Συνεργασία της International Life με την Alpha Trust

 

Ολοκληρώθηκε η συμφωνία μεταξύ της International Life και της Alpha Trust, σύμφωνα με την οποία, η τελευταία αναλαμβάνει τη διαχείριση του εσωτερικού μεταβλητού κεφαλαίου «International Life Εγγυημένο Κεφάλαιο».

Το εσωτερικό μεταβλητό κεφάλαιο συνδέεται με ασφαλιστήρια συμβόλαια πελατών που έχουν επιλέξει ένα προϊόν το οποίο επενδύει σε μετοχές, ομόλογα και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων των διεθνών κεφαλαιαγορών, με έμφαση σε αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συνεργασία με την Alpha Trust οδηγεί σε μια επαγγελματική διαχείριση του εσωτερικού μεταβλητού κεφαλαίου της International Life και αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την απόδοσή του, λειτουργώντας προς όφελος των ασφαλισμένων της.  

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics