Ο ΣΕΜΑ «έφερε» στη BIPAR τον περιορισμό έκδοσης πιστοποιητικών ασφάλισης από τους μεσίτες

I hurried into Examguideview the local department store to 70-462 exam grab1 some last minute Chirsmas gifts. I looked at all the people and grumbled2 to myself. I 70-462 exam would 1Z0-144 practice test be in here forever and I just had so much to do. Chirsmas was beginning to become such a drag. I kinda wished GCIH study guide that I could just sleep through Chirsmas. But I hurried the best I could through 70-347 Exam Dumps all the people to the toy department. Once again I kind of mumbled3 Cisco 300-075 Dumps to GCIH study guide myself at the prices of all these toys, and wondered if the grandkids would even play whit4 them. Itexamplan I found myself in the doll aisle5. Out of 1Z0-144 practice test 70-462 exam the corner of my eye Itexamplan I saw a little boy about 5 holding a 98-367 study guide lovely Cisco 300-075 Dumps doll.He kept touching6 her hair and he held her so gently. I Examguideview could not seem to Examguideview help myself. I just kept loking over at the 70-462 exam little boy and wondered who the doll was 70-462 exam for. I watched him Cisco 300-075 Dumps turn to Itexamplan a woman and he 70-347 Exam Dumps called his Examguideview Cisco 300-075 Dumps Examguideview aunt by 1Z0-144 practice test name 98-367 study guide and said, «Are 70-347 Exam Dumps you sure I don’t 98-367 study guide have enough money?» She replied a bit impatiently, «You know that you don’t have enough money 70-462 exam for it.» The 70-347 Exam Dumps aunt told the GCIH study guide little boy not to go anywhere that she GCIH study guide had Examguideview to go and get 98-367 study guide some other things and would be Itexamplan back in a few 1Z0-144 practice test 1Z0-144 practice test minutes. And then 98-367 study guide she left the 70-347 Exam Dumps GCIH study guide Examguideview aisle. The boy continued 70-347 Exam Dumps Itexamplan to hold the doll. After Itexamplan a 70-347 Exam Dumps bit I asked the boy who the doll was for. He said, «It is the Examguideview doll my 70-347 Exam Dumps 98-367 study guide sister wanted so badly for Chirsmas. Cisco 300-075 Dumps GCIH study guide She just knew 1Z0-144 practice test Examguideview that Santa would bring it. «I told GCIH study guide him that maybe Santa GCIH study guide was going to bring it . He said, «No, 98-367 study guide 98-367 study guide Cisco 300-075 Dumps Santa can’t go 98-367 study guide where my sister is…. I have to give the doll to my Mama to take Itexamplan to her. «I asked him where GCIH study guide his siter was. He looked at me with the saddest Examguideview eyes and said, 70-462 exam «She was gone to be Itexamplan with Jesus.

My Daddy says that Mamma is going to have to go be with her.» My heart nearly stopped beating. Then Itexamplan the boy looked at me again 70-462 exam and said, «I told 1Z0-144 practice test my Daddy to Itexamplan tell my Mama not to go yet. I told him to tell her to wait till 1Z0-144 practice test I Itexamplan got back from GCIH study guide the store.» Cisco 300-075 Dumps Then Examguideview GCIH study guide he Itexamplan asked me if i wanted to see his picture. I told him I’d love to. He pulled out Cisco 300-075 Dumps some picture he’d had taken at the GCIH study guide front of the 98-367 study guide store. He said, «I want my Mama to take this with her so the 70-347 Exam Dumps dosen’t Cisco 300-075 Dumps ever forget me. I love my Mama 70-462 exam so very much and I wish she dind not have to 98-367 study guide leave me.But Daddy says she will need to be with my sister.» I saw GCIH study guide that the little boy Cisco 300-075 Dumps had lowered his head 70-347 Exam Dumps and had grown so qiuet. While Cisco 300-075 Dumps he was 1Z0-144 practice test not looking I reached into my purse and pilled out a Examguideview handful of bills. I asked the little boy, «Shall we count that miney 1Z0-144 practice test Examguideview 1Z0-144 practice test one more time?» He grew excited and said, «Yes,I just know it has to be enough.» 98-367 study guide So I slipped my money in with his and we began to count it . Of course it was plenty for the doll. He softly said, «Thank you Jesus for giving me enough money.» Then the boy said, «I just asked Jesus to give me enough money to buy this doll Itexamplan so Mama can take it with 1Z0-144 practice test her to give 70-347 Exam Dumps my sister. And he heard my prayer. I wanted to ask him give 1Z0-144 practice test Itexamplan for enough to buy my Mama a white 98-367 study guide rose, but I didn’t ask him, but 1Z0-144 practice test he gave me enough to buy the doll and a rose for my Mama. She 98-367 study guide loves white rose so 70-462 exam much. «In a few minutes the aunt came 70-462 exam back and I Itexamplan Examguideview wheeled my cart away. I could 70-347 Exam Dumps not Itexamplan keep from thinking about the little boy as I finished my shoppong in a ttally 70-462 exam different spirit than 1Z0-144 practice test when I 70-347 Exam Dumps had started. And I kept remembering a story I had seen in the newspaper several days earlier about a Cisco 300-075 Dumps GCIH study guide drunk driver 70-347 Exam Dumps hitting a car and 98-367 study guide killing7 a little girl and Cisco 300-075 Dumps the Mother was in GCIH study guide serious 70-347 Exam Dumps Examguideview condition. 98-367 study guide The family was deciding on whether to remove the life support. Now surely Examguideview 70-347 Exam Dumps this little boy did not belong with Cisco 300-075 Dumps that story.Two days later I read 1Z0-144 practice test in the paper where the family GCIH study guide had Cisco 300-075 Dumps disconnected the life support and the young woman had died. I could not forget the little Cisco 300-075 Dumps boy and just kept wondering if the two were somehow connected. Later that day, I could not help myself and 70-462 exam I went out and bought aome white roses and took them to 70-462 exam the funeral home where the yough woman was .And there she was holding a lovely white 70-462 exam rose, the beautiful doll, and the picture of the 70-462 exam little boy in the store. I left there in tears, thier life changed forever. The love that little boy had for his little sisiter and his mother was overwhel. And in a split8 second a drunk driver had ripped9 the life of that little boy to pieces.

Το θέμα του περιορισμού της έκδοσης «Πιστοποιητικών Ασφάλισης» από τους μεσίτες ασφαλίσεων έθεσε ο ΣΕΜΑ στην BIPAR συμμετέχοντας στο πρόσφατο συνέδριο της Ομοσπονδίας στο Παρίσι κατά το οποίο συζητήθηκαν η εφαρμογή της IDD και ευρύτερα θέματα που απασχολούν τον κλάδο. Στο συνέδριο από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν οι υπεύθυνοι της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων του ΣΕΜΑ κυρία Ηλέκτρα Αποστολοπούλου και  κ. Γιώργος Ζαφειρίου.

Στις εργασίες του Συνεδρίου συμμετείχαν 120 άτομα από 22 χώρες μέλη της Bipar.

Ειδικά θέματα σχετικά με την Ελλάδα 

Δόθηκε η ευκαιρία σε δυο χώρες, την Φινλανδία και την Ελλάδα, να παρουσιάσουνε συγκεκριμένα θέματα που προέκυψαν στην εφαρμογή της οδηγίας IDD στην Εθνική νομοθεσία εκάστου.

Αναφορικά με την Ελλάδα, ο ΣΕΜΑ ανέφερε στην BIPAR τον προβληματισμό μας σχετικά με τον περιορισμό στην έκδοση Πιστοποιητικών Ασφάλισης από τους Μεσίτες Ασφαλίσεων, ως κάτι τέτοιο έχει προκύψει από την πρόσφατη ενσωμάτωση της IDD στην Ελληνική Νομοθεσία.  Συγκεκριμένα, ενώ παλαιότερα δεν υπήρχε κανένας περιορισμός, πλέον προβλέπεται ότι οι Μεσίτες Ασφαλίσεων επιτρέπεται να εκδίδουν Πιστοποιητικά Ασφάλισης μόνο στις περιπτώσεις «Μεγάλων Κινδύνων».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το αρ. 4. του ν. 4514/2018:

Στην ασφάλιση «μεγάλων κινδύνων», όταν πρόκειται για επαγγελματία πελάτη της παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018 (Α΄ 14) και στη συνασφάλιση της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 2496/1997 (Α΄ 87), ο μεσίτης ασφαλίσεων μπορεί, αν δεν είναι δυνατή η άμεση έκδοση από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ασφαλιστηρίου του άρθρου 2 του ν. 2496/1997, να υποβάλει στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις «συμφωνητικό ασφαλιστικής κάλυψης», στο οποίο αναγράφονται οι προϋποθέσεις και οι όροι αποδοχής της ασφάλισης από τις ενδιαφερόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες βεβαιώνουν την αποδοχή της κάλυψης του κινδύνου. Ο μεσίτης ασφαλίσεων εκδίδει «πιστοποιητικό ασφάλισης» με βάση τα στοιχεία που συμφώνησε με την ασφαλιστική επιχείρηση, το οποίο παραδίδει στον πελάτη. Ο μεσίτης αντικαθιστά το πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, με τη σύμβαση ασφάλισης.

Επειδή, ως κάτωθι σχετικό, ο ορισμός των «Μεγάλων Κινδύνων» είναι εξαιρετικά περιοριστικός, ελαχιστοποιούνται οι περιπτώσεις που ο Μεσίτης Ασφαλίσεων δύναται να εκδώσει Πιστοποιητικό Ασφάλισης.  Συγκεκριμένα:

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4364 (εφαρμογή Οδηγίας 2009/138/ΕΚ solvency II)

  1. «Μεγάλοι κίνδυνοι» θεωρούνται:

α) οι κίνδυνοι που κατατάσσονται στους κλάδους ασφαλίσεων κατά ζημιών 4 «Σιδηροδρομικά οχήματα», 5 «Αεροσκάφη», 6 «Πλοία» (θαλάσσια, λιμναία και ποτάμια σκάφη)», 7 «Μεταφερόμενα εμπορεύματα», 11 «Αστική ευθύνη από αεροσκάφη» και 12 «Αστική ευθύνη από θαλάσσια, λιμναία και ποτάμια σκάφη» της ταξινόμησης της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος,

 β) οι κίνδυνοι που κατατάσσονται στους κλάδους ασφαλίσεων κατά ζημιών 14 «Πιστώσεις» και 15 «Εγγυήσεις» της ταξινόμησης της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος, όταν ο αντισυμβαλλόμενος ασκεί κατ’ επάγγελμα βιομηχανική ή εμπορική δραστηριότητα ή ελεύθερο επάγγελμα και ο κίνδυνος σχετίζεται με τη δραστηριότητα αυτή,

 γ) οι κίνδυνοι που κατατάσσονται στους κλάδους ασφαλίσεων κατά ζημιών 3 «Χερσαία οχήματα (εκτός σιδηροδρομικών)», 8 «Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως», 9 «Λοιπές ζημίες αγαθών», 10 «Αστική ευθύνη από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα», 13 «Γενική αστική ευθύνη», 16 «Διάφορες χρηματικές απώλειες» της ταξινόμησης της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος, εφόσον ο αντισυμβαλλόμενος πληροί δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία αριθμητικά κριτήρια:

 γα) διαθέτει σύνολο ισολογισμού άνω των έξι εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (6.200.000) ευρώ,

γβ) διαθέτει καθαρό ποσό κύκλου εργασιών, κατά την έννοια της Οδηγίας78/660/ΕΟΚ ή του Παραρτήματος Α΄ του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) άνω των δώδεκα εκατομμυρίων οχτακοσίων χιλιάδων (12.800.000) ευρώ,

γγ) απασχολεί, κατά μέσο όρο, πάνω από 250 άτομα κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

 Εάν ο αντισυμβαλλόμενος μετέχει σε σύνολο επιχειρήσεων που καταρτίζουν ενοποιημένους λογαριασμούς σύμφωνα με την Οδηγία 83/349/ΕΟΚ ή του παραρτήματος Α΄ του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), η συνδρομή των κριτηρίων που παρατίθενται στην ανωτέρω περίπτωση γ΄ ελέγχεται βάσει των ενοποιημένων αυτών λογαριασμών.

Γενικά θέματα:

  • Η εφαρμογή της οδηγίας της IDD και του GDPR σε εθνικό επίπεδο και οι επιπτώσεις στους διαμεσολαβητές. Ο Paul Carty (Πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής νομοθεσιών της Ε.Ε. της Bipar) επικεντρώθηκε στην εφαρμογή της IDD στις χώρες μέλη της ΕΕ με καταληκτική ημερομηνία τη 1η Οκτωβρίου 2018. Μέχρι στιγμής μόνο η Ισπανία, Κύπρος, Λετονία και Δανία δεν έχουν εφαρμόσει την οδηγία.
  • BREXIT – καταληκτική ημερομηνία 29/03/19. Έγινε αναφορά στους μεσίτες του Ην. Βασιλείου που έχουν ήδη στήσει υποκαταστήματα εντός της Ε.Ε. για να μπορούν να συνεργάζονται με Μεσίτες της Ε.Ε. Οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των Lloyd’s (Coverholders) μεταφέρουν ή έχουν ήδη μεταφέρει τις συμβάσεις τους μέσω του νέου ασφαλιστικού Κόμβου των Lloyd’s στις Βρυξέλες (Lloyd’s Hub) αντί του Λονδίνου. Επίσης, μετά το BREXIT η εταιρεία των Lloyd’s στις Βρυξέλες, υπό την εποπτεία και της Εθνικής Τράπεζας του Βελγίου και του FSMA του Ην. Βασιλείου, θα αποτελέσει το όχημα για την συνέχιση ασφάλισης Ευρωπαϊκών συμφερόντων στην αγορά των Lloyd’s του Λονδίνου.
  • Τάσεις: Outsourcing opportunity trend: με αφορμή την μείωση κόστους (μετά το αυξημένο κόστος της συμμόρφωσης τους με το Solvency II) κάποιες ασφαλιστικές αναθέτουν εξ ολοκλήρου το διαχειριστικό έξοδο των διαχειρίσεων ζημιών και απαιτήσεων σε τρίτους.
  • Ο Καθ. Karel Van Hulle (Καθηγητής στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου KU Leuven επίτιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Goethe της Φρανκφούρτης – ήταν υπεύθυνος της σύνταξης της Οδηγίας Solvency II στην 10ετής θητεία του ως Υπεύθυνος του Ασφαλιστικού Κλάδου στην Ευρωπαϊκή Κομισιόν) συνιστά προσοχή και ιδιαίτερη παρακολούθηση των μετρήσεων/ δεικτών φερεγγυότητας ασφαλιστικών εταιρειών κάτω από το Solvency II (Solvency Capital Requirement – SCR) και κατανόηση των διαμεσολαβητών της Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης (ΕΦΧΚ). Η καλύτερη διαχείριση κινδύνων και σχεδίαση προϊόντων μπορεί να συμβάλλει στην μεγαλύτερη εμπιστοσύνη των καταναλωτών.
  • Ο David Cowan μέλος της ομάδας εργασίας της EIOPA για την προστασία του καταναλωτή, ενημέρωσε ότι θα εκδοθεί η έκθεση εκτίμησης της IDD to Έδωσε έμφαση στην καλή πρακτική και γενικούς κανόνες καλής συμπεριφοράς, όπως και στις θεματικές εκθέσεις της EIOPA, π.χ. Ταξιδιωτική ασφάλεια, cross-selling.
  • Η Bipar ανέθεσε στην δικηγορική εταιρεία Steptoe & Johnson να εκδώσει εγχειρίδιο με επίκαιρες και χρήσιμες οδηγίες και πρακτικές προς τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές για διασυνοριακή παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών, με έμφαση στις διαφορές μεταξύ: Freedom of Services (FOS) και Freedom of Establishment (FΟΕ). Το εγχειρίδιο θα είναι άμεσα διαθέσιμο.

Η BIPAR άκουσε με πολύ ενδιαφέρον τις θέσεις του ΣΕΜΑ και προθυμοποιήθηκε να συμβάλει τα μέγιστα για την προστασία των συμφερόντων των Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων. Αυτή τη στιγμή σχεδιάζεται το πλάνο δράσης προς τον σκοπό αυτό και παράλληλα η BIPAR έχει ζητήσει από όλες τις Ευρωπαϊκές Ενώσεις Μεσιτών Ασφαλίσεων να προσφέρουν πληροφόρηση σε ποιους κινδύνους ανά χώρα δύνανται να εκδώσουν τέτοια έγγραφα και σε ποιους όχι.

Πρέπει να σημειωθεί, τέλος, ότι η BIPAR εξέφρασε τον προβληματισμό της ότι τέτοιες νομοθετικές πρωτοβουλίες ενδεχομένως εκπορεύονται από μία έντονη επιθυμία που υπάρχει σε Ευρωπαϊκό επίπεδο από όλους τους Επόπτες να μην κυκλοφορούν έγγραφα ασφάλισης με νομική ισχύ που να μην έχουν εκδοθεί από την ίδια την ασφαλιστική εταιρεία.  Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι ίσως το όλο θέμα επηρεάζεται από τη διαφοροποίηση μεταξύ της Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Κάλυψης (που σε κάποιες χώρες έτσι νοείται το ‘cover note’) και του Πιστοποιητικού Ασφάλισης.

 

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics