Πρακτικός οδηγός: Οι εργασιακές σχέσεις στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της β’ φάσης της πανδημίας covid-19

Ενημερωμένος έως 16.11.2020

Επιμέλεια: Σουζάνα Κλημεντίδη

Νομικός Συνεργάτης ΕΕΑ

ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα εξαγγελίες των αρμόδιων Υπουργείων, για τον μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟ:

Προβλέπεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας και αποζημίωση ειδικού σκοπού με βάση υπολογισμού το ποσό των 800 ευρώ.

 • Το μέτρο καλύπτει όλους τους εργαζόμενους που έχουν προσληφθεί μέχρι και την 4.11.2020.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

(α) επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία ανεστάλη με κρατική εντολή:

 • Πριν την ανακοίνωση των γενικευμένων μέτρων για το σύνολο της επικράτειας (lockdown): Τίθενται σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας από 11.2020 έως 30.11.2020 σε συγκεκριμένες Περιφερειακές Ενότητες,
 • Μετά την ανακοίνωση των γενικευμένων μέτρων για το σύνολο της επικράτειας (lockdown): Τίθενται σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας από 11.2020 (ή οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία έναρξης του μέτρου αναστολής λειτουργίας επιχειρήσεων με κρατική εντολή όπως τα κομμωτήρια) έως 30.11.2020.

Σημ.: Μέχρι την ημερομηνία έναρξης αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης με κρατική εντολή, ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία του στον εργοδότη, ο οποίος έχει την υποχρέωση καταβολής του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών, ανάλογα τις ημέρες του μήνα κατά τις οποίες εργάσθηκε. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης με κρατική εντολή τίθεται σε ισχύ η αναστολή της σύμβασης εργασία και πλέον το κράτος αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών στο ύψος του ονομαστικού μισθού του εργαζομένου.

(β) επιχειρήσεις πληττόμενες βάσει ΚΑΔ:

Εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή για μέρος ή για ολόκληρο  τον μήνα Νοέμβριο 2020 , ισχύει η γενικευμένη λίστα ΚΑΔ του Απριλίου 2020.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οι παραπάνω επιχειρήσεις-εργοδότες, τόσο αυτές που έχουν κλείσει με κρατική εντολή, όσο και οι πληττόμενες βάσει ΚΑΔ, για όσο χρονικό διάστημα οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, η καταγγελία είναι άκυρη.

Για τις πληττόμενες επιχειρήσεις που θέτουν τους εργαζομένους τους σε αναστολή ισχύει και η ρήτρα διατήρησης του υφιστάμενου αριθμού εργαζομένων για ένα μήνα μετά την έναρξη των αναστολών.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ και ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ

 • Η προθεσμία υποβολής δηλώσεωνεργοδοτών – εργαζομένων σε επιχειρήσεις κλειστές με κρατική εντολή θα είναι: από 11.2020 έως 24.11.2020. Οι πληρωμές των εργαζομένων σε επιχειρήσεις κλειστές με κρατική εντολή θα πραγματοποιηθούν από 27.11.2020 έως 3.12.2020.
 • Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων εργοδοτών – εργαζομένων σε επιχειρήσεις πληττόμενες βάσει ΚΑΔθα είναι: από 11.2020 έως 7.12.2020. Οι πληρωμές των εργαζομένων σε πληττόμενες επιχειρήσεις θα πραγματοποιηθούν σταδιακά από 7.12.2020 και μετά.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ:

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων των αναστολών των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για το μήνα Οκτώβριο θα είναι αποκλειστικά από 6.11.2020 μέχρι και την 16.11.2020. Το ανωτέρω ισχύει για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Για τους κλάδους Επισιτισμού – Τουρισμού – Μεταφορών – Πολιτισμού – Αθλητισμού και κάθε άλλου κλάδου βάσει ΚΑΔ,
 • Για τις επιχειρήσεις – εργοδότες που έχουν θέσει σε αναστολή συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους, οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες εργαζομένων,
 • Για τις επιχειρήσεις – εργοδότες, των οποίων αναστέλλεται η επιχειρηματική τους δραστηριότητα και εδρεύουν ή έχουν παραρτήματα και μόνο για τους εργαζόμενους σε αυτά, σε μία από τις περιφερειακές ενότητες που ήταν στο επιδημιολογικό επίπεδο «Πολύ Υψηλό»,
 • Για τις επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ), των οποίων εργαζόμενοι έχουν τοποθετηθεί σε έμμεσο εργοδότη ο οποίος εμπίπτει σε μια από τις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν τεθεί σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας τους, ακολουθούν την διαδικασία υποβολής δηλώσεων όπως προβλέπεται ανωτέρω για τον μήνα Σεπτέμβριο.

 

 • ΠΡΟΣΟΧΗ:
 • Οι επιχειρήσεις – εργοδότες υποβάλλουν το ειδικό έντυπο «Δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας από 1/8/2020 και μετά» και δηλώνουν τους εργαζομένους τους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει τεθεί σε αναστολή είτε για όλο το μήνα Οκτώβριο είτε για χρονικά διαστήματα εντός του ίδιου μήνα.

 

 • Στην περίπτωση αναστολής της σύμβασης εργασίας εργαζόμενου/ων όλο τον μήναη επιχείρηση – εργοδότης υποβάλει μόνο ΜΙΑ δήλωση.

 

 •  Στην περίπτωση αναστολής των συμβάσεων εργασίας εργαζόμενου/ων για περισσότερα του ενός χρονικά διαστήματαεντός του μήνα, η επιχείρηση – εργοδότης υποβάλει τόσες δηλώσεις όσα και τα χρονικά διαστήματα.

 

 • Μετά τη δήλωση της αναστολής της σύμβασης εργασίας από την επιχείρηση- εργοδότη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και εντός των ανωτέρω προθεσμιών, οι εργαζόμενοι που κατά το παρελθόν έχουν υποβάλλει δήλωση δεν απαιτείται να προβούν σε νέα δήλωσηπαρά μόνο αν επιθυμούν την τροποποίηση στοιχείων τους (π.χ. ΙΒΑΝ), ενώ μόνο οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή για πρώτη φορά είναι απαραίτητο να προβούν σε υποβολή της υπεύθυνης ΔΗΛΩΣΗΣ.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ:

 • Για τον μήνα Σεπτέμβριο, δίνεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας μόνο για εργαζόμενους, για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση για τον μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ καθώς και ορθών επαναλήψεων, σε αποκλειστική προθεσμία από 3.11.2020 μέχρι και την 5.11.2020.

 

 • Δίνεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων σε επιχειρήσεις – εργοδότες που έχουν θέσει σε αναστολή συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους, οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες εργαζομένωντην 30/9/2020.

 

 • Οι Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) μπορούν να δηλώσουν τους εργαζομένους τους, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή είτε λόγω αναστολής της επιχειρηματικής δραστηριότητας του έμμεσου εργοδότη με εντολή δημόσιας αρχής, είτε γιατί η επιχειρηματική του δραστηριότητα πλήττεται σημαντικά βάσει ΚΑΔ, είτε ανήκει σε ειδική περίπτωση, υποβάλλοντας το ειδικό έντυπο «Δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας από 1/8/2020 και μετά»και εν συνεχεία επιλέγοντας «Εργαζόμενοι τοποθετημένοι μέσω ΕΠΑ σε καταστήματα και επιχειρήσεις που πλήττονται βάσει ΚΑΔ ή ανήκουν σε ειδικές περιπτώσεις». Η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται από την ΕΠΑ, η οποία δηλώνει τους εργαζόμενους της, των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει τεθεί σε αναστολή από τον έμμεσο εργοδότη είτε για όλο το μήνα, είτε για χρονικά διαστήματα εντός του ίδιου μήνα και συμπληρώνει υποχρεωτικά για τον κάθε εργαζόμενο του οποίου η σύμβαση τίθεται σε αναστολή το ΑΦΜ του έμμεσου εργοδότη στον οποίο έχει τοποθετηθεί ο εργαζόμενος σε σχετικό πεδίο.

 

(ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών:

 

 • Οι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού μπορούν να προβούν σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο από τις 4/11/2020 έως 25/11/2020.

 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ:

 

 • Η υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων – αιτήσεων από τους δικαιούχους που ανήκουν στην ειδική κατηγορία, ήτοι εργαζόμενοι καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της Τέχνης και του Πολιτισμού που είναι εγγεγραμμένοι έως την 20η/10/2020 στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» ξεκινάει στις 4/11/2020 έως 25/11/2020.

 

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

 

 • Επέκταση υποχρέωσης εφαρμογής των έκτακτων και προσωρινών μέτρων ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για τον μήνα Νοέμβριο, σε όλη την Επικράτεια.
 • Επιχειρήσεις – εργοδότες που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε οποιαδήποτε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, υποχρεούνται, για τον μήνα Νοέμβριο, να εφαρμόζουν το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας στους εργαζομένους τους, σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων αυτών.
 • Οι επιχειρήσεις – εργοδότες οφείλουν να προαναγγείλουν στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» την εξ αποστάσεως εργασία ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) των εργαζομένων τους, για τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό, πριν την έναρξη της εργασίας τους, συμπληρώνοντας το Έντυπο 4.1 «ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ», διαφορετικά επιβάλλεται πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ στην επιχείρηση – εργοδότη, κατόπιν σχετικού ελέγχου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
 • Ο υπολογισμός του 50% γίνεται επί του αριθμού των εργαζομένων οι οποίοι μπορούν να παρέχουν την εργασίας τους εξ αποστάσεως.

 

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, βάσει της πιο πρόσφατης υπ’ αρ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης, είναι υποχρεωτική η τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό, εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων, ανεξαρτήτως εάν αφορά ευάλωτη/αυξημένου κινδύνου ομάδα.

 

ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

 

 • Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, το μέτρο της άδειας ειδικού σκοπού χορηγείται υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις για όλο το διάστημα που διαρκεί η αναστολή σχολείων, χωρίς να χρειάζεται να εκδοθεί νέα ρύθμιση.

 

 • Υπενθυμίζεται ότι η άδεια ειδικού σκοπού αποτελεί ένα ειδικό σχήμα άδειας τριών (3) ημερών που ακολουθείται από τη χορήγηση μίας (1) ημέρας ετήσιας κανονικής άδειας, σχήμα το οποίο επαναλαμβάνεται κυκλικά ανά τέσσερις (4) ημέρες.

 

 • Προκειμένου για εργαζόμενους που έχουν ήδη εξαντλήσει το δικαίωμα της ετήσιας κανονικής άδειας για το έτος 2020, γίνεται αποδεκτό ότι, κατά την τέταρτη μέρα του 4ημέρου σχήματος της άδειας ειδικού σκοπού, μπορεί να δηλωθεί οποιαδήποτε άλλη νόμιμη άδεια δικαιούται ο εργαζόμενος, είτε αυτή χορηγείται με αποδοχές είτε χωρίς αποδοχές, όπως π.χ. άδεια για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των παιδιών, άδεια λόγω ασθένειας τέκνου, άδεια άνευ αποδοχών.

 

 • Προκειμένου για εργαζόμενους γονείς τέκνων τα οποία είναι εγγεγραμμένα ή φοιτούν σε μονάδες/δομές παροχής φροντίδας ή εκπαίδευσης των οποίων η λειτουργία ή η δια ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία αναστέλλεται, συστήνεται κατ’ αρχήν η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, εφόσον αυτή είναι εφικτή. Εάν δεν είναι δυνατή η παροχή εξ’ αποστάσεως εργασίας, τότε ως εναλλακτική χορηγείται η άδεια ειδικού σκοπού, ως ισχύει και σύμφωνα με τις σχετικές εγκύκλιες οδηγίες που έχουν ήδη εκδοθεί για τους δικαιούχους αυτής και για άλλα επιμέρους ζητήματα.

 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020

 

 

 • Σύμφωνα με τις πρόσφατες εξαγγελίες του Υπουργού Εργασίας, η λήψη της κανονικής άδειας (αναψυχής), θα μετατεθεί για το έτος 2021, για όσους εργαζόμενους ανεστάλη η σύμβαση εργασίας τους το Δεκέμβριο.

 

 • Ειδικότερα, εντός των επόμενων ημερών, πρόκειται να ψηφιστεί νομοθετική ρύθμιση περί παράτασης της ετήσιας άδειας του 2020 κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι έως και τον Μάιο 2021, μολονότι μέχρι σήμερα δεν επιτρέπεται -κατά πάγια νομολογία και θεωρία- η μεταφορά των ημερών της ετήσιας άδειας που δεν χορηγήθηκαν, στα επόμενα έτη, ούτε και με συμφωνία μεταξύ του εργαζόμενου και του εργοδότη.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

Α] ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

Εργοδότης, που απασχολεί εργαζόμενο ο οποίος τίθεται σε περιορισμό επτά (7) ή δεκατεσσάρων (14) ημερών, στο πλαίσιο των μέτρων προληπτικού ελέγχου για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις επίσημες συστάσεις του ΕΟΔΥ, δύναται:

 

α) να καθορίσει με απόφασή του, ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο αυτόν, στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας της

ή

β) εάν δεν είναι εφικτή η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας, να απασχολεί τον εργαζόμενο, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης, πέραν του ημερήσιου συμβατικού ωραρίου του, κατά μία (1) ώρα ημερησίως, σε άλλες εργάσιμες ημέρες, από τη λήξη του περιορισμού του εργαζόμενου μέχρι τη συμπλήρωση του ημίσεως των ωρών που αντιστοιχούν στις εργάσιμες ημέρες παραμονής κατ` οίκον.

 

 • Ο παραπάνω χρόνος αναπλήρωσης δεν λογίζεται ως υπερεργασία ή υπερωριακή απασχόληση, σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης, ούτε ως πρόσθετη εργασία, σε περίπτωση μερικής απασχόλησης.
 • Ο εργαζόμενος δεν δικαιούται, κατά τον χρόνο αναπλήρωσης του ημίσεος των εργάσιμων ωρών που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα παραμονής κατ` οίκον, καμία προσαύξηση ή αμοιβή για πρόσθετη εργασία.
 • Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι σχετικές προστατευτικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας των εργαζομένων.
 • Ο εργοδότης καταβάλλει κανονικά για το χρονικό διάστημα παραμονής κατ` οίκον του εργαζομένου το σύνολο των αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών.

 

 

Β] ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, επιχειρήσεις-εργοδότες που έχουν εξαντλήσει τα νομίμως προβλεπόμενα ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων τους, δύνανται να τους απασχολήσουν υπερωριακά χωρίς σχετική απόφαση έγκρισης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η έκδοση της οποίας απαιτεί γνωμοδότηση του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε.). Η δυνατότητα αυτή παρατείνεται μέχρι την 31η.12.2020.Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση η εν λόγω υπερωριακή απασχόληση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανώτατα ημερήσια όρια που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.

 

 

 

ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2020

 

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, καθώς και οι επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καταβάλλουν το επίδομα εορτών Χριστουγέννων κατά τον χρόνο που ορίζεται στην υπ` αρ. 19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση, δηλαδή την 21η Δεκεμβρίου. Ø  ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ: Εάν η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, εξαιρουμένων των διαστημάτων αναστολής, δεν καλύπτει ολόκληρη τη χρονική περίοδο από την 1η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου 2020: àτο επίδομα εορτών Χριστουγέννων καταβάλλεται μειωμένο, λαμβάνοντας υπόψη για τον υπολογισμό του, τον χρόνο διάρκειας της εργασιακής σύμβασης έως την αναστολή της. àτο ποσό εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σύμβασης καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων 2020 υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.  Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η υπ` αρ. 19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση. à Οι εποχικά εργαζόμενοι με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4690/2020, δικαιούνται το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα για το οποίο λαμβάνουν την προβλεπόμενη αποζημίωση ειδικού σκοπού και καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. à Επισημαίνεται ότι, βάσει των πιο πρόσφατων εξαγγελιών του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Υποθέσεων, το Δώρο Χριστουγέννων θα καταβληθεί στις 21.12.2020, υπολογιζόμενο με βάση τον πραγματικό μισθό που έλαβε ο εργαζόμενος.

 

 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

 

 • Επέκταση επιδότησης του 60% του μισθού και του 100% των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικών και εργατικών) των εργαζομένων για το χρόνο που αυτοί δεν εργάζονται: για το χρονικό διάστημα ΑΠΟ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ.

 

 • Γενική επέκταση ισχύος του μηχανισμού: έως το τέλος του έτους (αρχικά η ισχύς του έφτανε έως 15/10).

 

 • Προστασία από απόλυση για τον μισθωτό που εντάσσεται στον Μηχανισμό.

 

 • Αναφορικά με τις επιχειρήσεις-εργοδότες που εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 ως 31.12.2020 (αρχής γενομένης από 16.10.2020) καταβάλλεται σε ποσοστό 100% από τον Κρατικό Προϋπολογισμό το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στον χρόνο που οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται.

 

 

 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Δίνεται η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β’- ΦΑΣΗ)» και «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β’ – ΦΑΣΗ) – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» τον μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ και μόνο, για εργαζόμενους για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση Β’ΦΑΣΗΣ για τον Σεπτέμβριο, και για τους εργαζόμενους οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β’ ΦΑΣΗΣ.ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν υποβληθούν οι διορθώσεις με το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β’ – ΦΑΣΗ) – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» για τους εργαζόμενους, οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β’ ΦΑΣΗΣ, οι εργοδότες μπορούν να αναζητούν την τελευταία δήλωση για τη Β’ ΦΑΣΗ και επιλέγοντας το κουμπί [Διαχείριση] να ενημερώνονται για τους λόγους αποκλεισμού εργαζομένων από τις πληρωμές της Β’ ΦΑΣΗΣ.

 

 • ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ:

 

Ι. Για τον μήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟ – Α’ ΦΑΣΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ -> από 3.11.2020 έως και 6.11.2020
ΙΙ. Για τον μήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟ – Β’ ΦΑΣΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ -> από 7.11.2020 έως και 24.11.2020

ΙΙΙ. Για τον μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟ – Α’ ΦΑΣΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ -> από 1.11.2020 έως και 30.11.2020

 

 

 

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 • Το ωράριο εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε οποιαδήποτε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, προσαρμόζεται, υποχρεωτικά, για τον μήνα Νοέμβριο, κατά την έναρξη και λήξη του, με τρόπο, ώστε ανά μισή ώρα και εντός διώρου να προσέρχονται και να αποχωρούν οι εργαζόμενοι σε σχέση με την έναρξη και τη λήξη, αντίστοιχα, του ωραρίου τους.
 • Για το χρονικό διάστημα εφαρμογής του παρόντος αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων.
 • Σε κάθε περίπτωση ισχύει η υποχρέωση του εργοδότη για προαναγγελία του χρόνου υπερεργασίας και νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης, πριν την πραγματοποίησή τους, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
 • Η ως άνω προσαρμογή του ωραρίου των εργαζομένων δεν μεταβάλλει το είδος της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων αυτών.

 

ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 

 • Στην έννοια των ευπαθών ομάδων εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας έναντι των συνεπειών μετάδοσης του COVID-19, υπάγονται οι εξής κατηγορίες:

Άτομα υψηλού κινδύνου

 • Άτομα με μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου που λαμβάνουν δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.
 • Άτομα με μεταμόσχευση μυελού των οστών το τελευταίο έτος ή που λαμβάνουν δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.
 • Άτομα με διάγνωση νεοπλασίας, που βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, ή ανοσοθεραπεία.
 • Άτομα με αιματολογικές κακοήθειες (λευχαιμία, λέμφωμα, ή μυέλωμα) που βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, ή ανοσοθεραπεία.
 • Άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια (κυστική ίνωση, σοβαρού βαθμού άσθμα, σοβαρού βαθμού χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια – ΧΑΠ, ασθενείς σε μόνιμη οξυγονοθεραπεία για άλλες αναπνευστικές παθήσεις), που εμπίπτουν στην ακόλουθη ή και ισάξιας συμπτωματολογία: ασθενείς με άσθμα με 2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος, παρά τη μέγιστη αγωγή (με β-διεγέρτη και εισπνεόμενο κορτικοειδές), ασθενείς με ΧΑΠ που βρίσκονται σε οξυγονοθεραπεία κατ’ οίκον ή παρουσίασαν 2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος ή/και μία νοσηλεία σε νοσοκομείο.
 • Άτομα με κληρονομικές ανοσοανεπάρκειες ή δρεπανοκυτταρική αναιμία ή πολυμεταγγιζόμενα (μια ή περισσότερες μεταγγίσεις ανά μήνα).
 • Άτομα που λαμβάνουν υψηλές δόσεις κορτικοειδών ή δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.
 • Γυναίκες που κυοφορούν.
 • Άτομα με HIV λοίμωξη και CD4≤200μL.
 • Άτομα με βαριά καρδιοπάθεια, ή και άτομα με χρόνια καρδιαγγειακά νοσήματα, που εμφανίζουν την ακόλουθη συμπτωματολογία: κλάσμα εξώθησης αριστεράς κοιλίας: <40%, ενεργό ισχαιμία του μυοκαρδίου, άνω του μετρίου βαθμού στένωση ή ανεπάρκεια μιτροειδούς ή αορτικής βαλβίδας, πνευμονική υπέρταση, ιστορικό πρόσφατης καρδιοχειρουργικής επέμβασης (προ τριμήνου), καθώς και οι μυοκαρδιοπάθειες, ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία άλλης καρδιαγγειακής πάθησης.
 • Άτομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, που υποβάλλονται σε εξωνεφρική κάθαρση.

Άτομα ενδιάμεσου κινδύνου

 • Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών.
 • Άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη, όπως προκύπτει από τις ακόλουθες ενδεικτικές τιμές: HbA1c του τελευταίου 3μήνου: ≥8.0% ή Μ.Ο. τιμών γλυκόζης αίματος ≥200 mg/dL τις τελευταίες 7 ημέρες και ασθενείς με μικρο/μακρο αγγειακές επιπλοκές, ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία.
 • Άτομα με χρόνια πνευμονοπάθεια (άσθμα, ΧΑΠ, εμφύσημα) που δεν εμπίπτουν στον ορισμό της βαριάς πνευμονοπάθειας της παρ. 1.1.5.
 • Άτομα που παρουσιάζουν βαριές νευρολογικές/ νευρομυϊκές παθήσεις (σοβαρή νόσος Πάρκινσον, νόσος κινητικού νευρώνα, πολλαπλή σκλήρυνση υπό αγωγή, εγκεφαλική παράλυση).
 • Άτομα με σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια (μη αντιροπούμενη κίρρωση).
 • Άτομα με υψηλό δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ>40).
 • Άτομα με ανθεκτική αρτηριακή υπέρταση παρά τη μέγιστη αγωγή.
 • Άτομα που λαμβάνουν χρονίως χαμηλές δόσεις κορτικοειδών ή ανοσοκατασταλτικό φάρμακο.
 • Άτομα με μεταμόσχευση, ή διάγνωση νεοπλασματικής νόσου την τελευταία πενταετία.

 

 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ένα άτομο συγκεντρώνει περισσότερα του ενός κριτήρια της κατηγορίας ενδιάμεσου κινδύνου, τότε θεωρείται αυτόματα ότι ανήκει στην ομάδα υψηλού κινδύνου.

 

Η πιστοποίηση ότι ο εργαζόμενος ανήκει σε κάποια ομάδα υψηλού ή ενδιαμέσου κινδύνου γίνεται με αιτιολογημένη γνωμάτευση είτε από τον θεράποντα ιατρό σχετικής ειδικότητας ή από ιατρό σχετικής ειδικότητας Υγειονομικής Δομής (δημόσια ή ιδιωτική) για περιπτώσεις ειδικών θεραπευτικών μεθόδων όπως χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία και ανοσοθεραπεία. Εντός ευλόγου χρόνου από την υποβολή του αιτήματος, ο εργαζόμενος οφείλει να προσκομίσει στον εργοδότη του σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό, προς απόδειξη της υπαγωγής του στις ευπαθείς ομάδες.

 

 • ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες δύνανται να εργάζονται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, κατόπιν αιτήματος τους, που διατυπώνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος κινητού τηλεφώνου.

 

 • Σε περίπτωση που η εργασία δύναται να παρασχεθεί εξ αποστάσεως, ο εργοδότης οφείλει να αποδεχθεί το αίτημα.
 • Σε περίπτωση που δεν καθίσταται εφικτή η εξ αποστάσεως εργασία, ο εργοδότης λαμβάνει μέτρα, ώστε ο αιτών εργαζόμενος που ανήκει σε ευπαθή ομάδα να μην παρέχει εργασία για την εκτέλεση της οποίας έρχεται σε επαφή με κοινό.Δηλαδή ο εργοδότης οφείλει να εξετάσει, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης, τη δυνατότητα της πρόσκαιρης απασχόλησης του εργαζόμενου‐ αιτούντα σε άλλη θέση εργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της υγείας του, τηρουμένων των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Ο εργαζόμενος οφείλει να αποδεχθεί την ανωτέρω πρόταση του εργοδότη, εκτός κι αν αδυνατεί να το πράξει για σπουδαίο και σοβαρό κατ’ αντικειμενική κρίση λόγο, τον οποίο οφείλει να εκθέσει εγγράφως προς τον εργοδότη του.
 • Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εφαρμοστεί η παροχή εργασίας χωρίς την επαφή με κοινό, ο εργοδότης, ενημερώνει εγγράφως τον εργαζόμενο ‐ αιτούντα, που ανήκει σε ευπαθή ομάδα, για τους λόγους αδυναμίας εφαρμογής αυτών και στη συνέχεια, ως ύστατο μέτρο προστασίας του εργαζόμενου-αιτούντα που ανήκει σε ευπαθή ομάδα, θέτει τη σύμβαση εργασίας του σε αναστολήγια χρονικό διάστημα έως 31.12.2020, οπότε οι εν λόγω εργαζόμενοι καθίστανται δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, η οποία υπολογίζεται κατ’ αναλογία των ημερών κατά τις οποίες η σύμβαση εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων τελεί σε αναστολή με βάση υπολογισμού το ποσό που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες και ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ. Πρόκειται για αποζημίωση αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, που δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς την φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.
 • Στις περιπτώσεις που ο εργοδότης, παρά το αποδεδειγμένο αίτημα του εργαζόμενου, δεν εφαρμόζει τον ανωτέρω τρόπο απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της διαδοχικής σειράς των επιμέρους βημάτων εφαρμογής της, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) για κάθε παράβαση.
 • Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν ο εργαζόμενος δεν υποβάλλει αίτημα για εργασία με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται, στη λήψη αυξημένων μέτρων προστασίας, βάσει της εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου, καθώς και στην πλήρη εφαρμογή τόσο της νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, όσο και των ειδικότερων κανονιστικών διατάξεων που ρυθμίζουν ζητήματα εφαρμογής μέτρων δημόσιας υγείας, όπως τήρηση αποστάσεων και χρήση μάσκας, σε εργασιακούς χώρους, ανά κλάδο και τόπο οικονομικής δραστηριότητας.
 • Τέλος, υπενθυμίζεται ότι για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, βάσει της πιο πρόσφατης υπ’ αρ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης, είναι υποχρεωτική η προστασία εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίαςόπου είναι εφικτό.

 

ΑΔΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΛΟΓΩ ΝΟΣΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID – 19

 

 • ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ:

Πρόκειται για ειδική άδεια που χορηγείται σε γονείς εργαζόμενους, σε περίπτωση νόσησης από κορωνοϊό COVID-19, των τέκνων τους, βρεφών, προνηπίων και νηπίων, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τέκνων που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυτών, καθώς και ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία.

 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΔΕΙΑΣ:

Η ειδική άδεια για την ασθένεια των τέκνων δύναται να χορηγείται για δεκατέσσερις (14) ημέρες ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο με ιατρική γνωμάτευση ή σε περίπτωση νοσηλείας τέκνου.

 • ΑΠΟΔΟΧΕΣ:

Οι γονείς εργαζόμενοι, κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας λόγω νόσησης των τέκνων τους, λαμβάνουν αποδοχές: κατά τα δύο τρίτα (2/3) από τον εργοδότη και κατά το ένα τρίτο (1/3) από τον τακτικό προϋπολογισμό, μετά από διασταύρωση με τα στοιχεία των Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών.

 

 

 • ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
 • Η άδεια χορηγείται ανεξάρτητα από άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 στην αγορά εργασίας.
 • Για τη χορήγησή της δεν απαιτείται προϋπηρεσία.
 • Οι εργοδότες υποχρεούνται να δηλώνουν στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» όσους εργαζομένους τους κάνουν χρήση της εν λόγω άδειας καθώς και τη διάρκεια αυτής.
 • Η άδεια αυτή χορηγείται επιπρόσθετα προς άλλες άδειες που αφορούν στην ασθένεια ή στη νοσηλεία τέκνων.
 • Για τους εργαζομένους του ευρύτερου δημοσίου τομέα και των επιχειρήσεων του Κεφαλαίου Α` του ν. 3429/2005 (ΔΕΚΟ), η ανωτέρω άδεια καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον εργοδότη.

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ – ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Ø  Επεκτείνεται κατά 2 μήνες η καταβολή του  επιδόματος ανεργίας σε όσους ανέργους η  επιδότηση ανεργίας τους έληξε  τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Ø  Κατ` εξαίρεση, ειδικά για το έτος 2020, για τους εργαζόμενους σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα (οι οποίοι εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία της παρ. 2β 4 Ν. 1545/1985 όπως ισχύει) για τη χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας αρκούν πενήντα (50) ημέρες εργασίας στην ασφάλιση κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ, προκειμένου αυτοί να λάβουν την τακτική επιδότηση ανεργίας.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics