Σε δημόσια διαβούλευση η νομοθεσία για την ιδιωτική ασφάλιση

Με 279 άρθρα που παραμετροποιούν όλη την ασφαλιστική δραστηριότητα ετέθη σε διαβούλευση μέχρι τις 30 Ιουνίου το σχέδιο νόμου που αλλάζει ριζικά την ελληνική νομοθεσία για την ιδιωτική ασφάλιση καθώς ενσωματώνει διατάξεις τριών Οδηγιών

Του Γιάννη Βερμισσώ.

Με 279 άρθρα που παραμετροποιούν όλη την ασφαλιστική δραστηριότητα ετέθη σε διαβούλευση μέχρι τις 30 Ιουνίου το σχέδιο νόμου που αλλάζει ριζικά την ελληνική νομοθεσία για την ιδιωτική ασφάλιση καθώς ενσωματώνει διατάξεις τριών Οδηγιών και καταργεί το ν.δ 400/1970

ΔΕΙΤΕ (http://www.opengov.gr/minfin/?p=5768)

Στο πλαίσιο αυτό το υπουργείο Οικονομικών καλεί τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς (Υπουργεία, άλλες δημόσιες υπηρεσίες, εταιρείες του χρηματοοικονομικού, ενώσεις εταιρειών, φυσικά πρόσωπα) να διατυπώσουν τις απόψεις και προτάσεις τους επί του σχεδίου Νόμου. 

Η μεγάλη συμμετοχή και οι παρατηρήσεις των φορέων θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, προκειμένου το Υπουργείο Οικονομικών να μπορέσει να εξετάσει και να αξιολογήσει τις προτάσεις ώστε όπου κριθεί αναγκαίο να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις του σχεδίου νόμου, πριν αυτό προωθηθεί στη Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση.

Οι Οδηγίες που ενσωματώνονται στην ελληνική νομοθεσία αφορούν την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων, της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών και τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων καθώς και β) της κωδικοποίησης διατάξεων ιδιωτικής ασφάλισης και κατάργησης ν.δ.400/1970.

Οι Οδηγίες που ενσωματώνονται στην ελληνική νομοθεσία είναι:  Οδηγία 2009/138/ΕΚ, β) διατάξεις των άρθρων 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, γ) διατάξεις του άρθρου 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ

 

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics