Σχέδιο Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη -τι προτείνουν οι καταναλωτές

Σε εξέλιξη βρίσκεται η πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη (πράξη για την τεχνητή νοημοσύνη Τ.Ν.). H συγκεκριμένη νομοθεσία είναι καθοριστικής σημασίας για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, ως προς τα δικαιώματα και την προστασία τους αναφέρουν οι ενώσεις καταναλωτών  (Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ., και οι Ε.Κ. μέλη της ΠΟΜΕΚ “Η Παρέμβαση”). Η ανάπτυξη όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, “και χρήση των νέων τεχνολογιών Τ.Ν. αλλάζουν ήδη την καταναλωτική αγορά και τις κοινωνίες εν γένει. Αν και η διείσδυσή τους στην αγορά υπόσχεται τη βελτίωση της άνεσης και της αποτελεσματικότητας, απαιτούνται φιλόδοξες λύσεις για να διασφαλιστεί ότι η νέα τεχνολογία δεν θα συνεπάγεται δυνητικούς κινδύνους για τους καταναλωτές.
Λαμβάνοντας υπόψη τις συζητήσεις που διεξάγονται σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, οι ευρωπαϊκές οργανώσεις καταναλωτών μέσω της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας (BEUC), στην οποία η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ είναι μέλος, δημοσίευσαν πρόσφατα μία αναλυτική μελέτη, με τον τίτλο “Εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης και κανονιστικό πλαίσιο προστασίας των καταναλωτών- Προτάσεις στο σχέδιο Κανονισμού”. Η εν λόγω μελέτη αναφέρει ορισμένες αρχικές διατυπώσεις βελτίωσης και επισημάνσεις, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των καταναλωτών και η επίτευξη του στόχου μιας ισορροπημένης προσέγγισης, όπως η ΕΕ έχει ρητά δεσμευτεί, ώστε να διατηρηθεί μεν η τεχνολογική πρωτοπορία της, αλλά να διασφαλιστεί δε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να επωφεληθούν από τις νέες τεχνολογίες που αναπτύσσονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις αξίες, τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές της.
Τι προτείνεται επιγραμματικά:

-Να θεσπιστούν σαφή νομικά δικαιώματα για τους καταναλωτές και να μην επικεντρώνεται στα «συστήματα τεχνητής νοημοσύνης υψηλού κινδύνου»
-Είναι σκόπιμο όλα τα συστήματα ΤΝ να υπόκεινται σε ένα ελάχιστο σύνολο κοινών νομικών κανόνων (βασικές αρχές διαφάνειας, ενημέρωσης, δικαιοσύνης, λογοδοσίας, απαγόρευσης των διακρίσεων, ασφάλειας, αμφισβήτησης αλγοριθμικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση ή το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε περίπτωση υποτιθέμενης παράβασης κ.λπ.).
-Πολλές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που οι καταναλωτές χρησιμοποιούν ή θα χρησιμοποιήσουν στο εγγύς μέλλον στην καθημερινή τους ζωή (π.χ. έξυπνοι μετρητές, συνδεδεμένα παιχνίδια με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, εικονικοί βοηθοί ή συστήματα συστάσεων περιεχομένου που επιλέγουν τι βλέπουν οι άνθρωποι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σύμφωνα με το προφίλ τους) εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής.
-Επιπλέον, ο κατάλογος των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης υψηλού κινδύνου στο παράρτημα III, πρέπει να διευρυνθεί. Για παράδειγμα, η τεχνητή νοημοσύνη που βασίστηκε στα κριτήρια της επιλεξιμότητας κάποιου ατόμου για την ασφάλιση υγείας ή αυτοκινήτου ή για το κόστος αυτής της ασφάλισης, δεν θεωρείται ως ΤΝ «υψηλού κινδύνου».

© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics