Πρόγραμμα εξετάσεων έτους 2020 για την πιστοποίηση διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων

Ανακοινώνεται ότι, κατά το έτος 2020, οι εξετάσεις για την πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων (Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 153/2/8.1.2019) θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics