Τα νέα Μητρώα Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών του ΕΕΑ

I hurried into the local department 70-486 study guide store to grab1 some last minute Chirsmas gifts. I looked at Bestexamview all the people and grumbled2 to myself. Bestexamview ADM-201 certification I would be in here forever ADM-201 certification and I just Oracle 1Z0-062 Exam had so much to do. 70-486 study guide Chirsmas was beginning to become such 300-135 tshoot pdf a drag. I kinda 300-135 tshoot pdf wished Oracle 1Z0-062 Exam that I could just sleep Oracle 1Z0-062 Exam through Chirsmas. But I hurried the best I could through all the Oracle 1Z0-062 Exam people to the toy department. 300-135 tshoot pdf Once again I kind of mumbled3 to myself at the exam 70-483 dumps prices Bestexamview of all these toys, ADM-201 certification and wondered if the grandkids ADM-201 certification would 70-486 study guide even play whit4 them. I exam 70-483 dumps found myself in the doll aisle5. ADM-201 certification Out of the corner of Bestexamview my eye I saw a little boy about 5 holding a lovely doll.He kept touching6 her hair and he held her so gently. I could 70-486 study guide not seem to help myself. I just kept loking over at the little Oracle 1Z0-062 Exam boy and wondered who the Bestexamview doll was Oracle 1Z0-062 Exam for. I watched him turn to a woman and exam 70-483 dumps he exam 70-483 dumps called his 70-486 study guide aunt by name and said, 70-486 study guide 300-135 tshoot pdf «Are you sure I don’t have enough money?» She replied a ADM-201 certification bit impatiently, «You know that you don’t have enough money for it.» The aunt told the little Exampdfview boy Exampdfview not to go anywhere that she had to go and get some other things and would be back Exampdfview ADM-201 certification in a Bestexamview 300-135 tshoot pdf few exam 70-483 dumps minutes. And then she left the aisle. The boy continued exam 70-483 dumps to hold the doll. After a bit I asked the boy who the doll was for. He said, «It Exampdfview is the doll my sister wanted so badly for Chirsmas. She just knew that Santa would bring it. «I exam 70-483 dumps told him Oracle 1Z0-062 Exam that maybe Santa was going to bring it . He said, «No, Santa can’t go ADM-201 certification where my sister is…. I exam 70-483 dumps have to give the doll to my Mama to ADM-201 certification 70-486 study guide take Oracle 1Z0-062 Exam to Bestexamview her. «I asked him where his siter Bestexamview was. He looked Bestexamview at 70-486 study guide me with the saddest eyes and said, «She exam 70-483 dumps 70-486 study guide was gone to be with Jesus.

My 70-486 study guide Daddy says that Mamma is going to have to Exampdfview go be with her.» My heart nearly stopped beating. Then 300-135 tshoot pdf 300-135 tshoot pdf the ADM-201 certification boy looked at me again and said, «I told my Daddy to tell my Mama not to go yet. I told him to tell her to wait till I exam 70-483 dumps got back from the store.» Then he asked me if i wanted to see his picture. I told him 70-486 study guide I’d love to. He Oracle 1Z0-062 Exam pulled out some picture he’d exam 70-483 dumps had taken at the front of the store. He said, Oracle 1Z0-062 Exam «I want my Mama to take this with exam 70-483 dumps her exam 70-483 dumps 300-135 tshoot pdf Bestexamview so the dosen’t 300-135 tshoot pdf ever forget me. I love my Mama so very much and I Oracle 1Z0-062 Exam wish she dind not have to leave me.But Daddy Oracle 1Z0-062 Exam says she will need to be with my sister.» I saw that the little Exampdfview boy had lowered exam 70-483 dumps his head and had grown Oracle 1Z0-062 Exam so qiuet. While he was not looking I reached ADM-201 certification into my purse and pilled 300-135 tshoot pdf out a handful of bills. I asked 300-135 tshoot pdf the little boy, «Shall we Bestexamview count that miney one ADM-201 certification more time?» He ADM-201 certification grew excited Exampdfview Exampdfview and said, «Yes,I just know it has to be enough.» So exam 70-483 dumps I 300-135 tshoot pdf slipped my money in with his and we began to count it ADM-201 certification . Of course it was plenty for the doll. He softly said, «Thank you Jesus for giving me enough money.» Then the boy said, «I just asked Jesus to give me enough money Oracle 1Z0-062 Exam to buy this Exampdfview doll so Mama can Exampdfview take it with her Exampdfview to give Exampdfview my sister. And he heard my prayer. 70-486 study guide I wanted to ask him give for enough to buy my Mama a white rose, but I didn’t ask him, but he gave me enough to buy the doll and a rose for Bestexamview my Mama. Bestexamview 70-486 study guide She loves white rose so much. «In a few minutes exam 70-483 dumps the aunt came back and I wheeled my cart away. I Exampdfview could not Exampdfview keep from thinking about the little boy as I finished my shoppong ADM-201 certification in a ttally different Exampdfview Bestexamview 70-486 study guide spirit than when I had 300-135 tshoot pdf started. And I kept remembering 300-135 tshoot pdf a story I had seen in the newspaper several days earlier about Exampdfview a drunk driver hitting a car and killing7 a little girl and the Mother Bestexamview was in serious condition. The family was deciding 300-135 tshoot pdf on whether to remove the life support. Now surely this little 70-486 study guide boy did not belong with that story.Two days later I read in Bestexamview the paper where the family had disconnected the life support and the young woman had died. I could not forget the little boy and just kept wondering if the two were somehow connected. Later 300-135 tshoot pdf that Oracle 1Z0-062 Exam day, I could not help myself and I went out and Oracle 1Z0-062 Exam bought aome white roses and took them to the funeral home 70-486 study guide where the yough woman was .And there she was holding ADM-201 certification a lovely white rose, the beautiful doll, and the picture of the little boy in the store. I left there in tears, thier life changed forever. The love that little boy had for his little sisiter and his mother was overwhel. And in a split8 second a drunk driver had ripped9 the life of that little boy to pieces.

Εκκίνησε στο ΕΕΑ η λειτουργία των νέων Αριθμών Ειδικών Μητρώων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, όπως αυτά προέκυψαν από τα όσα προβλέπει η IDD. Πλέον οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές μπορούν να εντοπίσουν και ηλεκτρονικά τον νέο Αριθμό Μητρώου τους. Ειδικότερα από τη συγχώνευση των κατηγοριών διαμεσολάβησης που επήλθε με τη νέα νομοθεσία δημιουργήθηκαν στο ΕΕΑ και λειτουργούν πλήρως:

  1. Το νέο Μητρώο Ασφαλιστικών Πρακτόρων
  2. Το νέο Μητρώο Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων
  3. Το Μητρώο Μεσιτών Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων

Λόγω της συγχώνευσης των κατηγοριών έχουν τροποποιηθεί οι αριθμοί Μητρώου των ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να εντοπίσει τον νέο Αριθμό Ειδικού Μητρώου του, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://insuranceregistry.uhc.gr/Search

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics