Σεμινάριο ΕΙΑΣ: Φορολογικά Διαμεσολαβητών & των Πελατών τους

Εισηγητής Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου Εισηγητής του Σεμιναρίου είναι ο κ. Γιάννης Χαβρουζάς, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του Ομίλου Interamerican

Περιγραφή και Θεματολογία

Ανέκαθεν, και περισσότερο προσφάτως, οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές αντιμετωπίζουν περίπλοκα θέματα, τα οποία σχετίζονται με την φορολόγησή τους, με την φορολόγηση των πελατών τους, νομικών και φυσικών προσώπων καθώς και με τις δυνατότητες αναζήτησης φορολογικών κινήτρων, απαλλαγών και εκπτώσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές είναι καλό να γνωρίζουν επαρκώς τα προαναφερόμενα θέματα ή ακόμα, τουλάχιστον, να έχουν καλή «εικόνα» αυτών, έτσι ώστε να μπορούν να διαχειριστούν τις δυνατότητες φορολογικών κινήτρων, απαλλαγών και εκπτώσεων, τόσο υπέρ των πελατών τους, όσο και υπέρ των ιδίων.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο εστιάζεται ακριβώς στην παροχή αυτής της απαραίτητης τεχνογνωσίας που θα διευκολύνει τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές να απαντήσουν πειστικά σε σειρά συχνών ερωτημάτων, όπως:

• Ποια είναι σήμερα τα φορολογικά κίνητρα υπέρ των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών και των πελατών τους, επιχειρήσεων ή ιδιωτών;

• Τι σημαίνουν αυτά τα κίνητρα, πώς αξιοποιούνται και ποια οφέλη εγγυώνται στους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές και στους πελάτες τους;

• Ποιες δαπάνες απαλλάσσονται ή εκπίπτουν από την φορολογητέα ύλη των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών και των πελατών τους;

• Ποια είναι τα όρια τέτοιων φοροαπαλλαγών ή φοροεκπτώσεων;

• Πώς διαμορφώνεται πλέον η φορολογική αντιμετώπιση του εισοδήματος των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών και των πελατών τους;

• Ποια είναι τα «εργαλεία» βελτίωσης της προαναφερόμενης φορολογικής αντιμετώπισης;

• Ποια είναι σήμερα η φορολογική αντιμετώπιση των ασφαλιστικών εργασιών και των ασφαλιστηρίων συμβολαίων ανά κλάδο δραστηριότητας και ποια είναι τα ενδεχόμενα βελτιωτικών παρεμβάσεων;

Είναι προφανές ότι η επαύξηση των δυνατοτήτων απάντησης ή άρτιας διαχείρισης των προηγούμενων ερωτημάτων, καθιστά τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές ακόμη πιο ικανούς και ισχυρούς στις σχέσεις τους με το πελατειακό τους κοινό, ενισχύει ακόμη πιο πολύ την εργασιακή τους τεχνογνωσία και τους προστατεύει έναντι παρενεργειών και χαμένων ευκαιριών από ενδεχόμενη μη λειτουργική γνώση του φορολογικού μας περιβάλλοντος. 

Αναλυτικά, η θεματολογία του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών έχει ως εξής:

α. Το υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο

β. Παρουσίαση επερχόμενων αλλαγών στην φορολογία εισοδήματος και άλλων σχετικών νομοθεσιών

γ. Βασικές αρχές τήρησης βιβλίων, Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

δ. Εκπτώσεις δαπανών και προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος (μεθοδολογία και τεκμηρίωση)

ε.  Φορολόγηση Ομαδικών συνταξιοδοτικών Ασφαλιστηρίων συμβολαίων, οφέλη και περιορισμοί

στ. Φορολόγηση ασφαλίσματος ατομικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής και U/L

ζ. Περιοχές ειδικότερου ενδιαφέροντος (π.χ. παροχές σε είδος, φορολογία ασφαλιστικών επιχειρήσεων και διαφορές από λοιπές ασφαλιστικές επιχειρήσεις,…..)

η. Εκθέσεις Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης Ασφαλιστικών Εταιριών: σημαντικότερα θέματα, υποχρεώσεις δημοσίευσης, εναρμόνιση με νέο εποπτικό και νομοθετικό πλαίσιο

Στο πλαίσιο της προηγούμενης θεματολογίας, θα δοθούν εύληπτες και χρηστικές απαντήσεις σε ερωτήματα που θα θέσουν οι συμμετέχοντες.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε  Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των κατηγοριών και βαθμίδων (μεσίτες και πράκτορες ασφαλίσεων, συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων, Unit Managers και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές), σε στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών και εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, ειδικότερα των οικονομικών τους υπηρεσιών, καθώς  και σε όσους ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τις φορολογικές τους γνώσεις, ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Το Εκπαιδευτικό σεμινάριο έχει τους ακόλουθους κύριους στόχους:

  1. – Ενημέρωση των συμμετεχόντων στα ισχύοντα της Φορολογικής Νομοθεσίας
  2. – Ενημέρωση του κοινού επί των προσφάτων και των επερχομένων αλλαγών στο Φορολογικό μας καθεστώς
  3. – Ενδελεχής παρουσίαση του φορολογικού πλαισίου, εντός του οποίου λειτουργούν οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές, προς τον σκοπό αποφυγής φορολογικών κινδύνων
  4. – Χρηστική ενημέρωση περί των επιλογών και των ευκαιριών, αλλά και των φορολογικών κινήτρων, απαλλαγών και εκπτώσεων, που παρέχουν σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης των εργασιών και των επιχειρήσεων των Ασφαλιστικών   Διαμεσολαβητών.
  5.  – Χρηστική παρουσίαση των ωφελειών από φορολογικές επιλογές, κίνητρα, απαλλαγές και εκπτώσεις, ως σημαντικών «εργαλείων» πωλήσεων και, ειδικότερα, συμβουλευτικών πωλήσεων.  

Εισηγητής Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγητής του Σεμιναρίου είναι ο κ. Γιάννης Χαβρουζάς, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του Ομίλου Interamerican, Υπεύθυνος των Τομέων Φορολογικής Διοίκησης, Λογιστηρίων, Οικονομικού Προγραμματισμού και Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, με υψηλή εξειδίκευση, συμβουλευτική και ελεγκτική εμπειρία επί φορολογικών θεμάτων, επιχειρήσεων και ιδιωτών, ιδίως ασφαλιστικών.

Κόστος Συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

  • εξατομικευμένες συμμετοχές: 50
  • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): € 40 ανά συμμετοχή

Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ

  • εξατομικευμένες συμμετοχές: 60
  • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): 50 ανά συμμετοχή

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017.

Το ανωτέρω Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος).

 

Διαβάστε περισσότερα – Αίτηση συμμετοχής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics