Πρωτοβουλία ΕΕΑ για να καλύψουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές ώρες που τους «λείπουν» έως και το 2018 στην επανεκπαίδευση-επαναπιστοποίηση γνώσεων

Το ΕΕΑ με πάγια θέση, να παρέχει υπηρεσίες στα μέλη του και τους κλάδους που εκπροσωπεί αναλαμβάνει πρωτοβουλία που αφορά τη στήριξη όσων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών δεν έχουν συμπληρώσει τις απαιτούμενες από το θεσμικό πλαίσιο ώρες «εκπαίδευσης-επαναπιστοποίησης γνώσεων».

Για τον σκοπό αυτό το ΕΕΑ θα ξεκινήσει να παρέχει –σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους φορείς-  προγράμματα επανεκπαίδευσης-επαναπιστοποίησης τα οποία μπορούν κατά περίπτωση να παρακολουθήσουν όσοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές έχουν «υπολειπόμενες ώρες».

Καλείται  κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει πατώντας εδώ το ενδιαφέρον του για συμμετοχή προκειμένου να συμπληρώσει τις ώρες που χρειάζεται κατά περίπτωση.

Το ΕΕΑ αναγνωρίζει τη σημασία της εκπαίδευσης –επαναπιστοποίησης για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση και τη σημασία που έχει για τον κάθε επαγγελματία. Όμως αναγνωρίζει επίσης και το ότι κάποιοι λόγω συγκεκριμένων λόγων, δε μπόρεσαν να ανταποκριθούν και να παρακολουθήσουν τις ώρες που ορίζει το θεσμικό πλαίσιο.

Γι΄ αυτές τις περιπτώσεις, θεωρεί σημαντικό να παράσχει βοήθεια ώστε κανείς επαγγελματίας, να μην αντιμετωπίσει πρόβλημα και να μη δημιουργηθεί εμπόδιο στην ομαλή συνέχιση της εργασίας του.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΦΕΚ ΠΟΥ ΑΝΑΦΈΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΏΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2103390588.

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics