Στο «θρανίο» για τις Πράξεις 30-31

Η εφαρμογή των νέων Πράξεων 30 & 31/ 30-09-2013 της ΤτΕ και του συστήματος "Τυπώνω - Πληρώνω" αποτελούν ένα από τα πλέον επίκαιρα θέματα στο χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Η εφαρμογή των νέων Πράξεων 30 & 31/ 30-09-2013 της ΤτΕ και του συστήματος "Τυπώνω – Πληρώνω" αποτελούν ένα από τα πλέον επίκαιρα θέματα στο χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Το ΕΙΑΣ διοργανώνει σεμινάριο αποκλειστικά για τα συγκεκριμένα θέματα διάρκειας 5 εκπ. ωρών στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος) την:

Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014: 14:00 – 18:00

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα διαμεσολαβούντα πρόσωπα οποιασδήποτε βαθμίδας, σε διευθυντικά, διοικητικά στελέχη, αλλά και υπαλλήλους ασφαλιστικών επιχειρήσεων καθώς και επιχειρήσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Σκοπός του Σεμιναρίου: Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι να ενημερώσει και να διευκολύνει την προσαρμογή των επαγγελματιών διαμεσολαβούντων στις νέες πράξεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 30 & 31/30-09-2013.

Η κατανόηση του πλαισίου αρχών και κανόνων για την χρηστή άσκηση της δραστηριότητας της ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης, αλλά και για τη διαφάνεια στις συναλλαγές με: α) τους λήπτες της ασφάλισης, τους ασφαλισμένους και τους δικαιούχους των ασφαλιστικών παροχών και των αποζημιώσεων και β) τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις που νόμιμα ασκούν την δραστηριότητα της ασφάλισης στην Ελλάδα.

Ενδεικτικά τα θέματα που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου:

1. Ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία (κύρια σημεία)
Π.Δ. 190/2006, Ν.2496/1997, Ν.Δ. 400/1970

2. Πράξεις 30 & 31/30-09-2013 της ΤτΕ
• Ερμηνεία και ανάλυση των διατάξεων των Πράξεων 30 & 31
• Υποχρεώσεις διαμεσολαβούντων, ασφαλιστικών εταιριών
• Κανονισμός συμπεριφοράς των ασφαλιστικών και των αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών

3. Ενέργειες προσαρμογής διαμεσολαβούντων στις νέες διατάξεις της Πράξης 31
• Πρότυπα ενημέρωσης και επαγγελματικής συμπεριφοράς (Άρθρο 5)
• Οργάνωση παρεχόμενης πληροφορίας και στοιχείων συναλλαγής (Άρθρο 6)
• Λοιπά πρότυπα οργάνωσης (Άρθρο 7)
• Συμβάσεις συνεργασίας – περιεχόμενο (Άρθρο 8)
• Είσπραξη και απόδοση ασφαλίστρων (Άρθρο 9)
• Ενδεικτικές προτάσεις υλοποίησης

4. Έντυπα (εκπόνηση και διακίνηση υποχρεωτικών εντύπων)
• Έντυπο της υποχρεωτικής εκ του άρθρου 11 Π.Δ. 190/2006 ενημέρωσης από τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή
• Έντυπο μελέτης ασφαλιστικών αναγκών πελατών
• Εμπορική πολιτική μεσιτών

5. Νέα συστήματα ασφαλιστικών εταιριών για την είσπραξη και την έκδοση των συμβολαίων
• Τυπώνω – Πληρώνω και / ή Πληρώνω – Τυπώνω
Η ευθύνη είσπραξης παραμένει στον διαμεσολαβούντα
• Ειδοποιητήριο πληρωμής / ταχυπληρωμή
 Η Ευθύνη είσπραξης είναι στην ασφαλιστική εταιρία

6. Ενέργειες Ασφαλιστικών Φορέων και Ενώσεων αναφορικά με τις Πράξεις 30 & 31
• Ενέργειες Συνδέσμων & Φορέων (ΣΕΜΑ, ΕΑΔΕ, ΣΠΑΤΕ, ΕΑΕΕ, ΕΕΑ, κλπ)
• Επαφές με Εποπτική Αρχή και διευκρινιστικά ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα – Αίτηση συμμετοχής

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics