Σεμινάριο ΕΙΑΣ: Σεμινάριο Υπηρεσιών Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης και Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Υπηρεσιών Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης και Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου περιγράφει ειδικούς τομείς ενδιαφέροντος της αγοράς Ασφαλίσεων Αυτοκινήτου, τα πρωτόκολλα διαδικασιών που διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία τους, αναφέρεται λεπτομερώς σε ειδικούς κινδύνους και αναλύει διεξοδικά και εμπεριστατωμένα τις υπηρεσίες του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης, οι οποίες είναι απαραίτητες σε πλείστους όσους τύπους Ασφάλισης Αυτοκινήτου καθώς και, εξαιρετικά αναγκαίες και χρήσιμες στους οδηγούς και ιδιοκτήτες αυτοκινήτων.

Η παρακολούθησή του προτείνεται ιδιαιτέρως σε διοικητικά στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, καθώς και σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές μας που εστιάζουν το εργασιακό ενδιαφέρον τους στους Τομείς Ασφαλίσεων Αυτοκινήτου και Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου, αφού η παρεχόμενη τεχνογνωσία επιτρέπει όρους εμβάθυνσης και εξειδίκευσης, με προφανή οφέλη και θετικές επιδράσεις στην απόδοση της εργασίας τους, στις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξής τους και στις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης των εργασιών τους.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Υπηρεσιών Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης και Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου θα διεξαχθεί σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, Τρίτη και Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου και 2 Μαρτίου 2023, 16.00 – 19.20, κατά την επιλογή των ενδιαφερομένων ενώ σε αυτό διδάσκουν εμπειρότατα στελέχη του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης, υψηλής εξειδίκευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.

Πληροφορίες eias.gr

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics