Που βρίσκεται σήμερα η ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης

Στοιχεία που δείχνουν το πόσο υπολείπεται η ασφάλιση αστικής ευθύνης στην ελληνική αγορά καθώς και ότι ότι δεν έχει γίνει αντιληπτή ακόμα η σημασία της και το εύρος των καλύψεων που παρέχει δίνει έρευνα της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος. Το 2020 για ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης δηλώθηκαν περίπου 152,4 χιλιάδες συμβόλαια σε ισχύ εντός του έτους. Για τα παραπάνω συμβόλαια δηλώθηκαν 5,8 χιλιάδες ζημιές, πληρώθηκαν 2,5 εκατ. € και σχηματίστηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων ύψους 19,1 εκατ. €.

Κανάλια διαμεσολάβησης

Σχετικά με τα κανάλια διανομής κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης για το σύνολο των καλύψεων αστικής ευθύνης, σύμφωνα με τις απαντήσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών που συμμετείχαν στην έρευνα, ήταν η αποκλειστική συνεργασία με δίκτυα και πράκτορες (33% του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου), ακολουθούμενη από την μη αποκλειστική συνεργασία με πράκτορες (30,5% αντίστοιχα).

Αναλυτικά η έρευνα εδώ 

© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics