Συμφωνία διαφάνειας από εταιρίες ενοικίασης αυτοκινήτων

Η Επιτροπή συνεργάζεται με τις ευρωπαϊκές αρχές προστασίας καταναλωτών με σκοπό την καλύτερη εφαρμογή των δικαιωμάτων των καταναλωτών στον τομέα της ενοικίασης αυτοκινήτων.

Η Επιτροπή συνεργάζεται με τις ευρωπαϊκές αρχές προστασίας καταναλωτών με σκοπό την καλύτερη εφαρμογή των δικαιωμάτων των καταναλωτών στον τομέα της ενοικίασης αυτοκινήτων.

Στις Βρυξέλλες, στις 13/7/2015, πέντε μεγάλες εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων συμφώνησαν να επανεξετάσουν σε βάθος τις πρακτικές τους έναντι των καταναλωτών μετά από κοινή δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αρμόδιων εθνικών αρχών. Οι πολίτες θα ωφεληθούν από τους σαφέστερους όρους των ασφαλιστικών συμβολαίων και τις επιλογές όσον αφορά τον ανεφοδιασμό του αυτοκινήτου με καύσιμα, τους δικαιότερους όρους κάλυψης ζημιών και τη μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές.

Η Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή της Ελλάδας κ. Αθηνά Κοντογιάννη δήλωσε σχετικά: ''Οι καταγγελίες για θέματα ενοικίασης αυτοκινήτου που δέχθηκε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας και το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Δίκτυο αυξήθηκαν ραγδαία την τελευταία διετία και, συγκεκριμένα, από σχεδόν 1.050 καταγγελίες το 2012, σε πάνω από 1.750, το 2014''.

Στο πλαίσιο αυτό, ξεκίνησε διάλογος μεταξύ, αφενός, των αρμόδιων εθνικών αρχών και, αφετέρου, των πέντε σημαντικότερων εταιρειών ενοικίασης αυτοκινήτων που λειτουργούν στην ΕΕ: Avis-Budget, Enterprise, Europcar, Hertz και Sixt. Η ευρωπαϊκή εμπορική ένωση Leaseurope, η οποία βοήθησε στη διοργάνωση της δράσης από την πλευρά του κλάδου, συμφώνησε επίσης να αναπτύξει περαιτέρω τις πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές για το σύνολο του κλάδου ενοικίασης αυτοκινήτων.

Ορισμένες από τις κυριότερες βελτιώσεις για τις οποίες υπήρξε δέσμευση είναι οι εξής:

►Βελτίωση της διαφάνειας των ηλεκτρονικών κρατήσεων:

α. Σαφέστερες πληροφορίες για όλες τις υποχρεωτικές επιβαρύνσεις και το πρόσθετο κόστος των προαιρετικών επιλογών, β. Σαφέστερες πληροφορίες για τους κυριότερους όρους και τις απαιτήσεις όσον αφορά την ενοικίαση, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων που χρεώνονται στην κάρτα του καταναλωτή.

► Καλύτερη ενημέρωση κατά την κράτηση όσον αφορά την προαιρετική παραίτηση και τα ασφαλιστικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των τιμών τους, των εξαιρέσεων και των εφαρμοζόμενων υπερβάσεων.

► Βελτιωμένες και διαφανέστερες πολιτικές για τα καύσιμα.

► Σαφέστερες και δικαιότερες διαδικασίες επιθεώρησης οχημάτων.

► Βελτιωμένες πρακτικές είσπραξης επιπλέον επιβαρύνσεων από τους πελάτες: Δίνεται δυνατότητα στους καταναλωτές να αμφισβητήσουν τυχόν υλικές ζημίες προτού καταβάλουν τη σχετική επιβάρυνση.

Για παράδειγμα: ένας καταναλωτής νοίκιασε αυτοκίνητο και κατέβαλε εγγύηση 600 ευρώ. Κατά τη διάρκεια της ενοικίασης, κάποιος γρατσούνισε το αυτοκίνητο προκαλώντας ασήμαντες υλικές ζημιές που εκτιμήθηκαν σε λιγότερο από 100 ευρώ. Όταν ο καταναλωτής παρέδωσε το αυτοκίνητο, χρεώθηκε το πλήρες ποσό της εγγύησης και ο πράκτορας ενοικίασης εξήγησε ότι αυτό προβλεπόταν στους όρους του συμβολαίου. Οι εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων έχουν δεσμευτεί ότι δεν θα χρεώνονται στον καταναλωτή δυσανάλογες δαπάνες.

 

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics