Πραγματοποιήθηκε & στην Πάτρα η ενημέρωση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών για την IDD

I 300-208 vce hurried into the 300-208 pdf local department store 300-208 dumps to grab1 some last minute Chirsmas gifts. I looked at all the people and grumbled2 to myself. I would be 300-208 exam questions 300-208 pdf in here Cisco 300-070 Exam Dumps forever and I just had so much 70-346 Practice Test to 300-208 pdf do. 70-346 Practice Test Chirsmas was beginning to become such Learnguidepdf a drag. 300-208 dumps I kinda wished that I could 300-208 vce just sleep through Chirsmas. But Testprepwell I hurried the best I could through all the people to the toy department. Once again I kind of mumbled3 to myself at Testprepwell the 300-208 pdf prices of 300-208 exam questions 300-208 pdf all these toys, and wondered if the grandkids would even play whit4 them. I found myself in 300-208 vce the doll 70-346 Practice Test aisle5. Out of 70-346 Practice Test the corner of my eye I saw a little boy about 5 holding a lovely doll.He kept touching6 her hair 300-208 exam questions 300-208 dumps and he held her so gently. I could not seem to help myself. I just kept loking over at the little boy and wondered who the doll was 300-208 pdf for. I watched him turn to 300-208 pdf a woman and he called his aunt by name and said, «Are you sure I don’t have Testprepwell enough money?» She 300-208 vce replied a bit Cisco 300-070 Exam Dumps impatiently, 300-208 dumps «You know that you don’t 300-208 pdf have enough money for it.» The aunt Cisco 300-070 Exam Dumps told the 300-208 vce little boy 300-208 dumps not to go anywhere that she had to go and get some other things and would Learnguidepdf be back in a few minutes. And then she left Learnguidepdf 300-208 exam questions the aisle. The 300-208 pdf boy continued to hold the doll. After Learnguidepdf a bit I asked the boy who the doll was for. He said, «It Learnguidepdf is the doll 300-208 exam questions my sister wanted so badly for Learnguidepdf Chirsmas. She just knew that Santa Cisco 300-070 Exam Dumps 70-346 Practice Test would bring it. «I 70-346 Practice Test told him that maybe Santa was Testprepwell going to 300-208 exam questions bring it . He said, «No, Santa can’t go where my sister is…. I have to give Learnguidepdf the doll to my Mama to take to her. «I asked him where 300-208 exam questions 300-208 vce his siter was. He looked at 70-346 Practice Test me with the Testprepwell saddest Cisco 300-070 Exam Dumps eyes and said, «She was gone to be with Jesus.

My Daddy says that Mamma is going Testprepwell to have to go be with her.» Cisco 300-070 Exam Dumps My heart nearly stopped beating. Then the boy looked at me again 300-208 vce and said, «I told my Daddy to tell my Mama not to go yet. I told him to tell 70-346 Practice Test her to wait till I got 300-208 pdf 300-208 vce back from the Testprepwell store.» Then he asked me if i wanted to see his picture. I told him I’d love Cisco 300-070 Exam Dumps 300-208 vce to. He pulled out some picture Testprepwell 70-346 Practice Test he’d had Testprepwell taken at the front of the store. He said, «I want my Mama to take this with her so the 300-208 dumps dosen’t ever 300-208 dumps forget me. I love Testprepwell my Mama so very much and I wish she dind not have to leave me.But Daddy says Learnguidepdf she will need to be with my sister.» I saw that Learnguidepdf the little boy had lowered his head 300-208 exam questions and had grown so qiuet. While he 300-208 dumps was not looking 300-208 pdf I Cisco 300-070 Exam Dumps Learnguidepdf reached into my purse and pilled out a handful of 300-208 exam questions bills. I asked 300-208 exam questions the little boy, «Shall we 300-208 vce count that miney one more time?» He grew excited and said, «Yes,I just know it has to be enough.» So 300-208 dumps I 300-208 exam questions slipped my 300-208 dumps money in with his and we began to count it . Of course it was plenty for the doll. He softly said, «Thank you Cisco 300-070 Exam Dumps Testprepwell Jesus 300-208 pdf for 300-208 pdf 300-208 exam questions Cisco 300-070 Exam Dumps 70-346 Practice Test giving me 300-208 exam questions enough 300-208 dumps money.» Then the boy said, «I just asked Jesus Learnguidepdf to give me enough Cisco 300-070 Exam Dumps money to buy this doll so Mama 300-208 dumps can take it with her to give my 300-208 pdf sister. And he heard 300-208 dumps my prayer. I wanted to ask him Cisco 300-070 Exam Dumps give for 300-208 dumps enough to buy my Mama a white 70-346 Practice Test 300-208 exam questions rose, but I didn’t ask him, Testprepwell but he gave me enough to buy the doll and a rose Learnguidepdf for my 70-346 Practice Test Mama. She loves white rose so much. «In 70-346 Practice Test a few minutes the aunt came back 300-208 vce and I wheeled my cart away. I could not keep Testprepwell from thinking about the little boy as I finished my shoppong in a Testprepwell ttally different spirit than when I had 300-208 vce started. And I kept remembering a story I had seen in the newspaper several days earlier about a drunk driver 300-208 exam questions hitting a 300-208 vce car and Cisco 300-070 Exam Dumps killing7 a little girl and the Mother was in serious condition. The family was 300-208 pdf deciding on Learnguidepdf whether to 300-208 vce remove the life support. Now surely Learnguidepdf this little boy did not belong with that story.Two days later I 300-208 exam questions Learnguidepdf read 300-208 vce in the paper Cisco 300-070 Exam Dumps where the family had disconnected the life support 300-208 vce and the young woman had died. I could not forget the little boy and just kept wondering if the two were somehow connected. Later that day, I could not 300-208 dumps help myself and I went out and bought aome white roses 300-208 dumps Testprepwell and took 300-208 pdf them Cisco 300-070 Exam Dumps to the funeral home where the yough woman Cisco 300-070 Exam Dumps was .And there she was holding a lovely white rose, Learnguidepdf the beautiful doll, and the picture of the little boy in the store. I left there Testprepwell in 70-346 Practice Test tears, thier life changed forever. The love 70-346 Practice Test that little boy had for his little sisiter and his mother 70-346 Practice Test was overwhel. And in a split8 second a drunk driver had ripped9 the life of that little boy to pieces.

Στην Πάτρα, σε μια μεγάλη εκδήλωση, συνεχίστηκε το οδοιπορικό της διοίκησης του ΕΕΑ σε πόλεις της Ελλάδος με στόχο την  πανελλαδική ενημέρωση για την IDD, ώστε να επιτευχθεί η ενιαία προσαρμογή της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης σε αυτή. Στην πολυπληθή συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Ένωσης Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ν.Δ. Ελλάδος, καταγράφηκε μεγάλο ενδιαφέρον.

Οι παριστάμενοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές ενημερώθηκαν σε βάθος για ό,τι τους απασχολεί σχετικά με την IDD, καθώς και άλλα ευρύτερα θέματα του κλάδου, στα οποία και δόθηκαν απαντήσεις.

Ο Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου κατά τον χαιρετισμό του, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες του Επιμελητηρίου που αφορούν στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση, καθώς και σε ευρύτερες επιδιώξεις για τον κλάδο.

Εξειδικεύοντας, ο Γενικός Γραμματέας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης του Ε.Ε.Α. κ. Δημήτρης Γαβαλάκης παρουσίασε εκτενώς όλες τις υποχρεώσεις των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, όπως αυτές ορίζονται από την IDD.

Την εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Αχαΐας, προλόγισε ο Πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ν.Δ. Ελλάδος, κ. Ευάγγελος Σπαθής, ο οποίος αναφέρθηκε στην δραστηριότητα της Ένωσης και σε θέματα που αφορούν στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση και την δραστηριότητά της στον Νομό και στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή.

Επισημαίνεται ότι το οδοιπορικό του ΕΕΑ στην Ελλάδα αποβλέπει στην αναλυτική ενημέρωση για την IDD, την ενιαία εφαρμογή της από όλους τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, καθώς και στην καταγραφή ευρύτερων θεμάτων που απασχολούν στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

 

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics