Παράταση για τη δήλωση στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και παράταση της εξ αποστάσεως εργασίας

Γράφει ο Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος, Νομικός Συνεργάτης Ε.Ε.Α. 


Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2083/30-5-2020, η υπ. αριθμ. 20788/610/2020 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, με την οποία προβλέπεται η παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ειδικότερα ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας, του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».

Σύμφωνα με το προοίμιο της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης, για την έκδοση της ελήφθη μεταξύ άλλων υπόψη και η επιτακτική ανάγκη στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων – εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα και η συνεχής ανάγκη λήψης έκτακτων και προσωρινών μέτρων της πολιτείας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και η πορεία εξέλιξης του φαινομένου.

Ειδικότερα στο άρθρο 1 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης ορίζονται τα εξής :  

  1. Η αναστολή της υποχρέωσης του εργοδότη να καταχωρεί, στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κάθε αλλαγή, ή τροποποίηση του ωραρίου, ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση, πριν την πραγματοποίησή τους, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την παρ. 1α του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55), ως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου, παρατείνεται μέχρι και την 15η Ιουνίου 2020.

 

  1. Από την 16η Ιουνίου 2020, επανέρχεται, η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί, στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κάθε αλλαγή, ή τροποποίηση του ωραρίου, ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, το αργότερο έως και την ημέρα αλλαγής, ή τροποποίησης του ωραρίου, ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, και σε κάθε περίπτωση, πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση, πριν την έναρξη πραγματοποίησής τους, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του N. 4488/2017 (Α 137), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Παράλληλα στο άρθρο 2 της ως άνω απόφασης ορίζονται τα εξής :

Η δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του ότι, η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο, από την ατομική σύμβαση, τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο, με την παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α 55), ως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου, παρατείνεται μέχρι και την 30.6.2020.

Με την ως άνω απόφαση διευκολύνονται άμεσα οι εργοδότες – επιχειρήσεις, καθώς παρατείνεται αφενός μεν, η δυνατότητα τους να προβαίνουν άμεσα σε αλλαγές στην οργάνωση του χρόνου εργασίας των εργαζομένων τους και του σχετικού προγράμματος εργασίας, καθώς λόγω της επανεκκίνησης της λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων, αλλά και της νωθρότητας στην αγορά δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί πλήρως η κανονική λειτουργία των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα να υπάρχει ανάγκη για άμεση τροποποίηση του προγράμματος εργασίας των εργαζομένων, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης, ενώ παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα τόσο στις επιχειρήσεις- εργοδότες, όσο και στους εργαζομένους να συνεχίσουν την εξ αποστάσεως εργασία τους, μέτρο που αποδείχθηκε ιδιαίτερα πρακτικό και αποτελεσματικό για την συνέχιση της λειτουργίας των επιχειρήσεων, καθ’ όλη την διάρκεια κορύφωσης της πανδημίας και του lockdown. Ανάλογα δε με την εξέλιξη του φαινομένου και τα λοιπά επιδημιολογικά, αλλά και τα οικονομικά στοιχεία της αγοράς δεν αποκλείεται να υπάρξει και νέα παράταση της δυνατότητας για εξ αποστάσεως εργασία των εργαζομένων στις επιχειρήσεις.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics