Οδηγός προς καταναλωτές απ’ του διαμεσολαβητές Χανίων

Με αφορμή την είδηση για κυκλοφορία πλαστών ασφαλιστηρίων αυτοκινήτου ο Σύλλογος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων (Σ.Α.Δ.Χ.) εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία απαντά σε συχνές ερωτήσεις των καταναλωτών:

Τι σημαίνει πλαστό ασφαλιστήριο συμβόλαιο;

Κατά κύριο λόγο ότι η εταιρεία πάροχος της ασφάλισης δεν είναι καταχωρισμένη στα σχετικά Μητρώα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Για να διαπιστώσετε αν η εταιρεία που είστε ασφαλισμένος λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, μπορείτε να δείτε αν είναι καταχωρισμένη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος στη διεύθυνση http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/PrivateInsuranceFirms.aspx

Γιατί κλείνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες;

Οι ασφαλιστικές εταιρείες, βάσει του νόμου, είναι υποχρεωμένες να σχηματίζουν τεχνικά αποθέματα ούτως ώστε να αποζημιώνουν τις εκκρεμείς ζημίες. Τα αποθέματα εξαρτώνται από την έκταση των ανειλημμένων κινδύνων και η επάρκειά τους καθορίζεται με νόμο.

Εάν η Εποπτεύουσα Αρχή κρίνει ότι τα αποθέματα βρίσκονται κάτω από τα επιθυμητά όρια, έχει το δικαίωμα να αναστείλει τη λειτουργία της εταιρείας.

Τι γίνεται όσον αφορά τους ασφαλισμένους στη ‘Διεθνή Ένωση’, της οποίας η άδεια ανακλήθηκε;

Η κάλυψη του Επικουρικού Κεφαλαίου όσον αφορά την αστική ευθύνη κλάδου αυτοκινήτου έληξε στις 17/8/2013. Συνεπώς όλοι οι ασφαλισμένοι της ‘Διεθνούς Ένωσης’ πρέπει να ασφαλισθούν άμεσα σε άλλη εταιρεία.

Πώς μπορώ να προστατευτώ έτσι ώστε η εταιρεία που είμαι ασφαλισμένος να μην κλείσει;

Σε περιόδους έντονης ρευστότητας και οικονομικής κρίσης είναι δύσκολο ακόμη και για τους επαγγελματίες του κλάδου να κάνουν προβλέψεις για τη μακροβιότητα μιας επιχείρησης. Άλλωστε όταν γίνεται ανάκληση της άδειας λειτουργίας μιας εταιρείας, γίνεται με τη μορφή ‘ξαφνικού θανάτου’.

Η εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρείας εν λειτουργία είναι πιο δίκαιη για τον ασφαλισμένο, δεδομένου ότι η εταιρεία παραμένει ανοιχτή μέχρι να τελειώσει η διάρκεια και του τελευταίου ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Άρα ο ασφαλισμένος δεν χάνει χρήματα. Δυστυχώς, δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα για την εφαρμογή της εν λειτουργία εκκαθάρισης.

Πάντως η ζημιά που υφίστανται οι ασφαλιστές από το κλείσιμο μίας εταιρείας, με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, είναι αρκετά μεγαλύτερη από ένα μεμονωμένο συμβόλαιο αυτοκινήτου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν συνιστά οικονομική ζημία για τον ασφαλισμένο.

Γιατί το οικονομικότερο ασφάλιστρο δεν πρέπει να είναι το μοναδικό κριτήριο επιλογής ασφαλιστικής κάλυψης;

Για μία πράξη μέγιστης ευθύνης, όπως είναι η ασφάλιση, το χαμηλότερο ασφάλιστρο δεν πρέπει να είναι το μοναδικό κριτήριο επιλογής εταιρείας. Ο καταναλωτής θα πρέπει να επιλέγει εταιρεία σταθμίζοντας και άλλους παράγοντες, όπως η επαγγελματική επάρκεια του ασφαλιστή, το αποθεματικό μιας εταιρείας και τη συναλλακτική της συμπεριφορά όσον αφορά ταχύτητα αποζημίωσης και σεβασμού προς τον ασφαλισμένο.

Επίσης θα πρέπει να γίνεται σύγκριση μεταξύ των παρεχόμενων καλύψεων για να μπορεί ο ασφαλισμένος να επιλέγει σωστά. Όσον αφορά τον κλάδο ζωής η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ ασφαλισμένου – ασφαλιστή – εταιρείας είναι σχέση ζωής εφόσον η ασφάλιση προβλέπεται να διαρκέσει δεκαετίες.

Ποιος είναι ο ρόλος του ασφαλιστή στη διαδικασία της πώλησης και εξυπηρέτησης του ασφαλισμένου;

Ο ασφαλιστής έχει την υποχρέωση να συμβουλέψει σωστά τον ασφαλισμένο και να του προτείνει ασφάλιση σε εταιρεία ή εταιρείες που αυτός θεωρεί αξιόπιστες.

Σε περίπτωση ατυχήματος ο ασφαλισμένος θα πρέπει να καλεί την Φροντίδα Ατυχήματος της εταιρείας στην οποία είναι ασφαλισμένος και είναι η αρμόδια υπηρεσία για τη διεκπεραίωση της ζημιάς. Το τηλέφωνο της Φροντίδας Ατυχήματος είναι σημειωμένο σε εμφανές σημείο του ασφαλιστηρίου.

Επίσης ο ασφαλισμένος θα πρέπει να επικοινωνεί με την εταιρεία του για ορισμό εκτιμητή πραγματογνώμονα, του οποίου ευθύνη είναι η πραγματογνωμοσύνη σχετικά με το ύψος της ζημιάς. Ο ασφαλιστής θα πρέπει να ενημερώνεται για την ύπαρξη της ζημιάς, για να μπορεί να λειτουργεί επικουρικά και να συμβουλεύει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση κωλύματος.

Πώς μπορεί ο Σύλλογος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων να με βοηθήσει στη σύναψη της ασφάλειάς μου;

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 2013 στα Χανιά, έχοντας ως κύριο μέλημα, εκτός από την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών του, την προστασία του καταναλωτικού κοινού από αθέμιτες πρακτικές.

Έτσι επιτυγχάνεται ο στόχος της ανύψωσης του ασφαλιστικού θεσμού στα μάτια των συμπολιτών μας. Τα μέλη του Συλλόγου ενεργούν σύμφωνα με το καταστατικό και με κύριο γνώμονα την προστασία του ασφαλισμένου.

Ο καταναλωτής έχει κάθε συμφέρον να εμπιστευθεί τα μέλη του Συλλόγου που είναι καταξιωμένοι επαγγελματίες και η συμπεριφορά τους ελέγχεται από το καταστατικό και τους συναδέλφους τους.

Πώς μπορώ να έρθω σε επαφή με τον Σύνδεσμο;

Στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση [email protected].

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics