Σεμινάριο Ασφαλίσεων Κλάδου Πυρός, Επιχειρήσεων και Διακοπής Εργασιών Επιχειρήσεων, και Κατοικιών, σε περιβάλλον webinar ή φυσικής τάξης

 Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Κλάδου Πυρός, Επιχειρήσεων και Διακοπής Εργασιών Επιχειρήσεων, καθώς και Κατοικιών, προς όφελος της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων συναδέλφων μας, διοικητικών στελεχών και Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών της αγοράς μας. Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar, αλλά και σε περιβάλλον φυσικής τάξης, κατά την επιλογή των ενδιαφερομένων συναδέλφων και σπουδαστών μας. Σημειώνεται το πολυδιάστατο ενδιαφέρον του εν λόγω Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, καθώς ο αναλυόμενος Κλάδος Ασφαλίσεων Πυρός καταλαμβάνει καίρια θέση μεταξύ του συνόλου των Κλάδων Ασφαλιστικής Δραστηριότητας, ενώ η ακολουθούμενη εκπαιδευτική προσέγγιση των θεματικών αντικειμένων του επεκτείνεται στην ενδελεχή μελέτη περιπτώσεων νέων κινδύνων και απειλών που εντάσσονται στο πλαίσιο του.

Περιγραφή και Θεματολογία

Οι Ασφαλίσεις Κλάδου Πυρός, Επιχειρήσεων και Διακοπής Εργασιών Επιχειρήσεων, καθώς και Κατοικιών, είναι από τις παλαιότερες, παραδοσιακές και πλέον σημαντικές κατηγορίες ασφαλιστικής δραστηριότητας. Ωστόσο, λόγω της δυναμικής φύσης της επιχειρηματικής αγοράς, των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, αλλά και του διαρκώς μεταβαλλόμενου ασφαλιστικού τοπίου, οι απαιτήσεις ενδελεχούς ενημέρωσης και περαιτέρω εξειδίκευσης αυξάνονται συνεχώς. Οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις αλλά και οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές απαιτείται να διαθέτουν σε βάθος γνώσεις και υψηλή τεχνογνωσία, προκειμένου να μπορούν να διαχειρίζονται επαρκώς την αυξανόμενη πολυπλοκότητα των ασφαλιστικών καλύψεων, αλλά και να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους που απειλούν τις Εμπορικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις, κυρίως αυτές του μεγάλου μεγέθους.

Οι κίνδυνοι, όμως, δεν αφορούν μόνο στις επιχειρήσεις, αλλά και το άλλο ισχυρό περιουσιακό στοιχείο, τις κατοικίες. Πραγματικά, έχουμε δει, ακόμη και προ ολίγων μηνών, μικρές έως μεγαλύτερες επιχειρήσεις και κατοικίες να πλήττονται από φυσικά φαινόμενα, με δραματικό αποτέλεσμα, άνθρωποι να χάνουν τα πιο σημαντικά περιουσιακά τους στοιχεία από την μια στιγμή στην άλλη, με σοβαρότατες επιπτώσεις στη ζωή τους, στο μέλλον τους και στο μέλλον των οικογενειών τους.

Το Εκπαιδευτικό μας Σεμινάριο, Ασφαλίσεων Κλάδου Πυρός, Επιχειρήσεων και Κατοικιών,διάρκειαςοκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, αναλύει και συζητά με πληρότητα, καίρια θέματαΑσφάλισης Επιχειρήσεων και Κατοικιών,καθώς και Διακοπής Εργασιών Επιχειρήσεων, Αξιολόγησης αυτών των Κινδύνων και Διαχείρισης των πλέον σύνθετων Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων.

Η θεματολογία του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, έχει ως εξής:

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 α) Βασικές έννοιες του κινδύνου

 • Αξιολόγηση και Διαχείριση Κινδύνων Πυρός
 • Φυσικός και ηθικός Κίνδυνος
 • Η σημασία της πρόληψης κινδύνου

β) Η ασφάλιση Πυρός και Διακοπής Εργασιών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

 • Το ασφαλιστικό αντικείμενο και η έκταση της κάλυψης
 • Βασικές Αρχές και έννοιες ασφάλισης Πυρός και Διακοπής Εργασιών Επιχειρήσεων (Αντεπιλογή, Υποκατάσταση, Υπασφάλιση, Εγγυτέρα αιτία)
 • Κατηγορίες ασφαλιστηρίων συμβολαίων Πυρός και Δομή τους (Κατονομαζόμενων Κινδύνων, Κατά Παντός Κινδύνου, Δηλωτική ασφάλιση Εμπορευμάτων, Admitted καιNonadmittedpolicies)
 • Η Συνασφάλιση μεγάλων κινδύνων και διαχείρισης συνασφαλιστηρίων συμβολαίων

γ) H διαδικασία ανάληψης Κινδύνου Πυρός και Διακοπής Εργασιών Επιχειρήσεων

 • Τρόπος παρουσίασης ενός κινδύνου προς ασφάλιση από τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές
 • Ο ρόλος και η σημασία του προασφαλιστικού ελέγχου μέσω ανεξάρτητων επιθεωρητών
 • Η Κατηγοριοποίηση, η αξιολόγηση και η Τιμολόγηση των κινδύνων

δ)  Πυρασφάλεια & Μέθοδοι προστασίας κατά της κλοπής

 • Ενεργητική πυρασφάλεια
 • Παθητική πυρασφάλεια
 • Νομικό και κανονιστικό Πλαίσιο

ε) Αξιολόγηση επικινδυνότητας πυρός Εμπορικών και Βιομηχανικών κινδύνων

 • Οι αποθηκεύσεις και οι συναφείς κίνδυνοι
 • Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και οι συναφείς κίνδυνοι
 • Κίνδυνοι από χρήση και διαχείριση εύφλεκτων υλικών
 • Κίνδυνοι από έκρηξη σκόνης
 • Βασικοί κίνδυνοι ανά βιομηχανικό κλάδο

στ)  Περιεχόμενα ασφαλιστηρίου

 • Ειδικές καλύψεις, Ρήτρες,  Εξαιρέσεις, Εγγυήσεις, Όροι, Προϋποθέσεις
 • Ρήτρες προστασίας από την υπασφάλιση
 • Εκτεταμένη ασφάλιση Διακοπής Εργασιών (CBI)

ζ) Ειδικά θέματα Ασφαλίσεων Εμπορικών και Βιομηχανικών Κινδύνων

 • Διαμεσολάβηση στην ασφάλιση Εμπορικών και Βιομηχανικών Κινδύνων
 • Ανάπτυξη Πωλήσεων και διαχείριση ασφαλιστηρίων συμβολαίων μεγάλων Εμπορικών και Βιομηχανικών Κινδύνων
 • Η αντασφάλιση μεγάλων κινδύνων

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣ, ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

α) Καλύψεις και τρόποι ασφάλισης κατοικιών:

 • Παλαιότητα, χρονικοί περιορισμοί στις καλύψεις
 • Καλύψεις άλλων κλάδων στα ασφαλιστήρια περιουσίας
 • Τρόποι υπολογισμού κεφαλαίου, απαλλαγές

β)  Αντικείμενα ασφάλισης και ειδικά θέματα:

 • Ασφάλιση εξοχικών κατοικιών, είδη ιδιαίτερης αξίας, επαγγελματικός εξοπλισμός ως περιεχόμενο
 • Ειδικές κατασκευές, κοινόχρηστοι και κοινόκτητοι χώροι
 • Υπερβάσεις, αυθαίρετα, οικιακά φωτοβολταϊκά, αποθήκες

γ)    Συχνότερες ζημιές

δ)    Νέες τάσεις

(AirBNB, Lemonade, Online ασφάλιση, Ασφάλιση σε πρώτο κίνδυνο)

ε) Το εύρος της αγοράς των Ασφαλίσεων Κατοικιών και οι μεγάλες δυνατότητες ασφαλιστικών πωλήσεων

 Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των Ασφαλίσεων Κλάδου Πυρός, Επιχειρήσεων και Διακοπής Εργασιών Επιχειρήσεων, καθώς και Κατοικιών, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα casestudiesκαι στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο αυτών των ασφαλίσεων και των δυνατοτήτων πώλησής τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε:

 α.Στελέχη και Υπαλλήλους Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που έχουν ως ευρύτερο αντικείμενο τους τις γενικές ασφαλίσεις και ως ειδικό εργασιακό ενδιαφέρον τους τις Ασφαλίσεις Πυρός (Επιχειρήσεων και Κατοικίας) και επιθυμούν να εκσυγχρονίσουν περαιτέρω και να εμπλουτίσουν την τεχνογνωσία τους.

β. Στελέχη και Υπαλλήλους Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που επιθυμούν να εξειδικευθούν στις Ασφαλίσεις Πυρός, Επιχειρήσεων και Κατοικίας.

γ. Στελέχη και υπαλλήλους UnderwritingΚινδύνων Γενικών Ασφαλίσεων (nonmotor), που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν περαιτέρω τη σχετική τεχνογνωσία τους.

δ.Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που αναζητούν τρόπους αποτελεσματικής εισόδου τους στην αγορά ΑσφαλίσεωνΠυρός, Επιχειρήσεων και Κατοικίας, προς τον σκοπό πολλαπλασιασμού του πελατολογίου τους και ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου εργασιών τους.

ε. Ιδιοκτήτες και Στελέχη Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων, που έχουν την ευθύνη ασφαλιστικής κάλυψης στοιχείων των εταιρειών τους έναντι κινδύνων που τις απειλούν.

στ. Στελέχη και υπαλλήλους Τραπεζών που χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα ή διαχειρίζονται την χρηματοδότηση εμπορικών και βιομηχανικών εταιρειών, καθώς και στεγαστικά δάνεια και χρειάζεται να γνωρίζουν το πλαίσιο ασφάλισής τους, προς τον σκοπό προστασίας των χρηματοδοτικών πόρων.

ζ. Όσους επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους επί των θεμάτων του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου και να ενημερωθούν για τις νεότερες εξελίξεις στις ασφαλιστικές καλύψεις των Επιχειρήσεων και των Κατοικιών.

 Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έχει ως κύριο σκοπό του, την ενδελεχή ενημέρωση και την περαιτέρω εξειδίκευση των συμμετεχόντων, επί των σύγχρονων θεμάτων των Ασφαλίσεων Πυρός,Εμπορικών, Βιομηχανικών και Οικιακών Κινδύνων, που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν την τεχνογνωσία τους στις Ασφαλίσεις αυτές. Αποτελεί μία πολύ καλή ευκαιρία ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών, σχετικά με την Ασφάλιση σοβαρών Περιουσιακών Κινδύνων.  Μάλιστα, οι εξελίξεις που έχει επιφέρει η οδηγίαSOLVENCY ΙΙ, αλλά και οι νέες οδηγίες που αφορούν τηνΑσφαλιστική Διαμεσολάβηση, καθιστούν χρήσιμη την ενημέρωση και εξειδίκευση των Στελεχών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, στις λύσεις που μπορεί να προσφέρει η Ασφάλιση Πυρός και Διακοπής Εργασιών σε μικρούς έως μεγάλους Εμπορικούς και Βιομηχανικούς κινδύνους, καθώς και σε Οικιακούς Κινδύνους, λόγω της πολυπλοκότητας του αντικειμένου. Άλλωστε η σοβαρότητα επέλευσης αυτών των κινδύνων και των επιπτώσεων τους στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων καθιστά αναγκαία την εξειδίκευση των Ασφαλιστικών Στελεχών και Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών στις λεπτομέρειες της εν λόγω ασφαλιστικής δραστηριότητας. Μεταξύ των σημαντικών στόχων του σεμιναρίου είναι  η πληρέστερη εφικτή κατανόηση του πλαισίου ασφάλισης εμπορικών, βιομηχανικών και οικιακών κινδύνων, των καλύψεων που συναντώνται και της οργάνωσής τους σε δομημένα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Τέλος, το εκπαιδευτικό σεμινάριο προσφέρει μια εμπεριστατωμένη παρουσίαση της συνολικής διαδικασίας ασφάλισης των εν λόγω κινδύνων και των τελευταίων εξελίξεων του τομέως αυτού.

Εκπαιδευτικές Σημειώσεις

Οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα λάβουν πλήρες σετ ηλεκτρονικών σημειώσεων και παρουσιάσεων, στο προσωπικό ή εργασιακό τους e-mail.

Εισηγητές Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγητές του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι:

Η κα Δώρα Αποστολοπούλου, Γενική Διευθύντρια της Εταιρείας Μεσιτών Ασφαλίσεων SpecialRiskSolutions (SRS) S.A., Σύμβουλος Underwriting Γενικών Ασφαλίσεων, με πολυετή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις Underwriting Γενικών Ασφαλίσεων Πολυεθνικών Ομίλων (ενδεικτικά, των Ασφαλιστικών Ομίλων ERGO&INTERAMERICAN), διαθέτουσα σημαντική εξειδίκευση ProductEngineering επί των Ασφαλίσεων Πυρός (Επιχειρήσεων και Κατοικιών) και Αστικής Ευθύνης. Η κα Αποστολοπούλου είναι Πτυχιούχος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου.

κοςΑλέξης Κώτσαλος, εμπειρότατο Ασφαλιστικό Στέλεχος με πολυετή εξειδίκευση στους Τομείς Underwriting Επιχειρηματικών Κινδύνων και συγγραφέας του βιβλίου υπό τον τίτλο «Επιχειρηματικές Ασφαλίσεις Πυρός και Διακοπής Εργασιών». Ο κος Κώτσαλος σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και στη συνέχεια ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στη Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων των Πανεπιστημίων Staffordshire της Αγγλίας και BeijingForeignStudiesUniversity της Κίνας. Είναι κάτοχος Diploma του CharteredInsuranceInstitute του Λονδίνου (CII) και πιστοποιημένος Διαπραγματευτής από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επίσης, είναι τακτικός εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών στις θεματικές ενότητες των Επιχειρηματικών Ασφαλίσεων και των Διαπραγματεύσεων. Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο.

Κόστος Συμμετοχής

 Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €100
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70 ανά συμμετοχή

Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €130
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών):€100ανά συμμετοχή

 Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: 50

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021.

 Το ανωτέρω Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον webinar και, επίσης, σε περιβάλλον φυσικής τάξης στις εγκαταστάσεις του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος).

 Τώρα και σε περιβάλλον webinar

 Η διαδικτυακή παρακολούθηση του σεμιναρίου προϋποθέτει: γραμμή ADSL με ταχύτητα ανώτερη των 2 Mbps, μέσω Η/Υ ή άλλης φορητής συσκευής. Σύγχρονο Η/Υ με μοντέρνο Internet browser (τελευταίες εκδόσεις Mozilla, Chrome, Edge, Safari) με εγκατεστημένο τον FlashPlayer. Προτείνεται να συνδεθείτε από δίκτυο που δεν έχει περιορισμούς στην πρόσβαση ιστοσελίδων όπως συνήθως γίνεται σε εταιρικά περιβάλλοντα.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Το σεμινάριο είναι εντάξιμο στην επιδότηση ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ (0,24%), ενώ, ειδικά για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικές δαπάνες φοροεκπίπτουν.

 Δυνατότητα Διεξαγωγής σε Ενδοεπιχειρησιακό Περιβάλλον

Το σεμινάριο μπορεί να διεξαχθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον ενδιαφερομένων Εταιρειών, αρκεί ο αριθμός των συμμετοχών να το επιτρέπει

© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics