Σεμινάρια Ε.Ι.Α.Σ. για την Υποχρεωτική Επανεκπαίδευση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών στον Τομέα Β΄

Το ΕΙΑΣ ανακοινώνει τα δύο παρακάτω σεμινάρια για τον Τομέα Β΄ «Θεσμικά Θέματα της Ασφαλιστικής Αγοράς», που θα διεξαχθούν στις αίθουσες διδασκαλίας του Εκπαιδευτικού Κέντρου του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος) με φυσική παρουσία των εκπαιδευομένων στη

«Θεσμικά Θέματα της Ασφαλιστικής Αγοράς» (εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος)


Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (Ε.Ι.Α.Σ.), ο επίσημος θεσμικός -μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα- εκπαιδευτικός φορέας της ασφαλιστικής αγοράς, έχει υποβάλλει και έχουν εγκριθεί από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης της ΔΕΙΑ της Τράπεζας της Ελλάδας, σύμφωνα με την Πράξη αρ. 45/21-11-2014, ΦΕΚ Β 3350/12.12.2014, εκπαιδευτικά σεμινάρια για τα έτη 2015 και 2016, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο της υποχρεωτικής επανεκπαίδευσης και επαναπιστοποίησης των γνώσεων των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών για τον Τομέα Β΄ «Θεσμικά Θέματα της Ασφαλιστικής Αγοράς» και τον Τομέα Γ΄ «Ανάπτυξη Ατομικών Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων».

Το ΕΙΑΣ ανακοινώνει τα δύο παρακάτω σεμινάρια για τον Τομέα Β΄ «Θεσμικά Θέματα της Ασφαλιστικής Αγοράς», που θα διεξαχθούν στις αίθουσες διδασκαλίας του Εκπαιδευτικού Κέντρου του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος) με φυσική παρουσία των εκπαιδευομένων στη τάξη.

  • 1ο Σεμινάριο:  «Ασφαλιστική Σύμβαση & Κλάδος Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων – Νομιμοποίηση Εσόδων από παράνομες δραστηριότητες» Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου: 12:00 – 20:00
  • 2ο Σεμινάριο:  «Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση & Αιτιάσεις» Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου: 09:30 – 17:30 

Αναλυτικότερα:

1ο Σεμινάριο:  «Ασφαλιστική Σύμβαση & Κλάδος Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων – Νομιμοποίηση Εσόδων από παράνομες δραστηριότητες»


Σύντομη περιγραφή του περιεχομένου:

Ασφαλιστική Σύμβαση
• Βασικές αρχές του ασφαλιστικού νόμου 2496/97 και των τροποποιήσεων αυτού.

Κλάδος Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων
• Το υφιστάμενο πλαίσιο υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης αυτοκινήτου του ν.489/76 και οι τροποποιήσεις που επήλθαν μετά τη θέση σε εφαρμογή του ν.4261/2014 καθώς και η πράξη ΤτΕ υπ’ αριθ.  3/5/26.1.2011
• Ν.4092/2012 για τα όρια κάλυψης του Επικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκινήτων και για το καθεστώς της καταβαλλόμενης εισφοράς
• Ν.4141/2013 για τη διαδικασία ηλεκτρονικού ελέγχου της κυκλοφορίας των ανασφάλιστων οχημάτων
• Ν.4286/2014 για την τροποποίηση των κυρώσεων λόγω ανασφάλιστου οχήματος

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
• Ισχύοντες νομοθετικοί και ειδικοί κανονιστικοί κανόνες την αποφυγή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης
• Εφαρμογή της νομοθετικής πράξης FATCA των Η.Π.Α. στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης
• Αντιμετώπιση της απάτης στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης

Διάρκεια σεμιναρίου:  8 ώρες

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου: 12:00 – 20:00. Αιτήσεις Συμμετοχής για το σεμινάριο θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016.

 

2ο Σεμινάριο:  «Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση & Αιτιάσεις» 


    Σύντομη περιγραφή του περιεχομένου: 

• Βασικές ρυθμίσεις του ισχύοντος καθεστώτος δραστηριοποίησης (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών
• Κανόνες πιστοποίησης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών μετά την αντικατάσταση της ΠΔ/ΤΕ 2647/7.11.2011 από την υπ’ αριθ. 16/21.5.2013 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ για την εκπαίδευση και πιστοποίηση
• Καθεστώς επανεκπαίδευσης και επαναπιστοποίησης (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (υπ’ αριθ. 45/21.11.2014 πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ)
• Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ 88/5-4-2016, σχετικά με την εξέταση Αιτιάσεων από τις Ασφαλιστικές επιχειρήσεις.
• Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ 89/5-4-2016, σχετικά με την εξέταση Αιτιάσεων από τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.
• Πράξη  της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ 86/5-4-2016, σχετικά με τον Κανονισμό Συμπεριφοράς των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.
• Σύντομη αναφορά στις Ευρωπαϊκές Εξελίξεις σχετικά με τη Διαμεσολάβηση

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου: 09:30 – 17:30. Αιτήσεις Συμμετοχής για το σεμινάριο θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016.

Κόστος Συμμετοχής & Όροι Πληρωμής:

Το Κόστος Συμμετοχής για την παρακολούθηση του κάθε σεμιναρίου, διάρκειας 8 ωρών, ορίζεται σε 70€ ανά άτομο. Ειδικά για τα Μέλη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών που έχουν κάρτα μέλους του ΕΕΑ σε ισχύ, καθώς και για τα Μέλη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιώς που έχουν κάρτα μέλους του ΕΕΠ σε ισχύ και είναι ταμειακώς εντάξει με το ΕΕΠ, το ΕΙΑΣ παρέχει έκπτωση 30% επί της αρχικής τιμής του σεμιναρίου και διαμορφώνει το κόστος Συμμετοχής για την παρακολούθηση του κάθε 8ωρου σεμιναρίου σε 50€ ανά άτομο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της προνομιακής τιμής είναι οι εκπαιδευόμενοι να επιδείξουν και να αποστείλουν ηλεκτρονικά, μαζί με την αίτηση συμμετοχής τους στα σεμινάρια, αντίγραφο της σε ισχύ κάρτας μέλους του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και του Πειραιώς αντίστοιχα.

Στο ανωτέρω ποσό περιλαμβάνεται το κόστος των παραδόσεων, των σημειώσεων, η προετοιμασία του test κατανόησης και η αποστολή των Βεβαιώσεων Περαίωσης.

Διαβάστε περισσότερα – Αίτηση συμμετοχής

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics