλωση και την φωτοτυπία της ταυτότητάς του.

Ενεργοποίηση ψηφιακής υπογραφής (ΨΥ)

Η ενεργοποίηση της ΨΥ μπορεί να γίνει με δυο τρόπους:

α) στο Επιμελητήριο με τη βοήθεια του αρμόδιου υπαλλήλου από ειδική θέση εργασίας
ή
β) στις εγκαταστάσεις του ενδιαφερόμενου με ειδικές γραπτές οδηγίες.

 

>Aρχή της σελίδας


ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 • Έξυπνο σύστημα ταυτοποίησης του προφίλ της επιχείρησης και της επιθυμητής από αυτή επένδυσης με τα διαθέσιμα προγράμματα.
 • Διαδραστικές υπηρεσίες για την αξιοποίηση των επενδυτικών προγραμμάτων από τις ελληνικές επιχειρήσεις.
 • Διαλειτουργικότητα με το σύστημα του ΓΕΜΗ για την αυτόματη ενημέρωση του προφίλ της επιχείρησης με τα υπάρχοντα σε αυτό δεδομένα.
 • Άμεση τροφοδότηση της πλατφόρμας, με όλα τα νέα προγράμματα απασχόλησης και επενδύσεων, καθώς και για τις προϋποθέσεις ένταξης σ’ αυτά.
 • Σε περίπτωση νέας ανάρτησης επενδυτικού προγράμματος το σύστημα αυτόματα αναζητεί, ταυτοποιεί και στη συνέχεια ενημερώνει την ενδιαφερόμενη επιχείρηση.
 • Εξειδικευμένη πληροφόρηση προς τις επιχειρήσεις.

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics